Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 3, Horten, Re, Holmestrand og Sande kommuner, Vestfold

DatoFOR-2013-03-15-305
PublisertII 2013 hefte 2
Ikrafttredelse01.05.2013
Sist endretFOR-2014-06-03-689 fra 01.07.2014
EndrerFOR-1976-01-20-3253, FOR-1980-11-21-3596
Gjelder forHorten, Re, Holmestrand og Sande kommuner, Vestfold
HjemmelFOR-2009-12-15-1546-§4, LOV-2009-04-17-19-§13
Kunngjort26.03.2013   kl. 13.40
KorttittelForskrift om fartsbegrensning i sjøen, Horten mfl.

Hjemmel: Fastsatt av Horten havnevesen KF 10. mai 2011, etter delegering fra Horten kommunestyre 14. desember 2009, Sande kommunestyre 15. juni 2011, Re kommunestyre 22. juni 2011 og Holmestrand bystyre 22. juni 2011, med hjemmel i forskrift 15. desember 2009 nr. 1546 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø § 4 første ledd, jf. lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 13. Stadfestet av Kystverkets hovedkontor 15. mars 2013 med hjemmel i forskrift 15. desember 2009 nr. 1546 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø § 4 første ledd. Endret ved forskrift 3 juni 2014 nr. 305 (i kraft 1 juli 2014).

§ 1.(fartsbegrensning)

5 knop er høyeste tillatte hastighet innenfor 100 meter fra land, øyer og skjær som er synlig over overflaten i Horten, Re, Holmestrand og Sande kommuner.

3 knop er høyeste tillatte hastighet i følgende farvann:

a)I kanalen i Horten kommune innenfor en linje trukket mellom posisjonene
1.59° 24,99′ N, 010° 29,90′ Ø (innløpet til Fyllinga småbåthavn) og

59° 25,00′ N, 010° 29,88′ Ø

og en linje trukket mellom posisjonene

2.59° 25,43′ N, 010° 29,19′ Ø (Sykehusbrygga på Karl Johansvern) og

59° 25,44′ N, 010° 29,21′ Ø (fastlandet ved broen).

b)I Sandeelva og Vesleelva i Sande kommune innenfor en linje trukket mellom posisjonene 59° 34,18′ N, 010° 14,05′ Ø (ved munningen av Sandeelva) og 59° 34,16′ N, 010° 14,85′ Ø.

5 knop er høyeste tillatte hastighet i følgende farvann:

a)I Horten indre havn, området inn mot Løvøya og Løvøysundet, innenfor en linje trukket mellom posisjonene
1.59° 26,37′ N, 010° 27,57′ Ø (Reverumpa) og

59° 26,30′ N, 010° 27,32′ Ø (Julaften–Mellømøya)

og en linje trukket mellom posisjonene

2.59° 26,71′ N, 010° 27,32′ Ø og

59° 26,70′ N, 010° 27,42′ Ø.

b)I området rundt Kommersøya og Killingholmen i Sande kommune, innenfor en linje trukket mellom posisjonene
1.59° 31,15′ N, 010° 19,42′ Ø og

59° 31,17′ N, 010° 20,13′ Ø

og en linje trukket mellom posisjonene

2.59° 31,60′ N, 010° 19,10′ Ø og

59° 31,62′ N, 010° 19,67′ Ø.

c)I Holmestrand havnebasseng, ved bølgebryteren, innenfor en linje trukket mellom posisjonene 59° 29,50′ N, 010° 19,07′ Ø og 59° 29,50′ N, 010° 19,03′ Ø.

8 knop er høyeste tillatte hastighet i følgende farvann:

a)Horten indre havn, innenfor en linje trukket gjennom posisjonene
1.59° 26,65′ N 010° 29,16′ Ø (Vealøsrenna)

59° 26,71′ N 010° 28,97′ Ø

og en linje trukket mellom posisjonene

2.59° 26,54′ N 010° 28,01′ Ø (Strømsundet)

59° 26,54′ N 010° 28,06′ Ø

og en linje trukket mellom posisjonene

3.59° 26,32′ N 010° 29,61′ Ø (Kosterrenna)

59° 26,37′ N 010° 29,61′ Ø

og en linje trukket mellom posisjonene

4.59° 25,43′ N 010° 29,19′ Ø (Kanalen)

59° 25,44′ N 010° 29,21′ Ø.

0Endret ved forskrift 3 juni 2014 nr. 689 (i kraft 1 juli 2014).
§ 2.(unntaksbestemmelse)

Forskriften gjelder ikke for

a)Forsvarets, politiets, tollvesenets og brannvesenets fartøyer, samt losfartøyer og ambulansefartøyer,
b)fartøyer med lege om bord,
c)fartøyer i sjøredningstjenesten,

hvor overskridelse av fartsbegrensningen er nødvendig for å få utført utrykningen eller oppdraget.

Fartøyer som nevnt i første ledd, skal om mulig vise varsellys eller på annen måte varsle om utrykningen eller oppdraget.

§ 3.(dispensasjon)

Kommunestyret kan gi dispensasjon fra forskriftens bestemmelser. Dispensasjon kan bare skje etter begrunnet søknad. Dispensasjon skal videre bare skje i særlige tilfeller og det skal legges vekt på at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade på personer, herunder badende, andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg eller omgivelsene for øvrig.

Dispensasjonen skal gjøres tidsbegrenset.

Kommunestyret kan delegere myndighet etter første ledd til havnestyret.

Innvilgelse eller avslag på søknad om dispensasjon kan påklages. Kystverkets hovedkontor er klageinstans for vedtaket truffet av kommunestyret eller havnestyret.

§ 4.(straffansvar)

Overtredelse av forskriften, herunder enkeltvedtak gitt i medhold av den, straffes med bøter etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 62 for så vidt overtredelsen ikke rammes av strengere straffebestemmelse.

§ 5.(ikrafttredelse)

Forskriften trer i kraft 1. mai 2013.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 20. januar 1976 nr. 3253 om sakte fart i Sande- og Vesleelva, Sande kommune, Vestfold og forskrift 21. november 1980 nr. 3596 om fartsgrenser for fartøyer i Sandebukta, Sande kommune, Vestfold.