Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 6 og 7, Tvedestrand kommune, Aust-Agder

DatoFOR-2012-07-04-716
PublisertII 2012 hefte 3
Ikrafttredelse15.07.2012
Sist endret
EndrerFOR-1996-11-14-1040, FOR-1937-05-25-3001, FOR-1962-05-04-3096
Gjelder forTvedestrand kommune, Aust-Agder
HjemmelFOR-2009-12-15-1546-§4, LOV-2009-04-17-19
Kunngjort10.07.2012   kl. 14.40
KorttittelForskrift om fartsbegrensning i sjøen, Tvedestrand

Hjemmel: Fastsatt av Tvedestrand kommunestyre 19. juni 2012 med hjemmel i forskrift 15. desember 2009 nr. 1546 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø § 4 første ledd, jf. lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven). Stadfestet 4. juli 2012 av Kystverkets hovedkontor med hjemmel i forskrift 15. desember 2009 nr. 1546 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø § 4 første ledd.

§ 1.(fartsbegrensning)

I tidsrommet 1. mai–31. august er 5 knop høyeste tillatte hastighet i Tvedestrand kommunes sjøområde innenfor 50 meter fra land, holmer, øyer og skjær som er synlig i overflaten.

I Tvedestrand kommunes sjøområde er 5 knop høyeste tillatte hastighet hele året i følgende farvann: 

a)Indre havn, innenfor linje trukket mellom posisjonene
1.58° 37, 116′ N, 8° 56, 143′ Ø (Bakkeskåt)
2.58° 37, 231′ N, 8° 56, 367′ Ø (ved Tangen) 
b)Kvastadkilen, innenfor linje trukket mellom posisjonene
1.58° 35, 546′ N, 8° 56, 667′ Ø (ved Høyvika)
2.58° 35, 552′ N, 8° 56, 825′ Ø (Holmen) 
c)Røskilen, innenfor linje trukket mellom posisjonene
1.58° 35, 581′ N, 8° 57, 132′ Ø (Holmen)
2.58° 35, 580′ N, 8° 57, 310′ Ø (ved Ramsdalen) 
d)Sandøykilen, innenfor linje trukket mellom posisjonene
1.58° 35, 928′ N, 9° 03, 328′ Ø (vestsiden av innløpet til Sandøykilen)
2.58° 35, 941′ N, 9° 03, 365′ Ø (østsiden av innløpet til Sandøykilen) 
e)Snaresund, innenfor en linje trukket mellom posisjonene
1.58° 35, 063′ N, 8° 59, 431′ Ø (Groviktangen)
2.58° 35, 037′ N, 8° 59, 545′ Ø (Bukkholmen vest)
3.58° 35, 037′ N, 8° 59, 694′ Ø (Bukkholmen øst)
4.58° 34, 923′ N, 8° 59, 926′ Ø (Kalvenlandet)
5.58° 35, 719′ N, 9° 00, 594′ Ø (Tåknes)
6.58° 35, 577′ N, 9° 00, 632′ Ø (Valholmen nordøst)
7.58° 35, 573′ N, 9° 00, 626′ Ø (Valholmen sørøst)
8.58° 35, 505′ N, 9° 00, 565′ Ø (Borøy) 
f)Gjeving Nybrygga, innenfor linje trukket mellom posisjonene
1.58° 38, 272′ N, 9° 06, 594′ Ø (fastlandet innenfor Tørkersholmene)
2.58° 38, 329′ N, 9° 06, 731′ Ø (Hellersøya sørvest)
3.58° 38, 479′ N, 9° 07, 087′ Ø (Hellersøya øst)
4.58° 38, 522′ N, 9° 07, 324′ Ø (Mannholmen sør)
5.58° 38, 614′ N, 9° 07, 770′ Ø (fastlandet sørøst for Gjeving) 
g)Området Store og lille Svalsund, Lyngørsundet samt Håkonsund.

Innløpet til Håkonsund, innenfor linje trukket mellom posisjonene

1.58° 37, 671′ N, 9° 06, 515′ Ø (Håkonsund vest)
2.58° 37, 698′ N, 9° 06, 598′ Ø (Håkonsund øst)

Innløpet til Store Svalsund innenfor linje trukket mellom posisjonene

3.58° 38, 130′ N, 9° 07, 267′ Ø (Steinsøya)
4.58° 38, 187′ N, 9° 07, 425′ Ø (Holmen)

Innløpet til Lille Svalsund, innenfor linje trukket mellom posisjonene

5.58° 38, 223′ N, 9° 07, 353′ Ø (Holmen)
6.58° 38, 251′ N, 9° 07, 691′ Ø (Odden)

Innløpet til Lyngørsundet fra nordøst, innenfor linje trukket mellom posisjonene

7.58° 38, 337′ N, 9° 08, 345′ Ø (Odden)
8.58° 38, 240′ N, 9° 08, 564′ Ø (Lyngørsiden)

Innløpet Vestergapet, innenfor linje trukket mellom posisjonene

9.58° 37, 651′ N, 9° 07, 540′ Ø (Østpynten)
10.58° 37, 706′ N, 9° 07, 651′ Ø (Ringpynten) 
h)Risøya og området innenfor, innenfor linjer trukket mellom posisjonene
1.58° 39, 024′ N, 9° 08, 482′ Ø (Rota)
2.58° 39, 047′ N, 9° 08, 629′ Ø (Risøya)

til kommunegrense mot Risør i området innenfor 

i)Lagelva, ved innløpet innenfor linje trukket mellom posisjonene
1.58° 40, 693′ N, 9° 02, 832′ Ø
2.58° 40, 716′ N, 9° 02, 954′ Ø

og ved utløpet innenfor linje trukket mellom posisjonene

3.58° 41, 072′ N, 9° 04, 328′ Ø
4.58° 41, 043′ N, 9° 04, 509′ Ø
§ 2.(unntaksbestemmelse)

Forskriften gjelder ikke for

a)Forsvarets, politiets, tollvesenets og brannvesenets fartøyer, samt losfartøyer og ambulansefartøyer,
b)fartøyer med lege om bord,
c)fartøyer i sjøredningstjenesten,

hvor overskridelse av fartsbegrensningen er nødvendig for å få utført utrykningen eller oppdraget.

Fartøyer som nevnt i første ledd, skal om mulig vise varsellys eller på annen måte varsle om utrykningen eller oppdraget.

§ 3.(dispensasjon)

Kommunestyret kan gi dispensasjon fra forskriftens bestemmelser. Dispensasjon kan bare skje etter begrunnet søknad. Dispensasjon skal videre bare skje i særlige tilfeller og det skal legges vekt på at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade på personer, herunder badende, andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg eller omgivelsene for øvrig.

Dispensasjonen skal gjøres tidsbegrenset.

Kommunestyret kan delegere myndighet etter første ledd til havnestyret.

Innvilgelse eller avslag på søknad om dispensasjon kan påklages. Kystverkets hovedkontor er klageinstans for vedtaket truffet av kommunestyret eller havnestyret.

§ 4.(straffansvar)

Overtredelse av forskriften, herunder enkeltvedtak gitt i medhold av den, straffes med bøter etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 62 for så vidt overtredelsen ikke rammes av strengere straffebestemmelse.

§ 5.(ikrafttredelse)

Forskriften trer i kraft 15. juli 2012.

Fra samme tidspunkt oppheves følgende forskrifter:

-Forskrift 14. november 1996 nr. 1040 om fartsbegrensning, sjøkart nr. 7, Tvedestrand kommune, Aust-Agder
-Forskrift 25. mai 1937 nr. 3001 om påbud om innskrenket fart i Håkonsund ved Lyngør, Tvedestrand kommune, Aust-Agder
-Forskrift 4. mai 1962 nr. 3096 om sakte fart i Hagefjorden, Tvedestrand kommune, Aust-Agder.