Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll Hemne og Hitra kommuner, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag

DatoFOR-2013-05-13-1789
PublisertII 2016 hefte 2
Ikrafttredelse13.05.2013
Sist endret
EndrerFOR-2002-11-11-1284
Gjelder forAure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll Hemne og Hitra kommuner, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-2009-04-17-19-§14, LOV-2009-04-17-19-§42, FOR-2012-11-02-1040-§3
Kunngjort04.05.2016   kl. 13.20
KorttittelForskrift om bruk av og orden i havner, Aure m.fl.

Hjemmel: Fastsatt av havnestyret i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS 13. mai 2013 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 14 første ledd og § 42 første ledd, jf. forskrift 2. november 2012 nr. 1040 om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner § 3 og selskapsavtale for Kristiansund og Nordmøre Havn IKS § 4-3, annet ledd.

§ 1.(formål)

Forskriften gir regler om orden i og bruk av havner og farvann for å ivareta hensynet til effektiv og sikker havnevirksomhet, god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder offentlige og private havner og sjøområdene i Kristiansund og Nordmøre Havns ansvarsområde. I hoved- og biled gjelder forskriften kun innenfor havneavgrensningene i havner fastsatt i forskrift 30. november 2009 nr. 1477 om farleder § 2 andre ledd vedlegg 1.

§ 3.Krav ved opphold i havnen og ved kai

Når fartøyet ligger ved kai, skal ingen av propellene brukes før umiddelbart før fartøyet skal gå. Det samme gjelder andre typer fremdrifts- og manøvreringsmidler. Under manøvrering til og fra kai skal skipet manøvreres forsiktig slik at propellvannet ikke forårsaker skade.

Når fartøyet ligger ved kai skal fartøyets utløpsåpninger som vender mot kai og andre fartøyer, være forsvarlig stengt så spillvann, damp e.l. ikke volder fare eller er til unødig sjenanse. Fartøyet skal heller ikke slippe ut sot eller røyk som kan medføre skade eller være til unødig sjenanse for havnevirksomheten.

Havneadministrasjonen kan forby vedlikeholdsarbeid eller annen virksomhet i havnen dersom det er nødvendig for effektiv eller sikker havnevirksomhet.

§ 4.Pålegg om taubåtassistanse, forsvarlig fortøyning, oppankring og flytting

Havneadministrasjonen kan pålegge bruk av taubåt eller fortøyningsassistanse dersom dette er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel eller sikker havnevirksomhet.

Havneadministrasjonen kan gi pålegg om fortøyning eller oppankring dersom dette er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel eller sikker havnevirksomhet.

Havneadministrasjonen kan pålegge et fartøy å flytte seg fra anvist plass dersom det er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel, sikker eller effektiv havnevirksomhet.

§ 5.Plikt til å varsle om skade

Den som har forårsaket skade på havner, havneanlegg eller innretninger skal snarest mulig melde fra til havneadministrasjonen om skaden.

§ 6.Krav om tillatelse for å dykke

Dykking i følgende områder krever tillatelse fra havneadministrasjonen:

a)I Kristiansund indre havnebasseng innenfor følgende avgrensninger;

I Sørsundet øst for (innenfor) moloen på Innlandet.

I Markussundet nord for en linje trukket fra sørøstligste pynt på Innlandet til Eriksenneset på Nordlandet.

I Dalasundet vest for en linje trukket fra Ormtunga lykt til nærmeste punkt på Skorpa.

b)- - -.

Dykking for å berge liv eller verdier som ikke kan vente til tillatelse er gitt, kan likevel gjennomføres. I slike tilfeller skal det snarest mulig meldes fra til havneadministrasjonen om dykkingen.

§ 7.Luftfartøy

- - -

§ 8.Krav ved passering

- - -

§ 9.Forbud mot snøtømming

- - -

§ 10.Andre reguleringer

- - -

§ 11.Unntak i særlige tilfeller

Havneadministrasjonen kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra § 3, § 6, § 7, § 8, § 9 og § 10.

§ 12.Reaksjonsmidler og straff

Ved overtredelse av denne forskriftens bestemmelser eller vedtak fattet i medhold av den gjelder bestemmelsene i havne- og farvannsloven kapittel 10 så langt de passer.

Vesentlig overtredelse av § 4, § 6, § 7, § 8, § 9 og § 10 kan straffes med bøter etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 62.

§ 13.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 13. mai 2013.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 11. november 2002 nr. 1284 om bruk av og orden i havner, Kristiansund kommune, Møre og Romsdal.