Forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2012-05-08-424
PublisertII 2012 hefte 2
Ikrafttredelse01.07.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forBjugn kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelFOR-2010-12-20-1760, LOV-2009-04-17-19-§6, LOV-2009-04-17-19-§8
Kunngjort16.05.2012   kl. 13.45
KorttittelForskrift om saksbehandlingsgebyr, havner, Bjugn

Hjemmel: Fastsatt av Bjugn kommunestyre 8. mai 2012 med hjemmel i forskrift 20. desember 2010 nr. 1760 om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann, jf. lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 6 og § 8.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder behandling av søknader om tiltak i sjø etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 27, 1. ledd innenfor kommunens arealer hvor lov om havner og farvann gjelder.

§ 2.Saksbehandlingsgebyr

Til dekning av kommunens kostnader til behandling av søknader om tillatelse i sjø etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann, skal tiltakshaver betale følgende gebyr til kommunen:

A.For tiltak i tiltaksklasse 1 etter plan- og bygningsloven (byggesaksforskriftens § 9-4), betales et gebyr på kr ____ .1
B.For tiltak i tiltaksklasse 2 etter plan- og bygningsloven (byggesaksforskriftens § 9-4), betales et gebyr som er 30 % høyere enn for tiltaksklasse 1.
C.For tiltak i tiltaksklasse 3 etter plan- og bygningsloven (byggesaksforskriftens § 9-4), betales et gebyr som er 50 % høyere enn for tiltaksklasse 1.
D.For søknader som omfatter flere tiltak, beregnes gebyret for påfølgende tiltak til 20 % av gebyret for første tiltak.
1Beløpet vil bli justert i forbindelse med de årlige gebyrendringene. For 2012 er beløpet kr. 1600.
§ 3.Andre bestemmelser

Gebyr i henhold til § 2 skal beregnes selv om tiltaket som krever tillatelse etter havne- og farvannslovgivningen inngår som en del av et større tiltak som omfatter behandling bare etter plan- og bygningsloven. Beregning av gebyr etter havne- og farvannslovgivningen er et separat gebyr som ikke har betydning for beregningen av gebyr etter plan- og bygningslovgivningen for tiltaket.

Det skal ikke betales gebyr dersom tiltaket er unntatt fra søknadsplikt etter havne- og farvannslovgivningen eller på annet grunnlag ikke trenger tillatelse etter samme lovgivning.

Kommunen fastsetter ved tvil eller uenighet tiltakets tiltaksklasse på grunnlag plan- og bygningslovgivningen.

§ 4.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft fra 1. juli 2012 og gjelder søknader som er mottatt etter denne dato.