Forskrift om sikkerhetsavgift for bruk av sjøtrafikksentralene ved Kvitsøy, Horten, Fedje og Brevik, Rogaland, Vestfold, Hordaland og Telemark

DatoFOR-2012-12-27-1404
PublisertII 2012 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2013
Sist endretFOR-2015-12-21-1660 fra 01.01.2016
EndrerFOR-1985-12-04-2165, FOR-1992-08-27-647, FOR-1998-12-18-1383, FOR-2002-12-20-1775
Gjelder forKvitsøy, Horten, Fedje og Brevik kommuner, Rogaland, Vestfold, Hordaland og Telemark
HjemmelLOV-2009-04-17-19-§24
Kunngjort28.12.2012   kl. 15.20
Rettet08.01.2015, rettet beløp i § 7.
KorttittelForskrift om sikkerhetsavgift ved sjøtrafikksentralene

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 27. desember 2012 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 24. Endret ved forskrifter 20 des 2013 nr. 1629 (i kraft 1 jan 2014), 19 des 2014 nr. 1749 (i kraft 1 jan 2015), 23 sep 2015 nr. 1074 (i kraft 1 okt 2015), 21 des 2015 nr. 1660 (i kraft 1 jan 2016).

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder plikten til å betale sikkerhetsavgift for bruken av sjøtrafikksentralene ved Kvitsøy, Horten, Fedje og Brevik.

§ 2.Definisjoner

I denne forskriften betyr:

a)BT: Bruttotonnasje slik den er angitt i fartøyets internasjonale målebrev i henhold til den internasjonale konvensjonen om måling av fartøyer av 1969.
b)Gasstankfartøy: Fartøy som er bygget i henhold til The International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gasses in Bulk.
c)Farlig eller forurensende last: Tilsvarende definisjon som angitt i forskrift 23. september 2015 nr. 1094 om bruk av sjøtrafikksentralenes tjenesteområder og bruk av bestemte farvann § 1 b).
0Endret ved forskrift 23 sep 2015 nr. 1074 (i kraft 1 okt 2015).
§ 3.Avgiftspliktig område

Avgiftspliktig område for Kvitsøy sjøtrafikksentral er innenfor rette linjer trukket fra Håskru lykt til Bømlahuk, videre derfra i retning 270° til posisjon N 59° 34,5′ Ø 04° 53,6′, videre til posisjon N 59° 19,6′ Ø 04° 43,8′, videre til N 59° 17,3′ Ø 04° 42,8′, videre til N 59° 14,3′ Ø 04° 43,7′, videre til N 59° 05,6′ Ø 05° 05,4′, videre til N 58° 58,9′ Ø 05° 14,9′, videre til N 58° 45,0′ Ø 05° 21,6′, videre i retning 090° til Jærens Rev i posisjon N 58° 45,0′ Ø 05° 29,6′.

Avgiftspliktig område for Horten sjøtrafikksentral er farvannet i Oslofjorden, nord for rette linjer trukket fra Tønsberg Tønne over Sydostgrunnen til grunnlinjen, videre langs grunnlinjen til riksgrensen mot Sverige, og derfra langs riksgrensen til land.

Avgiftspliktig område for Brevik sjøtrafikksentral er nord for en rett linje gjennom det nordligste punkt på Mølen og det nordligste punkt på Såstein.

Ved Fedje sjøtrafikksentral er det avgiftsplikt for anløp til havneterminalene til Statoil på Sture og Mongstad.

0Endret ved forskrift 23 sep 2015 nr. 1074 (i kraft 1 okt 2015).
§ 4.Avgiftspliktige fartøy

Ved Kvitsøy og Horten sjøtrafikksentral skal fartøy med største lengde 70 meter eller mer, som seiler inn i avgiftspliktig område, betale sikkerhetsavgift dersom det anløper kai, fortøyningsplass eller anker inne i avgiftspliktig område. Sikkerhetsavgiften gjelder for ett anløp. Fartøy som har ytterligere anløp, eller fartøy som opererer innenfor avgiftsområdet, betaler redusert sikkerhetsavgift hver gang fartøyet anløper kai, fortøyningsplass eller anker innenfor avgiftsområdet.

Ved Brevik sjøtrafikksentral skal gasstankfartøy med største lengde 70 meter eller mer som laster eller losser i avgiftspliktig område betale sikkerhetsavgift.

Ved Fedje sjøtrafikksentral skal fartøy med største lengde 70 meter eller mer som fører farlig eller forurensende last betale sikkerhetsavgift. Ved tvil avgjør Kystverket om et fartøy er avgiftspliktig etter denne bestemmelsen.

0Endret ved forskrifter 19 des 2014 nr. 1749 (fra 1 jan 2015), 21 des 2015 nr. 1660 (i kraft 1 jan 2016).
§ 5.Unntak fra avgiftsplikt

Følgende fartøy er unntatt fra å betale sikkerhetsavgift:

a)fartøy som kun utøver humanitær virksomhet i ikke-kommersielt øyemed,
b)fartøy som kun seiler som skoleskip i ikke-kommersielt øyemed,
c)fartøy under militær kommando, og
d)fartøy i rutefart og andre fartøy under 100 meters lengde som kun bruker farvannet øst for en rett linje fra Dusavika lykt (N 58° 59.9850 Ø 5° 40.7910) til Toftøy lykt (N 59° 15.7304 Ø 5° 40.1247) i Rogaland.

Avgiftspliktige fartøy etter § 4 som ankrer opp utenfor grunnlinjen er fritatt fra avgiftsplikt.

Kystverket kan etter søknad gi fritak fra avgiftsplikten når særlige hensyn tilsier det.

0Endret ved forskrift 19 des 2014 nr. 1749 (fra 1 jan 2015).
§ 6.Årsavgift for sjøtrafikksentralene i Kvitsøy og Horten

Avgiftspliktige fartøy kan velge å betale årsavgift istedenfor å betale for enkeltseilaser. Årsavgiften betales terminvis, og senest i begynnelsen av hvert kvartal. Årsavgiften dekker et ubegrenset antall seilinger i kalenderåret. Betalingspliktige fartøy er selv ansvarlige for å bestille årsavgift i Kystverkets meldingssystem SafeSeaNet før første seilas foretas. Årsavgiften gjelder kun for seilaser innenfor avgiftsområdet til den sjøtrafikksentralen det betales årsavgift for.

Fartøy kan tiltre årsavgiftsordningen i løpet av avgiftsåret, men kan da ikke få ettergitt eller tilbakebetalt avgift for enkeltseilinger før betalingstidspunktet. Fartøy som tiltrer årsavgiftsordningen i løpet av året, kan etter søknad til Kystverket betale 1/12 av årsavgiften pr. resterende og påbegynte måneder i året.

Årsavgift kan kun overføres fra et fartøy til et annet dersom Kystverket gir tillatelse til dette.

Er det betalt årsavgift for fartøy som forliser, avhendes eller går ut av fast rute i avgiftsperioden, det vil si ikke seiler i avgiftsbelagt farvann, kan det etter søknad til Kystverket gis en forholdsmessig refusjon av kvartalsavgiften pr. hele gjenstående måneder etter den måneden endringen inntreffer. Bestemmelsen gjelder ikke for fartøyer i sesongdrift.

§ 7.Sikkerhetsavgiftens størrelse

For Kvitsøy sjøtrafikksentral betales:

For tankfartøy som anløper Havneterminalen Kårstø:

-Enkeltseilinger kr 1,12,- pr. BT.
-Redusert sikkerhetsavgift ved enkeltseilinger kr 0,28 pr. BT.
-Årsavgiftssatsen er kr 56,00 pr. BT.

For øvrige avgiftspliktige fartøy:

-Enkeltseilinger kr 0,25,- pr. BT.
-Redusert sikkerhetsavgift ved enkeltseilinger kr 0,06 pr. BT.
-Årsavgiftssatsen er kr 12,50 pr. BT.

For Horten sjøtrafikksentral betales:

-Enkeltseilinger kr 0,47,- pr. BT.
-Redusert sikkerhetsavgift ved enkeltseilinger kr 0,12 pr. BT.
-Årsavgiftssatsen er kr 23,50 pr. BT.

For Fedje sjøtrafikksentral betales:

-kr 1,06,- pr. BT.

For Brevik sjøtrafikksentral betales for fartøyets lastekapasitet:

-kr 5,50,- pr. kubikkmeter.
0Endret ved forskrifter 20 des 2013 nr. 1629 (i kraft 1 jan 2014), 19 des 2014 nr. 1749 (fra 1 jan 2015), 21 des 2015 nr. 1660 (i kraft 1 jan 2016).
§ 8.Fratrekk for segregerte ballasttanker

For oljetankfartøyer med segregerte ballasttanker trekkes volumet av de segregerte ballasttankene fra når fartøyets størrelse i bruttotonn beregnes. Vilkårene for dette er at:

a)volumet av de segregerte ballasttankene framgår av målebrevet
b)betingelsene etter IMO-resolusjon A.747 (18) er til stede når det gjelder oljetankfartøy.
c)Målebrevet må framlegges for Kystverket i forkant av seilasen.

Kystverket avgjør i tvilstilfeller om vilkårene for beregning etter første ledd er oppfylt.

0Endret ved forskrifter 20 des 2013 nr. 1629 (i kraft 1 jan 2014), 19 des 2014 nr. 1749 (fra 1 jan 2015).
§ 9.Plikt til å legge fram målebrev mv.

Fartøyets fører eller dets representant plikter på forespørsel å framlegge gyldig målebrev i henhold til målereglene i norsk sjøfartslovgivning. Hvis slikt målebrev ikke kan framlegges innen en uke eller det fremdeles er tvil om beregningsgrunnlaget, bestemmer Kystverket ved enkeltvedtak hvilken størrelse som skal legges til grunn ved avgiftsberegningen.

Første ledd gjelder tilsvarende for annen dokumentasjon som Kystverket måtte ha behov for ved avgiftsberegningen.

§ 10.Avgiftsberegningen

Sikkerhetsavgiften beregnes og kreves inn av Kystverket.

Dersom fartøyet ikke har gitt melding til sjøtrafikksentralene i henhold til forskrift 15. desember 2009 nr. 1686 om sjøtrafikk i bestemte farvann § 18, kan fartøyet pålegges å betale et administrasjonsgebyr på kr 1 500 til å dekke de kostnadene som oppsøkingen av fartøyet har påført Kystverket.

§ 11.Klage

Enkeltvedtak som treffes etter denne forskriften kan påklages etter bestemmelsene i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker.

§ 12.Ikrafttredelse mv.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2013.

På samme tidspunkt oppheves følgende forskrifter:

-forskrift 4. desember 1985 nr. 2165 om vederlag for å dekke utgifter til tiltak for å sikre skipsfarten i Grenlandsområdet, Telemark.
-forskrift 27. august 1992 nr. 647 om vederlag for å dekke utgifter til trafikkovervåkning ved innseilingen til Sture og Mongstad, Hordaland.
-forskrift 18. desember 1998 nr. 1383 om sikkerhetsgebyr for bruk av den maritime trafikksentralen for Oslofjorden i Horten, Vestfold, Østfold, Akershus og Buskerud.
-forskrift 20. desember 2002 nr. 1775 om sikkerhetsgebyr for bruk av den maritime trafikksentralen, Kvitsøy, Rogaland.
§ 13.Overgangsbestemmelser

For fartøy som kun bruker farvannet nord for en rett linje langs breddeparallellen N 59°46′ inntrer plikten til å betale sikkerhetsavgift som angitt i forskriften 1. januar 2016.

0Tilføyd ved forskrift 23 sep 2015 nr. 1074 (i kraft 1 okt 2015).