Forskrift om anløpsavgift i Hammerfest Havn KF sitt sjøområde, Hammerfest kommune, Finnmark

DatoFOR-2011-11-28-1569
PublisertII 2016 hefte 2
Ikrafttredelse01.01.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forHammerfest kommune, Finnmark
HjemmelLOV-2009-04-17-19-§6, LOV-2009-04-17-19-§8, LOV-2009-04-17-19-§25, FOR-2010-12-20-1762
Kunngjort09.06.2016   kl. 14.20
KorttittelForskrift om anløpsavgift i Hammerfest Havn

Hjemmel: Fastsatt av Hammerfest Havn KF sitt havnestyre 28. november 2011 med hjemmel i vedtekt for Hammerfest Havn KF § 11, lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 6, § 8, § 25 og forskrift 20. desember 2010 nr. 1762 om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift.

§ 1.(virkeområde)

Forskriften gjelder for Hammerfest Havn KF som beregner og innkrever anløpsavgift med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 25.

§ 2.(avgiftsplikt)

Fartøy som anløper havn i Hammerfest Havn KF sitt sjøområde skal betale anløpsavgift til Hammerfest Havn KF. Anløpsavgiften skal ilegges per anløp. Med et anløp menes 1 - en - inn- og utseiling. Ved flere anløp til havn i løpet av samme døgn, ilegges avgift kun en gang. Et døgn beregnes fra ankomst. Ankring eller stopp innenfor Hammerfest Havn KF sitt sjøområde for ilandsetting av gods eller passasjerer, er anløp og anløpsavgift beregnes på vanlig måte.

Unntatt fra plikt til å betale anløpsavgift er:

-Fartøy med største lengde under 15 meter.
-Fartøy som passerer havnas sjøområde uten å anløpe havnen.
-Fartøy som anløper havnen på grunn av skade eller nødstilstand og fartøyet ikke laster, losser eller tar om bord passasjerer.
-Bergings- og isbryterfartøyer under utførelse av berging eller isbryting.
-Orlogsfartøyer, norske som utenlandske.
-Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet.
-Hammerfest Havn KF kan frita andre fartøy enn de som er nevnt i andre ledd fra plikten til å betale anløpsavgift.
§ 3.(kostnader som inngår i anløpsavgiften)

Anløpsavgiften er beregnet etter selvkost.

Anløpsavgiften skal bare dekke Hammerfest Havn KF sine kostnader knyttet til sikkerhet og fremkommelighet i Hammerfest Havn KF sitt sjøområde, samt utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i eller i medhold av havne- og farvannsloven.

§ 4.(beregning av anløpsavgift)

Anløpsavgiften skal beregnes på bakgrunn av fartøyets bruttotonnasje (BT) slik den er angitt i fartøyets internasjonale målebrev som er i henhold til Den internasjonale konvensjonen om måling av fartøyer av 1969. Dersom fartøyets BT ikke fremgår av målebrevet, fastsettes denne av Hammerfest Havn KF basert på beregning av BT for tilsvarende fartøy.

Det kan fastsettes en minimumsavgift istedenfor avgift beregnet på grunnlag av fartøyets BT.

For fartøyer som ikke er fritatt etter § 2 skal det betales anløpsavgift etter gjeldende avgiftsregulativ for Hammerfest Havn KF.

§ 5.(rabattordninger)

Administrasjonen ved Hammerfest Havn KF kan fastsette rabattordninger, herunder årsavgift, månedsavgift eller sesongavgift.

Rabatt gis i henhold til gjeldende avgiftsregulativ.

§ 6.(betalingsplikt)

Reder og agent svarer solidarisk for anløpsavgiften, jf. havne- og farvannsloven § 25 fjerde ledd.

§ 7.(klage)

Enkeltvedtak som treffes etter forskriften kan påklages etter bestemmelsene i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker. Kystverkets hovedkontor er klageinstans for vedtak fattet av Hammerfest Havn KF.

§ 8.(ikrafttredelse)

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2012.