Forskrift om anløpsavgift i Narvik havn, Narvik kommune, Nordland

DatoFOR-2011-12-15-1452
PublisertII 2011 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forNarvik kommune, Nordland
HjemmelLOV-2009-04-17-19, FOR-2010-12-20-1762
Kunngjort05.01.2012   kl. 14.55
KorttittelForskrift om anløpsavgift i Narvik havn

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Narvik bystyre 15. desember 2011 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann og forskrift 20. desember 2010 nr. 1762 om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift.

I

Alminnelige bestemmelser

Hjemmel

Anløpsavgift er fastsatt med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann og FKD forskrift 20. desember 2010 nr. 1762 om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift.

Formål

Anløpsavgiften skal dekke kommunens kostnader ved utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i lov om havner og farvann, samt kostnader for å legge til rette for sikkerhet og fremkommelighet i kommunenes sjøområde.

Avgiftsområde

Avgiftsområdet gjelder innenfor Narvik kommunes grenser.

Kommunens grense i sjøen mot vest er en linje trukket fra Vegglandet i pos. 68° 29,1′ N 17° 19,5′ Ø og til midtfjords, deretter følger den midtlinjen til et punkt i pos. 68° 25,0′ N 16° 58,5′ Ø og derfra sørøstover slik at den omfatter Vidrek-øyene og inn mot kommunegrensen mellom Narvik og Ballangen i Saltvika.

Avgiftssatser og vilkår

Avgiftsplikt og unntak

Narvik kommune har bestemt at fartøy som anløper havn i kommunen skal betale anløpsavgift til kommunen, jf. havne- og farvannsloven § 25 og FKD forskrift 20. desember 2010 nr. 1762 § 2:

Anløpsavgiften skal ilegges per anløp. Med et anløp menes en inn- og utseiling. Ved flere anløp til havn i kommunen i løpet av samme døgn, ilegges avgift kun en gang.

Unntatt fra plikt til å betale anløpsavgift er:

a)Fartøy med største lengde under 15 meter
b)Bergings- og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting
c)Orlogsfartøy, norske og utenlandske
d)Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet
e)Sysselmannen på Svalbards tjenestefartøy og Norsk Polarinstitutts fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet på Svalbard
f)Fartøy som anløper havn på grunn av skade eller nødstilstand og fartøyet ikke laster, losser eller tar om bord passasjerer.

Narvik kommune har ikke fritatt andre fartøy enn de som er nevnt i § 2.

Grunnlag for beregning av anløpsavgift

Jf. FKD forskrift 20. desember 2010 nr. 1762 § 4:

Anløpsavgiften skal beregnes på bakgrunn av fartøyets bruttotonnasje (BT) slik den er angitt i fartøyets internasjonale målebrev som er i henhold til Den internasjonale konvensjon om måling av fartøy av 1969.

Satser for anløpsavgift

Følgende satser gjelder for anløp i Narvik kommune: 

BTBeløp ekskl mva
FraTilSats per BTSum per gruppeAkkumulert sum
15000,50250250
5013 0000,307501000
3 0015 0000,501 0002 000
5 0011,503 000

Minstesats settes til kr 100 per anløp ekskl mva.

Det betales ikke for mer enn 5 anløp i en kalendermåned.

Skip som er klassifisert som cruise-/passasjerskip innrømmes en rabatt på 60 % av beregnet anløpsavgift.

Informasjonsplikt

Plikt til å levere ankomst- og avgangsmelding for fartøyer

Iht. FKD forskrift 15. desember 2009 nr. 1545 (forskrift om ankomst- og avgangsmeldinger og om adgang til fartøy, anlegg og innretninger) står det: 

§ 1. «Fører av fartøy som skal anløpe havn i kommunens sjøområde skal om mulig minst 24 timer før ankomst rapportere til havneadministrasjonen i overensstemmelse med «IMO General Declaration», med unntak for de opplysninger som kreves i punktene 11 og 18-23 i vedlegget. I lasteerklæringen skal det oppgis lastens art og totale mengde samt art, vekt og antall av lasteenheter som skal losses eller lastes i havnen.

Dersom sjøreisen er kortere enn 24 timer, skal ankomstmelding gis senest ved avgang fra siste havn.

Fører av norsk fiske- eller fangstfartøy med største lengde over 20 meter kan gi ankomstmelding senere enn 24 timer før ankomst, dersom ankomststed og ankomsttid ikke er klarlagt.

Føreren skal også melde fra om endringer i beregnet ankomsttid.

Fører av fartøy som er pliktig til å gi ankomstmelding skal også gi avgangsmelding i overensstemmelse med «IMO General Declaration».

Bestemmelsene i første til femte ledd gjelder ikke for orlogsfartøyer, fritidsbåter og norske fiske- og fangstfartøyer med største lengde under 20 meter, fartøyer som går i regelmessig rute, og fartøyer som kun trafikkerer innenfor kommunens sjøområde. Fører av slike fartøyer som skal anløpe havn i kommunens sjøområde skal likevel om mulig minst 24 timer før ankomst gi melding til havneadministrasjonen om beregnet ankomsttid (ETA) og skal også melde avgang. For orlogsfartøyer skal i tillegg oppgis navn og kjennetegn. Førere av øvrige slike fartøyer har likevel plikt til å gi melding og opplysninger dersom havneadministrasjonen bestemmer det.

Havneadministrasjonen kan samtykke i at også andre enn de fartøyer som er nevnt i foregående ledd, kan unnlate å gi ankomstmelding eller opplysninger, eller at opplysningene kan gis på et senere tidspunkt.

Havneadministrasjonen skal holdes underrettet om ruteplanene til rutegående fartøy».

Ankomst- og avgangsmeldinger for fartøy gis fortrinnsvis per e-post til hvakt@.narvikhavn.no eller telefaks (+47) 76 95 03 85. Hvis ikke mulighet for å levere skriftlig melding kan havnevakten kontaktes på telefon (+47) 915 50 375 eller (+47) 76 95 03 75.

Opplysningsplikt for havnebrukere og private kaieiere

Iht. FKD forskrift 17. august 1989 nr. 819 (forskrift om opplysninger som skal gis av havnebrukere og private kaieiere og om kommunens plikt til å føre statistikk) står det bl.a: 

§ 2. «Havnebrukere og private kaieiere plikter å gi kommunale havnemyndigheter de opplysninger som er nødvendige for å beregne og innkreve avgiftene. Kommunale havnemyndigheter kan gi pålegg til havnebrukere og private kaieiere om å gi slike opplysninger som nevnt i denne bestemmelse.» 

§ 5. «Unnlatelse av å etterkomme pålegg som gis av kommunale havnemyndigheter etter denne forskriften straffes etter bestemmelsen i lov om havner og farvann av 8. juni 1984 nr. 51 § 28 siste ledd, jf samme lovs § 20.»

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2012.