Forskrift om anløpsavgift i Molde og Romsdal Havn, Aukra, Fræna, Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes kommuner, Møre og Romsdal

DatoFOR-2011-12-09-1447
PublisertII 2011 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forAukra, Fræna, Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes kommuner, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-2009-04-17-19-§6, LOV-2009-04-17-19-§8§25, FOR-2010-12-20-1762
Kunngjort05.01.2012   kl. 14.55
KorttittelForskrift om anløpsavgift i Molde og Romsdal Havn

Hjemmel: Fastsatt av Molde og Romsdal Havn IKS 7. desember 2011 med hjemmel i selskapsavtale og vedtekt for Molde og Romsdal Havn IKS § 1-2 og § 4-3, lov av 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 6 og § 8, og forskrift av 20. desember 2010 nr. 1762 om forskrift om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift. Stadfestet av Havnerådet i Molde og Romsdal Havn IKS 9. desember 2011. Oppheves ved forskrift 11 des 2013 nr. 1543 (i kraft 1 jan 2014).

§ 1.(virkeområde)

Forskriften gjelder for Molde og Romsdal Havn som beregner og innkrever anløpsavgift med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 25.

§ 2.(avgiftsplikt)

Fartøy som anløper havn i Molde og Romsdal Havn sitt sjøområde skal betale anløpsavgift til Molde og Romsdal Havn. Anløpsavgiften skal ilegges per anløp. Med et anløp menes en inn- og utseiling. Ved flere anløp til havn i løpet av samme døgn, ilegges avgift kun en gang. Et døgn beregnes fra ankomst. Ankring eller stopp innenfor Molde og Romsdal Havn sitt sjøområde for ilandsetting av gods eller passasjerer, er anløp og anløpsavgift beregnes på vanlig måte.

Unntatt fra plikt til å betale anløpsavgift er:

-Fartøy med største lengde under 15 meter.
-Fartøy som passerer havneselskapets sjøområde uten å anløpe havnen.
-Fartøy som anløper havnen på grunn av skade eller nødstilstand og fartøyet ikke laster, losser eller tar om bord passasjerer.
-Bergings- og isbryterfartøyer under utførelse av berging eller isbryting.
-Orlogsfartøyer, norske som utenlandske.
-Politiets og brannvesenets fartøyer, som har oppgaver innen havneselskapets sjøområde.
-Skoleskip når disse ikke driver kommersiell virksomhet.
-Verneverdige fartøyer, med erklæring fra Riksantikvaren.
-Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet.
-Havneselskapet kan frita andre fartøy enn de som er nevnt i andre ledd fra plikten til å betale anløpsavgift.
§ 3.(kostnader som inngår i anløpsavgiften)

Anløpsavgiften er beregnet etter selvkost.

Anløpsavgiften skal bare dekke Molde og Romsdal Havn sine kostnader knyttet til sikkerhet og fremkommelighet i Molde og Romsdal Havn sitt sjøområde, samt utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i eller i medhold av havne- og farvannsloven.

§ 4.(beregning av anløpsavgift)

Anløpsavgiften skal beregnes på bakgrunn av fartøyets bruttotonnasje (BT) slik den er angitt i fartøyets internasjonale målebrev som er i henhold til Den internasjonale konvensjonen om måling av fartøyer av 1969. Dersom fartøyets BT ikke fremgår av målebrevet, fastsettes denne av Molde og Romsdal Havn basert på beregning av BT for tilsvarende fartøy.

Det kan fastsettes en minimumsavgift istedenfor avgift beregnet på grunnlag av fartøyets BT.

For fartøyer som ikke er fritatt etter § 2 skal det betales anløpsavgift etter følgende BT-grupperinger og satser: 

BTAKK. BTSATS PR. BTSUMAKK. SUM
De første 300 BT300 BTkr 0,37111,-111,-
De neste 300 BT600 BTkr 0,37111,-222,-
De neste 600 BT1.200 BTkr 0,36216,-438,-
De neste 800 BT2.000 BTkr 0,36288,-726,-
De neste 1.000 BT3.000 BTkr 0,23230,-956,-
De neste 2.000 BT5.000 BTkr 0,23460.-1.416,-
De neste 5.000 BT10.000 BTkr 0,231.150,-2.566,-
De neste 10.000 BT20.000 BTkr 0,171.700,-4.266,-
De neste 10.000 BT30.000 BTkr 0,171.700,-5.966,-
De neste 20.000 BT50.000 BTkr 0,173.400,-9.366,-
Alt over 50.000 BTkr 0,17

Minste anløpsavgift er kr 111,-.

§ 5.(rabattordninger)

Administrasjonen i Molde og Romsdal Havn kan fastsette rabattordninger, herunder årsavgift eller sesongavgift.

Ferger i riksveisamband kan innvilges opp til 20 % rabatt. Rutegående lasteskip kan innvilges opp til 20 % rabatt, forutsatt at det foreligger en seilingsplan for en tidsperiode på minst 3 måneder. Hurtigruteskip har egen rabattordning.

§ 6.(betalingsplikt)

Reder og agent svarer solidarisk for anløpsavgiften, jf. havne- og farvannsloven § 25 fjerde ledd.

§ 7.(klage)

Enkeltvedtak som treffes etter forskriften kan påklages etter bestemmelsene i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker. Kystverkets hovedkontor er klageinstans for vedtak fattet av Molde og Romsdal Havn.

§ 8.(ikrafttredelse)

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2012.