Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, Radøy kommune, Sjøkart nr. 23, Hordaland

DatoFOR-2013-08-27-1031
PublisertII 2013 hefte 4
Ikrafttredelse01.10.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forRadøy kommune, Hordaland
HjemmelFOR-2003-06-19-748-§3, LOV-1984-06-08-51-§6, FOR-2009-12-15-1546-§4, LOV-2009-04-17-19-§13
Kunngjort29.08.2013   kl. 15.20
KorttittelForskrift om fartsbegrensning i sjøen, Radøy

Hjemmel: Fastsatt av Bergen og Omland havnestyre 23. november 2009 med hjemmel i vedtekter for Bergen og Omland havnevesen § 11 og forskrift 19. juni 2003 nr. 748 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø § 3 første ledd, jf. lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 6. Forskriften er godkjent 27. august 2013 av Kystverkets hovedkontor i medhold av forskrift 15. desember 2009 nr. 1546 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø § 4 første ledd, jf. lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 13.

§ 1.(fartsbegrensning)

5 knop er høyeste tillatte hastighet i følgende farvann:

a)Ongelsundet øst for en linje trukket mellom posisjonene
1.60° 42,91' N 004° 52,12' E
2.60° 42,85' N 004° 52,24' E
b)Ved Bøknappen sør for en linje trukket mellom posisjonene
1.60° 42,92' N 004° 53,33' E
2.60° 42,92' N 004° 53,21' E
c)I Marøystraumen øst for en linje trukket mellom posisjonene
1.60° 42,26' N 004° 54,07' E
2.60° 42,27' N 004° 54,05' E
§ 2.(unntaksbestemmelse)

Forskriften gjelder ikke for

a)Forsvarets, politiets, tollvesenets og brannvesenets fartøyer, samt losfartøyer og ambulansefartøyer,
b)fartøyer med lege om bord,
c)fartøyer i sjøredningstjenesten,

hvor overskridelse av fartsbegrensningen er nødvendig for å få utført utrykningen eller oppdraget.

Fartøyer som nevnt i første ledd, skal om mulig vise varsellys eller på annen måte varsle om utrykningen eller oppdraget.

§ 3.(dispensasjon)

Kommunestyret kan gi dispensasjon fra forskriftens bestemmelser. Dispensasjon kan bare skje etter begrunnet søknad. Dispensasjon skal videre bare skje i særlige tilfeller og det skal legges vekt på at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade på personer, herunder badende, andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg eller omgivelsene for øvrig.

Dispensasjonen skal gjøres tidsbegrenset.

Kommunestyret kan delegere myndighet etter første ledd til havnestyret.

Innvilgelse eller avslag på søknad om dispensasjon kan påklages. Kystverkets hovedkontor er klageinstans for vedtaket truffet av kommunestyret eller havnestyret.

§ 4.(straffansvar)

Overtredelse av forskriften, herunder enkeltvedtak gitt i medhold av den, straffes med bøter etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 62 for så vidt overtredelsen ikke rammes av strengere straffebestemmelse.

§ 5.(ikrafttredelse)

Forskriften trer i kraft 1. oktober 2013.