Forskrift om kommunalt saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann for Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll, Hemne og Hitra kommuner, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag

DatoFOR-2013-05-13-1790
PublisertII 2016 hefte 2
Ikrafttredelse13.05.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forAure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll, Hemne og Hitra kommuner, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag
HjemmelFOR-2010-12-20-1760-§1, LOV-2009-04-17-19
Kunngjort04.05.2016   kl. 13.20
KorttittelForskrift om kommunalt saksbehandlingsgeby, Aure m.fl.

Hjemmel: Fastsatt av havnestyret i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS 13. mai 2013 med hjemmel i forskrift 20. desember 2010 nr. 1760 om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann § 1, jf. lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) og selskapsavtale for Kristiansund og Nordmøre Havn IKS § 4-3, annet ledd.

§ 1.(saksbehandlingsgebyr)

For behandling av søknad om tillatelse til tiltak etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 27, første ledd skal det erlegges saksbehandlingsgebyr til Kristiansund og Nordmøre Havn IKS nevnt i denne forskriftens § 2 samtidig med at søknaden innleveres.

Ved avslag av søknad det er betalt saksbehandlingsgebyr for, kan refusjon av betalt gebyr og eventuelle andre omkostninger ikke kreves.

§ 2.(gebyrsatser)

For behandling av søknader om større tiltak erlegges kr 2 500,-. Krever behandlingen av søknaden befaring erlegges kr 4 000,-

For behandling av søknader om mindre tiltak erlegges kr 1 500,-. Krever behandlingen av søknaden befaring erlegges kr 2 500,-

Tvil om det omsøkte tiltakets størrelse etter denne bestemmelsens første eller andre ledd avgjøres av havneadministrasjonen.

Ut over dette kan havnevesenet kreve dekket ekstraordinære utgifter som oppstår i forbindelse med behandlingen av søknaden.

§ 3.(unntak fra gebyrplikt)

Det kan ikke kreves saksbehandlingsgebyr for klagebehandling og forberedende klagebehandling etter denne forskrift. Det kan heller ikke kreves saksbehandlingsgebyr når tiltaket er unntatt fra søknadsplikt eller når tiltaket ikke krever tillatelse etter havne- og farvannslovens § 27.

§ 4.(refusjon, bortfall og reduksjon av saksbehandlingsgebyr)

Dersom krav om saksbehandlingsgebyr åpenbart er urimelig kan havnestyret, for det enkelte tilfellet bestemme at betalt gebyr refunderes eller at krav om saksbehandlingsgebyr reduseres eller bortfaller.

§ 5.(ikrafttredelse)

Denne forskriften trer i kraft 13. mai 2013.