Forskrift om gebyr for saksbehandling utført av Farsund Havnevesen, Farsund kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2012-01-31-158
PublisertII 2012 hefte 1
Ikrafttredelse31.01.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forFarsund kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-2009-04-17-19
Kunngjort23.02.2012   kl. 14.30
KorttittelForskrift om gebyr for saksbehandling, Farsund Havnevesen

Hjemmel: Fastsatt av Farsund Havnestyre 31. januar 2012 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann. Stadfestet av Farsund kommunestyre den 31. januar 2012.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder tiltakshavers plikt til å betale gebyr til dekning av Farsund Havnevesen sine kostnader ved behandling av søknad om tillatelse etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann, kapittel 4 og omfatter sjøområdene i Farsund kommune.

Forskriften gjelder ikke behandling av klager.

§ 2.Gebyr for saksbehandling utført av havnevesenet

Denne forskrift gjelder Farsund Havnevesen sin dekning av kostnader og tiltakshavers plikt til å betale gebyr for behandling av søknad om tillatelse etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 27 første ledd. Gebyret skal ikke overstige nødvendige kostnader Farsund Havnevesen påføres knyttet til behandling av søknad(er).

Kommunens myndighet etter denne forskrift er delegert til Farsund Havnevesen. 

Tiltaksklasser og gebyret

Tiltaksklasse 1: Fortøyningsinstallasjoner, kaier, (flyte)brygger, moloer, utfylling, utdyping, dumping, opplag av fartøyer, ledninger, kabler og rør mv. Gebyr fastsettes av Havnestyret.

Tiltaksklasse 2: Øvrige tiltak som ikke faller inn under noen av tilfellene nevnt under tiltaksklasse 1. Gebyr fastsettes av Havnestyret.

For søknader som omfatter flere tiltak ilegges det et tilleggsgebyr på 25 prosent pr. påfølgende tiltak.

Faktura: Farsund Havnevesen utsteder gebyrregning etter at vedtak er fattet i saken med forfall 30 dager fra regningsdato.

Når særlige grunner foreligger kan Farsund Havnevesen redusere eller frafalle gebyret. Gebyret vil være tvangsgrunnlag for utlegg, jf. havnelovens § 55 første ledd.

§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 31. januar 2012.