Havneregulativ for Mosjøen havn KF, Vefsn kommune, Nordland

DatoFOR-2012-05-02-477
PublisertII 2012 hefte 2
Ikrafttredelse07.07.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forVefsn kommune, Nordland
HjemmelLOV-2009-04-17-19-§10, LOV-2009-04-17-19-§25
Kunngjort07.06.2012   kl. 16.45
KorttittelHavneregulativ for Mosjøen havn KF

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Vefsn kommunestyre 2. mai 2012 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 10 og § 25.

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

1.1 Hjemmel

Retningslinjer for prisfastsetting for Mosjøen Havn KF er hjemlet i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 10 og § 25, med tilhørende forskrifter.

1.2 Merverdiavgift

Merverdiavgiften reguleres til en hver tid etter lov om merverdiavgift med forskrifter. Alle priser, avgifter og vederlag og tjenester er å anse som eksklusiv merverdiavgift dersom ikke annet fremgår i regulativet. Mva. belastes etter merverdiavgiftsloven 19. juni 1969 nr. 66 og med senere endringer, jf. St.prp.nr.1 (2000-2001) Skatte-, avgifts- og tollvedtak. Som en hovedregel kan sies at utenlandske fartøyer og fartøyer som skal til eller kommer fra utenlandske havner, samt orlogsfartøy og statsfartøy med en bestemt virksomhet, er fritatt for merverdiavgift på avgifter og tjenester.

1.3 Opplysningsplikt

Havnens kunder plikter å gi Mosjøen Havn KF de opplysninger som er nødvendig for å beregne og innkreve ulike vederlag. Mosjøen Havn KF kan kreve kopi av dokumentasjon for å kunne kontrollere beregning av havnens krav etter denne forskriften, og for å kunne oppfylle offentlige statistikkrav.

1.4 Meldeplikt, utenlandske fartøy og fritak for betaling

Det er meldeplikt til Mosjøen Havn KF når fartøyer ankommer og forlater Mosjøen havn. Utenlandske fartøyer som anløper Mosjøen havn er pålagt å ha norsk megler. Havnesjefen kan etter søknad gi et fartøy fritak for betaling, helt eller delvis. Dette vurderes ut fra hensikt, samt at anløpet ikke er i forretningsmessig drift. Dersom det i perioden oppstår uforutsette skjevheter mht. beregning av enkelte fartøy eller vareslag, kan havnesjefen foreta de administrative tilpasninger som er nødvendig for å rette opp utilsiktede forhold eller tilpasninger ut fra konkurransehensyn.

1.5 Ansvarsforhold, straffeansvar og panterett

Reder er ansvarlig for betaling av anløpsavgiften. Skyldig anløpsavgift er tvangsgrunnlag for utlegg. Ved forsinket betaling av anløpsavgift svares forsinkelsesrente etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. For straffeansvar ved unndragelse av betaling m.m. vises det til lov om havner og farvann § 62.

Panterett, inndrivelse av krav etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner- og farvann. 

§ 55. Inndrivelse av gebyr og avgift

Skyldig gebyr og avgift fastsatt i medhold av §§ 6, 23, 24, 25, 42 sjette ledd og 54 er tvangsgrunnlag for utlegg. Krav som staten eller en kommune har mot rederen etter henholdsvis §§ 23 og 24 eller §§ 25 og 42 sjette ledd i denne loven, har panterett i skipet etter reglene om sjøpanterett i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven). 

§ 56. Panterett for krav ved direkte gjennomføring og tiltak overfor fartøy i fare

Krav som myndigheten etter loven har mot rederen i anledning utgifter, skade og tap som pådras ved iverksetting av tiltak som nevnt i § 36 og § 38, har panterett i skip og last etter bestemmelser om sjøpanterett i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven).

Kapittel 2. Vederlag

2.1 Kaivederlag
De første300 BTkr 0,50 pr. BT
neste300 BTkr 0,40 pr. BT
«600 BTkr 0,30 pr. BT
»800 BTkr 0,20 pr. BT
«1 000 BTkr 0,10 pr. BT
»2 000 BTkr 0,10 pr. BT
«5 000 BTkr 0,30 pr. BT
»10 000 BTkr 0,05 pr. BT

Minsteavgift kr 55,- for alle fartøyer.

Kaivederlag betales pr. påbegynte døgn.

Liggetiden regnes ifra fartøyet legger til, og inntil det går fra kai. Del av døgnet på seks timer eller mindre regnes for ½ døgn.

Det betales dog alltid kaiavgift for minst ett døgn.

Orlogsfartøyer er fritatt for kaivederlag, men betaler vederlag for utførte tjenester i havnen. 

2.2 Varevederlag 
1.For varer som bringes i land over havnevesenets kaier skal der betales en varevederlag beregnet av bruttovekt eller bruttomål for kubikkvarer.

For gods med bare angitt kubikkmål regnes

1 m³ = ½ tonn

1 dm 3 = 0,50 kg. 

2.Varevederlag for samtlige varer skal være kr 12,- pr. tonn og kr 6,- pr. kubikkmeter for kubikkvarer med følgende unntak: 
Sponplaterkr8,00
Sand, single og pukksteinkr6,00
Tungt kolli, anleggsmaskiner, minst 5 tkr17,00
Biler, traktorer og campingvognerkr80,00 pr. stk.
Asfalt i bulkkr8,00
Lim i bulkkr8,00
Container10 fotkr80,00 pr. stk.
20 fotkr140,00 pr. stk.
40 fotkr280,00 pr. stk.
Brakkerkr250,00 pr. stk.
 
Fritatt for varevederlag er:Passasjerers bagasje.
Proviant, olje og andre skipsfornødenheter som innlastes til eget
Ballast.
Postforsendelser.
 

For oppkreving av varevederlag gjelder følgende bestemmelser:

-Vederlaget skal betales av vedkommende vareeier.
-Vederlaget kan oppkreves av ekspeditør eller megler mot en godtgjørelse på 10  % av oppkrevd beløp.
-Fører av fartøy som ikke har stedlig agent plikter å gi havnemyndighetene oppgave over varepartiet.

Mottakere og avsendere av gods, ekspeditører, fartøysførere og andre som direkte eller indirekte formidler trafikk fra, til eller havnedistriktet, er forpliktet til å gi havnemyndighetene oppgave over godsets art, avsendelses- eller bestemmelsessted, passasjertall m.m.

Varer som tillates opplagt skal legges slik at det opptar minst mulig plass. Adkomst til fortøyningsinnretninger, redningsredskaper, vann, kloakkummer og strømuttak må ikke sperres. Tomgods og paller med mer må ikke henlegges på kaiene eller på MHs grunn. Avfall må ikke kastes eller feies i havnen, men fjernes fra MHs område. Slikt henlagt gods kan MH fjerne på eiers bekostning.

MH er uten ansvar for varer som ligger på kaiene, kaiområdene eller i vareskur.

Varer eller gods skal bare legges på de steder som havneoppsynet anviser. Varer og gods skal alltid plasseres minimum to meter fra kaikant. 

3.Overliggende varer. Opplagsvederlag.

Varer som losses på Mosjøens havns arealer eller kaier kan ligge vederlagsfritt i 48 timer fra den tid lossing er avsluttet.

For varer som blir liggende lenger enn 48 timer, men hvor det på forhånd er avtalt med Mosjøen Havn KF, betales det for den overstigende tid følgende vederlag pr. døgn:

På åpen kai eller åpent skur kr 8,00 pr. m² .

I lukket pakkhus eller skur kr 10,00 pr. m² .

Skogsvirke betaler en avgift på kr. 5,50 pr. m² pr. md. samt rengjøring av kai.

For varer som blir liggende lenger enn 48 timer, uten at dette avtales med Mosjøen havn KF, betales det for den overstigende tid følgende vederlag pr. døgn:

På åpen kai eller åpent skur kr 20,00 pr. m² .

I lukket pakkhus eller skur kr 25,00 pr. m² .

Havnesjefen kan, om han finner det nødvendig, kreve opplossede varer avhentet før utløpet av den vederlagsfrie tid (48 timer).

Opplagsvederlag for utgående varer er den samme som for inngående varer.

Blir varer ikke hentet innen 3 måneder, kan Mosjøen Havn KF selge dem ved offentlig auksjon etter vanlig kunngjøring. Varer som ikke gir sikkerhet for påløpte omkostninger eller som er lett utsatt for å bederve eller som kan foranledige skade, har Mosjøen Havn KF rett til å selge innen utløpet av de 3 måneder, eller tilintetgjøre hvis det finnes nødvendig.

2.3 Trafikkvederlag

Trafikkvederlaget kreves inn for gods som har sin opprinnelse utenfra EØS-området. Inntektene fra dette vederlaget går inn i et fond som utgjør hoveddelen av de midler som benyttes til nyinvesteringer og nødvendig utvikling, fornyelse og modernisering av nåværende anlegg.

2.3.1 Regulativ for trafikkvederlag: 
VareslagTrafikkavg. pr. tonn
Alle varer som ikke er spesifisert5,60
Tilberedte næringsmidler: Kjøtt, fisk, sukker, kakao, korn, mel,
grønnsaker, drikkevarer: tobakk, tobakkerstatninger, dyrefor
16,80
Salt, svovel, jord og stein.
Gips, kalk, sement og varer av stein osv.
3,40
Malm, slagg og aske, kvarts1,35
Mineralsk brensel, oljer og destilasjonsprodukter, kull, koks mv.1,90
Kjemiske produkter og syrer av alle slag6,15
Trelast0,80 pr. m³
Keramiske produkter: glass og glassvarer9,50
Uedle metaller og varer derav.1,90
Diverse jern og stålprodukter67,00
Maskiner, apparater og mekaniske redskaper.31,00
Kjøretøyer.30,00 pr. stk.
Kvarts1,10
 
VareslagTrafikkavgift kr pr. tonn
Aluminium10,00
Aluminium Fluorid10,00
Aluminiumlegering10,00
Anodeblokker10,00
Manganaluminium10,00
Katodekull\kullblokker10,00
Silisium10,00
Titan10,00
Omsmeltemetall10,00
Bek1,75
Ildfast stein3,90
Kryolitt1,35
Oksid1,23
Petrokoks1,75
Containere28,00
Kokiller22,50
Konvertere22,50
Magnesium28,00
Transportbånd, kontrollpanel, tørkesentrifuger61,00
 
2.4 Vederlag for landverts transport
2.4.1 Vognvederlag

Lastebiler, trailere, semitrailere og busser som losser/laster vare, skal når varene lastes/losses på kai og områder som disponeres av havnevesenet, betale vederlag etter følgende satser:

-Lastebiler, trailere, busser kr 30,00 pr. gang
-Trailere med tilhenger, semitrailer kr 35,00
-Ved henvendelse til havnevesenet kan snøtipping i havnebassenget tillates, såfremt det ikke er til hinder for den øvrige virksomhet i havnen. Havnevesenet anviser plass for tipping av snø.
-Tippvederlag kr 20,00 pr. gang.

Kjøretøy under 3,5 tonn er fritatt for vognvederlag.

Kjøretøy som parkerer på utleide arealer er fritatt for vognvederlag.

2.4.2 Sporvederlag

For jernbanevogner som losses eller lastes på havnesporene, erlegges et vederlag på

kr 55,00 pr. vogn for første døgn og

kr 30,00 for overskytende døgn eller deler derav.

2.4.3 Terminalvederlag

Varer som transporteres med bil eller bane, og på og avlastes på havnens arealer skal erlegges terminalvederlag. Satsene for dette vederlaget skal være det samme som for innenriks varevederlag bestemt og skal innkreves av vedkommende ekspeditør mot samme godtgjørelse som for oppkreving av varevederlag.

Fritatt for dette vederlag er varer som betales med varevederlag etter havnelovens § 23 d.

2.5 Isvederlag

I tidsrommet 1. desember til 31. mars skal det betales isvederlag av fartøyer som anløper havnedistriktet etter følgende satser:

Kr. 0,20 pr. G for inngående.

Kr. 0,20 pr. G for utgående. 

Maksiumsavgift Kr. 800,- pr. anløp

Kapittel 3. Utleie

3.2 Utleie av båt 
Leie av havnebåten mandag–fredag0700–1430:Med fører: 600 kr pr. time.
Uten fører: 200 kr pr. time.
1430–2100Med fører: 800 kr pr. time.
Uten fører: 200 kr pr. time.

For leie av havnebåten mellom kl. 2100 og 0700 på hverdager, samt lørdager og søndager, og etter kl 1400 på dager før helligdager betales:

Med fører: 700 kr pr. time

Uten fører: 200 kr pr. time.

3.3 Utleie av hjullaster

For leie av laster kr 400,00 pr. time

Leie av laster med fører kr 500,00 pr. time

For leie av laster med fører etter ordinær arbeidstid kommer overtid i tillegg Mosjøen Havn KF

3.4 Utleie av personell

Følgende timesatser gjelder for leie av Mosjøen Havn KFs personell. Ved vesentlige endringer i beregningsgrunnlag kan satsene reguleres fortløpende.

For Mosjøen Havn KFs personell betales følgende timesatser: 

Ordinær timesatsOvertid 50 %Overtid 100 %Høytid
kr 400,00kr 600,00kr 800,00kr 1 000,00

Det beregnes alltid minimum 1 time.

For utkalling på natt, helligdager og høytider gjelder tariffavtalens regler som basis for beregning av minimumstid.

Kapittel 4. diverse salg

4.1 Strøm
4.2 Vann 
Vann koster 8,00 kr pr. m³ .
Minstepris:kr 100,00
Slangeutlegg:kr 150,00
Arbeidspenger etter regning, med minimum 1 time.
4.3 Salg fra havneområdet
4.3.1 Salg ved kai/brygge
4.3.2 Profileringsplass i Mosjøen Havn KF.

Kapittel 5. Gebyrer

5.1 Sikkerhetsgebyr. ISPS

(Jf. forskrift 23. juni 2004 nr. 1017 om sikkerhet og terrorberedskap i norske havner)

Sikkerhetsgebyr er fartøyets eller kjøretøyets betaling for dekning av kostnader til investeringer og drift av sikkerhetstiltak og terrorberedskap i havnene. Havnedirektøren kan fastsette måneds- eller årsgebyr. Havnedirektøren kan også fastsette rabattordninger for langtidsanløp.

Alle skip som anløper en ISPS-terminal betaler et sikkerhetsvederlag på:

Kr. 0,04 pr. BT. pr. døgn.

Cruiseskip skal betale kr 10,- pr. passasjer skipet er sertifisert for.

5.2 Avfallsgebyr

Forskrift 1. juni 204 nr. 931 om om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kap. 20 «Levering og mottak av avfall og lasterester fra skip».

Alle skip skal, minst 24 timer før anløp av offentlig kai, gi melding til havneoppsynet om levering av avfall og lasterester.

Alle fartøyer som anløper offentlig havn skal betale renovasjonsgebyr. Gebyret belastes pr. anløp etter følgende sats:

Kr 150,00.

5.3 Fakturerings- og saksbehandlingsgebyr
5.3.1 Fakturering

Ved forsinket betaling svares morarente etter Lov om renter ved forsinket betaling m.m.

Ved fakturering belastes kr 45,00 pr. faktura.

5.3.2 Saksbehandlingsgebyr

Saksbehandlingsgebyr innkreves i medhold av lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 6 og § 54, med tilhørende forskrifter.

Mosjøen Havn KF behandler søknad om tillatelse etter § 27 1. ledd. Søknadsplikten er knyttet til enhver aktivitet eller innretning som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i kommunens sjøområde.

Farledsforskriften med sitt kartgrunnlag legger klare føringer om hvem som skal behandle en søknad etter § 27, 1. ledd, det vil si kommunen v/ Mosjøen Havn KF, og hvem som skal behandle en søknad etter § 27, 2. ledd, det vil si Kystverket.

Til dekning av Mosjøen Havn KFs kostnader knyttet til behandling av søknad om tillatelse etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 27 og forskrifter gitt i medhold av loven, skal tiltakshaver betale gebyr.

For søknader som omfatter flere tiltak beregnes det et tillegg i gebyret på 20 %.

Gebyrene kreves innbetalt etter at saksbehandlingen er foretatt. Mosjøen Havn KF utsteder faktura etter at vedtak er fattet.

Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det betales i forhold til det arbeid som er lagt ned.

Gebyr ved avslag: Dersom en søknad om tiltak fører til avslag betales fullt gebyr iht. regulativet.

For de ulike tiltak benyttes følgende satser: 

1. Fortøyningsinstallasjoner, kaier, brygger, broer, luftspenn, moloer, utfylling, utdyping, opplag av fartøy, ledninger, kabler og rør, lyskilderKr 5 000
2. For tiltak under enkel flytebrygge.Kr 3 500
Tiltak som i tillegg til saksbehandling krever befaring.Kr 6 500
3. For forhåndskonferanse betales et gebyr påKr 1 500
4. For oppfølging av tiltak som utføres i strid med tillatelsen skal det betales gebyr etter medgått tid.Minstesats Kr 3 000