Forskrift om anløpsavgiftsregulativ for Mosjøen havn KF, Vefsn kommune, Nordland

DatoFOR-2012-05-02-478
PublisertII 2012 hefte 2
Ikrafttredelse07.07.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forVefsn kommune, Nordland
HjemmelLOV-2009-04-17-19-§25
Kunngjort07.06.2012   kl. 16.45
KorttittelForskrift om anløpsavgiftsregulativ for Mosjøen havn

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Vefsn kommunestyre 2. mai 2012 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 25.

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

1.1 Hjemmel

Regulativet for anløpsavgift er en forskrift iht. forvaltningslovens bestemmelser. Avgiften skal dekke kostnader ved utøvelse av offentlig myndighet og kostnader til å legge til rette for sikkerhet og fremkommelighet i Vefsn kommunes sjøområder.

Anløpsavgiften er fastsatt av Fiskeri og kystdepartementet med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 25, med tilhørende forskrifter. Forskrift 20. desember 2010 nr. 1762 om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift.

1.2 Avgiftsområde

Avgiftsområdet for anløpsavgiften er definert med samme geografiske grenser som for Mosjøen Havn KF og Vefsn kommunes sjøområder. Jf. lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 4.

Kommunen kan fastsette at fartøy som anløper havn i kommunens sjøområde skal betale anløpsavgift. Anløpsavgiften skal ilegges per anløp. Ved flere anløp til havn innenfor kommunens sjøområde i løpet av samme døgn ilegges avgift kun en gang.

1.3 Merverdiavgift

Merverdiavgiften reguleres til en hver tid etter lov om merverdiavgift med forskrifter.

Alle priser, avgifter og vederlag (tjenester), er å anse som eksklusiv merverdiavgift dersom ikke annet fremgår i regulativet. Mva. belastes etter merverdiavgiftsloven 19. juni 1969 nr. 66 og med senere endringer, jf. St.prp.nr.1 (2000-2001) Skatte-, avgifts- og tollvedtak.

Som en hovedregel kan sies at utenlandske fartøyer og fartøyer som skal til eller kommer fra utenlandske havner, samt orlogsfartøy og statsfartøy med en bestemt virksomhet, er fritatt for merverdiavgift på avgifter og tjenester.

1.4 Opplysningsplikt

Havnens kunder og private kaieiere plikter å gi Mosjøen Havn KF de opplysninger som er nødvendig for å beregne og innkreve anløpsavgiften. Mosjøen Havn KF kan kreve kopi av dokumentasjon for å kunne kontrollere beregning av havnens krav etter denne forskriften, og for å kunne oppfylle offentlige statistikkrav.

1.5 Meldeplikt

Det er meldeplikt til Mosjøen havneoppsyn når fartøyer ankommer og forlater offentlig eller privat kai over Vefsn kommunes sjøarealer.

1.6 Ansvarsforhold, straffeansvar og panterett

Reder er ansvarlig for betaling av anløpsavgiften. Skyldig anløpsavgift er tvangsgrunnlag for utlegg. Ved forsinket betaling av anløpsavgift svares forsinkelsesrente etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

For straffeansvar ved unndragelse av betaling m.m. vises det til lov om havner og farvann § 62.

Panterett, inndrivelse av krav etter lov 17. april 2009 nr. 19 havne- og farvannsloven.

§ 55. Inndrivelse av gebyr og avgift

Skyldig gebyr og avgift fastsatt i medhold av § 6, § 23, § 24, § 25, § 42 sjette ledd og 54 er tvangsgrunnlag for utlegg.

Krav som staten eller en kommune har mot rederen etter henholdsvis § 23 og § 24 eller § 25 og § 42 sjette ledd i denne loven, har panterett i skipet etter reglene om sjøpanterett i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven). 

§ 56. Panterett for krav ved direkte gjennomføring og tiltak overfor fartøy i fare.

Krav som myndigheten etter loven har mot rederen i anledning utgifter, skade og tap som pådras ved iverksetting av tiltak som nevnt i § 36 og § 38, har panterett i skip og last etter bestemmelser om sjøpanterett i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven).

Kapittel 2. Anløpsavgift

2.1 Avgiftssatser

Anløpsavgiften som ilegges fartøy skal være fartøyets betaling for bruken av sjøarealet, innretninger samt tiltak som kan lette fartøyets ferdsel.

Avgiften beregnes etter fartøyets bruttotonnasje (BT). For fartøyer med lengde 15 meter eller mer, skal BT være fastsatt i samsvar med den internasjonale konvensjonen om måling av fartøyer av 1969.

For fartøyer som ikke er målt fastsetter havnemyndighetene fartøyets tonnasje etter skjønn. Med de unntak som er nevnt nedenfor skal fartøyer som anløper kommunens sjøområde betale anløpsavgift som følger: 

IntervallAvg. Sats pr. BT
Av første 300 BTkr 1,05
Av de neste 300 BTkr 1,00
Av de neste 600 BTkr 0,95
Av de neste 800 BTkr 0,90
Av de neste 1 000 BTkr 0,85
Av de neste 2 000 BTkr 0,80
Av de neste 5 000 BTkr 1,05
Av de neste 10 000 BTkr 1,00
Av de neste 10 000 BTkr 0,95
Av de neste 10 000 BTkr 0,90
 

Noter:

-Minsteavgift kr 350,00 pr. anløp.
-Avgiften betales pr. anløp i avgiftsområdet.
-Ved gjentatte anløp innenfor et og samme døgn, betales avgiften kun en gang pr. døgn.
-Alle rederier med skip som anløper Mosjøen havn minimum tre ganger pr. uke i regulær linjefart, og hvor bruttotonnasjen pr. skip er minimum 1 500 BT gis en grupperabatt på inntil 30 % pr. anløp.
2.2 Fritatt for anløpsavgift
-Fartøy under 25 BT som betaler kaiavgift pr. døgn.
-Fartøyer som passerer avgiftsområde uten å anløpe havnen.
-Bergings- og isbryterfartøyer under utførelse av berging og isbryting.
-Fartøyer som kommer inn under generelle bestemmelser om unntak, jf. § 5 i forskriftene til lovens § 22.
-Orlogsfartøyer. Disse fartøyene betaler for vederlag som snøbrøyting, oppstilling av biler og annet materiell for belagte arealer (kaiområde).
-Veteranbåter. Fartøyer som er over 90 år er fritatt for anløpsavgift.
2.3 Gebyr ved manglende meldeplikt

Fartøyer som anløper Mosjøen havn uten å melde fra til Mosjøen havneoppsyn, telefon +47 75101870 eller på annen måte, ilegges et gebyr på kr 1 500,- i tillegg til vanlige havneavgifter.