Forskrift om kommunal anløpsavgift etter lov om havner og farvann for Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll, Hemne og Hitra kommuner, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag

DatoFOR-2013-05-13-1791
PublisertII 2016 hefte 2
Ikrafttredelse13.05.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forAure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll, Hemne og Hitra kommuner, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-2009-04-17-19-§25, FOR-2010-12-20-1762-§2
Kunngjort04.05.2016   kl. 13.20
KorttittelForskrift om kommunal anløpsavgift, Aure m.fl.

Hjemmel: Fastsatt av havnestyret i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS 13. mai 2013 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 25, forskrift 20. desember 2010 nr. 1762 om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift § 2 første ledd, og selskapsavtale for Kristiansund og Nordmøre Havn IKS § 4-3 annet ledd.

§ 1.(avgiftsplikt)

For å dekke kostnader ved utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i havne- og farvannsloven og å legge til rette for sikkerhet og fremkommelighet i kommunenes sjøområder, skal fartøyer som anløper havn i Kristiansund og Nordmøre Havns interkommunale forvaltningsområde betale anløpsavgift etter denne forskrift.

Anløpsavgiften ilegges per anløp. Ved flere anløp i løpet av samme døgn fra kl. 0000 til kl. 2400, ilegges avgift bare en gang.

§ 2.(unntak fra avgiftsplikt)

Unntatt fra plikt til å betale anløpsavgift er:

a)fartøy med største lengde under 15 meter
b)bergings- og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting
c)orlogsfartøy, norske og utenlandske
d)Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet
e)fartøy som anløper havn på grunn av skade eller nødstilstand og fartøyet ikke laster, losser eller tar om bord passasjerer.
§ 3.(inndrivelse og ansvar for betaling av anløpsavgift)

Rederen og agenten svarer solidarisk for betaling av anløpsavgift etter denne forskrift.

Skyldig anløpsavgift kan inndrives etter bestemmelsene i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 55.

§ 4.(avgiftsberegningen)

Anløpsavgiften beregnes etter fartøyets bruttotonnasje (BT) slik denne er angitt i fartøyets målebrev i henhold til Den internasjonale konvensjonen om måling av fartøyer av 1969.

Dersom fartøyets BT ikke fremgår av slikt målebrev fastsettes denne av Kristiansund og Nordmøre Havns administrasjon basert på beregning av BT for tilsvarende fartøy.

§ 5.(avgiftssatsene)

Anløpsavgiften i Kristiansund og Nordmøre Havn beregnes ut fra følgende satser:

For fartøy på inntil 300 BT kr 0,34 pr. BT

For fartøy mellom 301 og 600 BT kr 0,35 pr. BT

For fartøy mellom 601 og 1200 BT kr 0,36 pr. BT

For fartøy mellom 1201 og 3000 BT kr 0,37 pr. BT

For fartøy mellom 3001 og 5000 BT kr 0,38 pr. BT

For fartøy mellom 5001 og 20 000 BT kr 0,39 pr. BT

For fartøy mellom 20 001 og 30 000 BT kr 0,37 pr. BT

For fartøy mellom 30 001 og 50 000 BT kr 0,34 pr. BT

For fartøy over 50 000 BT kr 0,30 pr. BT

Minste anløpsavgift er kr 115,- pr. anløp.

§ 6.(rabattordninger)

For fartøyer med hyppige anløp av havn i Kristiansund og Nordmøre Havns forvaltningsområde kan havneadministrasjonen fastsette års- eller månedsavgifter.

§ 7.(bortfall og reduksjon av anløpsavgift)

Dersom krav om anløpsavgift etter denne forskrift er åpenbart urimelig kan havnestyret, for det enkelte tilfellet bestemme at anløpsavgiften skal bortfalle eller reduseres.

§ 8.(ikrafttredelse)

Denne forskriften trer i kraft 13. mai 2013.