Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Kragerø kommune, Telemark

DatoFOR-2013-09-10-1768
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse10.09.2013
Sist endret
EndrerFOR-1994-06-10-628
Gjelder forKragerø kommune, Telemark
HjemmelLOV-2009-04-17-19-§14, LOV-2009-04-17-19-§42
Kunngjort22.05.2014   kl. 14.45
KorttittelForskrift om havner, Kragerø

Hjemmel: Fastsatt av havnestyret i Kragerø Havnevesen KF 10. september 2013 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 14 første ledd og § 42 første ledd.

§ 1.Formål

Forskriften gir regler om orden i og bruk av havner og farvann for å ivareta hensynet til effektiv og sikker havnevirksomhet, god framkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder offentlige og private havner og sjøområdene i Kragerø kommune. I hoved- og biled gjelder forskriften kun innenfor havneavgrensningene i havner fastsatt i forskrift 30. november 2009 nr. 1477 om farleder § 2 andre ledd vedlegg 1.

§ 3.Krav ved opphold i havnen og ved kai

Når fartøyet ligger ved kai, skal ingen av propellene brukes før umiddelbart før fartøyet skal gå. Det samme gjelder andre typer fremdrifts- og manøvreringsmidler. Under manøvrering til og fra kai skal skipet manøvreres forsiktig slik at propellvannet ikke forårsaker skade.

Når fartøyet ligger ved kai skal fartøyets utløpsåpninger som vender mot kai og andre fartøyer, være forsvarlig stengt så spillvann, damp e.l. ikke volder fare eller er til unødig sjenanse. Fartøyet skal heller ikke slippe ut sot eller røyk som kan medføre skade eller være til unødig sjenanse for havnevirksomheten.

Havneadministrasjonen kan forby vedlikeholdsarbeid eller annen virksomhet i havnen dersom det er nødvendig for effektiv eller sikker havnevirksomhet.

§ 4.Pålegg om taubåtassistanse, forsvarlig fortøyning, oppankring og flytting

Havneadministrasjonen kan pålegge bruk av taubåt eller fortøyningsassistanse dersom dette er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel eller sikkerhet i havnevirksomhet.

Havneadministrasjonen kan gi pålegg om fortøyning eller oppankring dersom dette er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel eller sikker havnevirksomhet.

Havneadministrasjonen kan pålegge et fartøy å flytte seg fra anvist plass dersom det er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel, sikker eller effektiv havnevirksomhet.

§ 5.Plikt til å varsle om skade

Den som har forårsaket skade på havner, havneanlegg eller innretninger, skal snarest mulig melde fra til havneadministrasjonen om skaden.

§ 6.Krav om tillatelse for å dykke
§ 7.Luftfartøy
§ 8.Krav ved passering
§ 9.Forbud mot snøtømming
a)Det er forbudt å tømme snø i sjøen fra Jernbanekaia i Kragerø uten tillatelse fra havnefogden.
§ 10.Andre reguleringer
§ 11.Unntak i særlige tilfeller

Havneadministrasjonen kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra § 3, § 6, § 7, § 8, § 9 og § 10.

§ 12.Reaksjonsmidler og straff

Ved overtredelse av denne forskriftens bestemmelser eller vedtak fattet i medhold av den, gjelder bestemmelsene i havne- og farvannsloven kapittel 10 så langt det passer.

Vesentlig overtredelse av § 4, § 6, § 7, § 8, § 9 og § 10 kan straffes med bøter etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 62.

§ 13.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 10. september 2013.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 10. juni 1994 nr. 628 om bruk av og orden i havner, Kragerø kommune, Telemark.