Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Hvaler kommune, Østfold

DatoFOR-2014-01-10-17
PublisertII 2014 hefte 1
Ikrafttredelse01.02.2014
Sist endret
EndrerFOR-2007-06-21-716, FOR-2010-03-03-478
Gjelder forHvaler kommune, Østfold
HjemmelLOV-2009-04-17-19-§14, LOV-2009-04-17-19-§42, FOR-2012-11-02-1040
Kunngjort16.01.2014   kl. 15.35
KorttittelForskrift om havner, Hvaler

Hjemmel: Fastsatt av Hvaler kommune 5. september 2013 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 14 første ledd og § 42 første ledd. Stadfestet av Kystverkets hovedkontor 10. januar 2014, jf. forskrift 2. november 2012 nr. 1040 om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner.

§ 1.Formål

Forskriften gir regler om orden i og bruk av havner og farvann for å ivareta hensynet til effektiv og sikker havnevirksomhet, god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder offentlige og private havner og sjøområdene i Hvaler kommune. I hoved- og biled gjelder forskriften kun innenfor havneavgrensningene i havner fastsatt i forskrift 30. november 2009 nr. 1477 om farleder § 2 tredje ledd og vedlegg 1.

§ 3.Krav ved opphold i havnen og ved kai

Når fartøyet ligger ved kai, skal ingen av propellene brukes før umiddelbart før fartøyet skal gå. Det samme gjelder andre typer fremdrifts- og manøvreringsmidler. Under manøvrering til og fra kai skal skipet manøvreres forsiktig slik at propellvannet ikke forårsaker skade.

Når fartøyet ligger ved kai skal fartøyets utløpsåpninger som vender mot kai og andre fartøyer, være forsvarlig stengt så spillvann, damp e.l. ikke volder fare eller er til unødig sjenanse. Fartøyet skal heller ikke slippe ut sot eller røyk som kan medføre skade eller være til unødig sjenanse for havnevirksomheten.

Kommunen kan forby vedlikeholdsarbeid eller annen virksomhet i havnen dersom det er nødvendig for effektiv eller sikker havnevirksomhet.

§ 4.Pålegg om taubåtassistanse, forsvarlig fortøyning, oppankring og flytting

Kommunen kan pålegge bruk av taubåt eller fortøyningsassistanse dersom dette er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel eller sikker havnevirksomhet.

Kommunen kan gi pålegg om fortøyning eller oppankring dersom dette er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel eller sikker havnevirksomhet.

Kommunen kan pålegge et fartøy å flytte seg fra anvist plass dersom det er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel, sikker eller effektiv havnevirksomhet.

§ 5.Plikt til å varsle om skade

Den som har forårsaket skade på havner, havneanlegg eller innretninger skal snarest mulig melde fra til kommunen om skaden.

§ 6.Krav om tillatelse for å dykke

Dykking i følgende områder krever tillatelse fra kommunen:

a)I Hvaler kommunes havnebasseng sør for en linje trukket mellom posisjonene
1.59° 1,46′ N 11° 2,69′ E (Gilbergodden)
2.59° 1,37′ N 11° 2,60′ E (Tareholmen nordøst)
b)Nord for en linje trukket mellom posisjonene:
1.59° 1,24′ N 11° 1,93′ E (Hvileberget)
2.59° 1,25′ N 11° 2,30′ E (Tareholmen vest).

Dykking for å berge liv eller verdier som ikke kan vente til tillatelse er gitt, kan likevel gjennomføres. I slike tilfeller skal det snarest mulig meldes fra til kommunen om dykkingen.

§ 7.Luftfartøy
§ 8.Krav ved passering
§ 9.Forbud mot snøtømming
§ 10.Andre reguleringer

Ved tildeling av båtplasser ved kommunale brygger og småbåthavner hvor kommunen er eier eller har forvaltningsansvar gjelder følgende prioritetsrekkefølge:

1.Fiskefartøyer (registrert i Fiskeridirektoratets fartøysregister) eller fartøyer som benyttes i havbruksnæring.
2.Andre næringsdrivende registrert med hovedkontorets adresse i Hvaler. Båten skal være registrert på bedriften Båten skal være godkjent driftsmiddel i selskapets regnskap. Det skal dokumenteres behov for bruk av båt i bedriftens næring og båten skal være egnet til formålet. Ovenstående gjelder ikke utleieforetak som driver utleie av færre enn 10 utleieenheter.
3.Person bosatt i Hvaler kommune, registrert etter lov om folkeregistrering.
4.Utenbygdsboende som eier eller fester eiendom i Hvaler kommune. Kan tildeles plasser tidsavgrenset til ett år av gangen.
5.Andre søkere. Kommunen kan tildele midlertidige plasser.
§ 11.Unntak i særlige tilfeller

Kommunen kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra § 3, § 6, § 7, § 8, § 9 og § 10.

§ 12.Reaksjonsmidler og straff

Ved overtredelse av denne forskriftens bestemmelser eller vedtak fattet i medhold av den gjelder bestemmelsene i havne- og farvannsloven kapittel 10 så langt de passer.

Vesentlig overtredelse av § 4, § 6, § 7, § 8, § 9 og § 10 kan straffes med bøter etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 62.

§ 13.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. februar 2014.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 21. juni 2007 nr. 716 om tildeling av båtplasser ved kommunale brygger og havner, Hvaler kommune, Østfold og forskrift 3. mars 2010 nr. 478 om bruk av og orden i havner, Hvaler kommune, Østfold.