Forskrift om anløpsavgift, Namsos kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2012-09-20-901
PublisertII 2012 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forNamsos kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-2009-04-17-19-§6, LOV-2009-04-17-19-§8, FOR-2010-12-20-1762
Kunngjort27.09.2012   kl. 14.50
KorttittelForskrift om anløpsavgift, Namsos

Hjemmel: Fastsatt av Namsos kommunestyre 20. september 2012 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 6 og § 8 og forskrift 20. desember 2010 nr. 1762 om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift.

§ 1.(virkeområde)

Forskriften gjelder for Namsos kommune som beregner og innkrever anløpsavgift med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 25.

§ 2.(avgiftsplikt)

Fartøy som anløper havn i Namsos kommune sitt sjøområde skal betale anløpsavgift til Namsos havnevesen. Anløpsavgiften skal ilegges per anløp. Med et anløp menes en inn- og utseiling. Ved flere anløp til havn i løpet av samme døgn, ilegges avgift kun en gang. Et døgn beregnes fra ankomst. Ankring eller stopp innenfor Namsos kommune sitt sjøområde for ilandsetting av gods eller passasjerer, er anløp og anløpsavgift beregnes på vanlig måte.

Unntatt fra plikt til å betale anløpsavgift er:

-Fartøy med største lengde under 15 meter.
-Fartøy som passerer havneselskapets sjøområde uten å anløpe havnen.
-Fartøy som anløper havnen på grunn av skade eller nødstilstand og fartøyet ikke laster, losser eller tar om bord passasjerer.
-Bergings- og isbryterfartøyer under utførelse av berging eller isbryting.
-Orlogsfartøyer, norske som utenlandske.
-Politiets og brannvesenets fartøyer, som har oppgaver innen kommunens sjøområde.
-Skoleskip når disse ikke driver kommersiell virksomhet.
-Verneverdige fartøyer, med erklæring fra Riksantikvaren.
-Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet.

Havneselskapet kan frita andre fartøy enn de som er nevnt i andre ledd fra plikten til å betale anløpsavgift.

§ 3.(kostnader som inngår i anløpsavgiften)

Anløpsavgiften er beregnet etter selvkost.

Anløpsavgiften skal bare dekke Namsos Havnevesen sine kostnader knyttet til sikkerhet og fremkommelighet i Namsos kommunes sitt sjøområde, samt utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i eller i medhold av havne- og farvannsloven.

§ 4.(beregning av anløpsavgift)

Anløpsavgiften skal beregnes på bakgrunn av fartøyets bruttotonnasje (BT) slik den er angitt i fartøyets internasjonale målebrev som er i henhold til Den internasjonale konvensjonen om måling av fartøyer av 1969. Dersom fartøyets BT ikke fremgår av målebrevet, fastsettes denne av Namsos Havnevesen basert på beregning av BT for tilsvarende fartøy.

Det kan fastsettes en minimumsavgift istedenfor avgift beregnet på grunnlag av fartøyets BT.

For fartøyer som ikke er fritatt etter § 2 skal det betales anløpsavgift etter følgende BT-grupperinger og satser: 

BTAkk. BTSats pr. BTSumAkk. sum
De første 300 BT300 BTkr 0,50150,-150,-
De neste 300 BT600 BTkr 0,45135,-285,-
De neste 600 BT1 200 BTkr 0,40210,-495,-
De neste 800 BT2 000 BTkr 0,35240,-735,-
De neste 1 000 BT3 000 BTkr 0,30300,-1 035,-
De neste 2 000 BT5 000 BTkr 0,25500.-1 535,-
De neste 5 000 BT10 000 BTkr 0,201 150,-2 532,-
De neste 10 000 BT20 000 BTkr 0,201 700,-2 685,-
De neste 10 000 BT30 000 BTkr 0,201 700,-4 385,-
De neste 20 000 BT50 000 BTkr 0,203 400,-7 785,-
Alt over 50 000 BTkr 0,20

Minste anløpsavgift er kr 140,-.

§ 5.(rabattordninger)

Administrasjonen i Namsos kommune kan fastsette rabattordninger, herunder årsavgift eller sesongavgift.

§ 6.(ansvarsforhold)

Rederen og agenten svarer solidarisk for anløpsavgiften, jf. lov om havner- og farvann, § 25 fjerde ledd.

Skyldig anløpsavgift er tvangsgrunnlag for utlegg.

Krav som havnen har mot reder har panterett i skipet etter reglene om sjøpanterett i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven).

Ved forsinket betaling av anløpsavgift svares forsinkelsesrente etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

§ 7.(klage)

Enkeltvedtak som treffes etter forskriften kan påklages etter bestemmelsene i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker. Kystverkets hovedkontor er klageinstans for vedtak fattet av Namsos kommune.

§ 8.(ikrafttredelse)

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2012.