Forskrift om anløpsavgift for Larvik havn 2014, Larvik kommune, Vestfold

DatoFOR-2013-12-11-1542
PublisertII 2013 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2014 - 31.12.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forLarvik kommune, Vestfold
HjemmelLOV-2009-04-17-19
Kunngjort19.12.2013   kl. 15.55
KorttittelForskrift om anløpsavgift for Larvik havn

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Larvik kommunestyre 11. desember 2013 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven).

1. Innledende bestemmelser

§ 1-1.Hjemmel

Anløpsavgift er fastsatt i henhold til lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) med tilhørende forskrifter.

§ 1-2.Sjøområdet og avgiftsdekning

Larvik havn og Larvik kommunes sjøområder omfatter sjøområdet innenfor linjer trukket 1 nautisk mil utenfor grunnlinjen til grensen mot Sandefjord i øst og fylkesgrensen i vest.

Anløpsavgift ilegges fartøy og er fartøyets betaling for bruk av farvann; sjøareal og innretninger og tiltak som kan lette fartøyets ferdsel.

§ 1-3.Ikrafttredelse

Forskrift om anløpsavgift for Larvik Havn 2014 ble vedtatt i havnestyret 29. oktober 2013 og kommunestyret 11. desember 2013.

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2014.

2. Anløpsavgift

§ 2-1.Beregningsgrunnlag

Anløpsavgift beregnes etter fartøyets bruttotonnasje (BT) i henhold til Den internasjonale konvensjon 23. juni 1969 nr. 1 om måling av fartøyer. For fartøyer som ikke er målt eller har gyldig målebrev, fastsetter Larvik Havn KF fartøyets tonnasje etter skjønn.

Anløpsavgift betales en gang per anløp. Ved gjentatte anløp innenfor ett og samme døgn, beregnes avgiften kun en gang per døgn.

Alle oppgitte satser er eksklusiv merverdiavgift.

§ 2-2.Regulativ for anløpsavgift

Alle fartøy med unntak av de som er nevnt i § 2-3 betaler anløpsavgift etter følgende sats:

Kr 0,24 pr. BT (bruttotonnasje)

Rabatter:

-30 prosent rabatt for linjer med faste, minimum ukentlige, anløp på Larvik Havn
-20 prosent rabatt for lektere

Minsteavgift: Kr 215,- per anløp.

§ 2-3.Fritak for anløpsavgift

Følgende fartøyer er fritatt for anløpsavgift:

-Fartøyer som passerer sjøområdet uten å anløpe havna
-Fartøyer som anløper havna på grunn av skade eller nødtilstand og fartøyet ikke laster, losser eller tar om bord passasjerer
-Bergingsfartøyer og isbrytere under utførelse av berging og isbryting
-Orlogsfartøyer, så vel norske som utenlandske
-Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet
-Skoleskip når disse ikke driver kommersiell virksomhet
-Ikke målepliktige fartøyer med største lengde under 15 meter.

3. Opplysningsplikt, ansvarsforhold m.m.

§ 3-1.Opplysningsplikt

Larvik Havn KF kan kreve kopi av dokumentasjon for å kunne oppfylle offentlige statistikkrav eller for å kunne kontrollere beregning av Larvik Havn KFs krav etter denne forskriften.

Havnebrukere og private kaieiere plikter å gi Larvik Havn KF de opplysninger som er nødvendig for å beregne og innkreve anløpsavgiften.

§ 3-2.Ansvarsforhold og straffeansvar

Reder er ansvarlig for betaling av anløpsavgiften.

Skyldig anløpsavgift er tvangsgrunnlag for utlegg. Ved forsinket betaling av anløpsavgift svares forsinkelsesrente etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven).

Krav som Larvik Havn KF har mot reder har panterett i skipet etter reglene om sjøpanterett i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven).

Unndragelse av avgiftsbetaling medfører straffeansvar.