Forskrift om beregning og innkreving av anløpsavgift, Træna kommune, Nordland

DatoFOR-2014-03-10-1968
PublisertII 2015 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
EndrerFOR-2007-12-14-1625
Gjelder forTræna kommune, Nordland
HjemmelLOV-2009-04-17-19-§25, FOR-2010-12-20-1762
Kunngjort03.12.2015   kl. 14.40
KorttittelForskrift om anløpsavgift, Træna

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Træna kommunestyre 10. mars 2014 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 25, jf. forskrift 20. desember 2010 nr. 1762 om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift.

§ 1.Formål

Anløpsavgiften skal dekke kommunens kostnader ved utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i lov om havner og farvann med forskrifter, samt kostnader for å legge til rette for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde.

§ 2.Avgiftsområde

Avgiftsområde er definert som Træna kommunes grenser i sjø.

§ 3.Virkeområde

Forskriften gjelder for fartøy som anløper offentlig eller privat havneanlegg i kommunens sjøområde. Med et anløp menes en inn- og utseiling. Ved flere anløp til havneanlegg i kommunens avgiftsområde i løpet av samme døgn, ilegges avgift kun en gang. Forskriften gjelder også fartøy som ankrer eller landsetter passasjerer eller gods fra leden i avgiftsområde.

Unntatt fra plikt til å betale anløpsavgift er:

-Fartøy hjemmehørende i Træna kommune
-Fartøy med største lengde under 15 meter
-Redningsselskapets redningsskøyter som er fast stasjonert på Træna
-Bergings og isbryterfartøy i forbindelse med berging og isbryting
-Orlogsfartøy, norske og utenlandske
-Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet
-Fartøy som anløper havn på grunn skade eller nødstilstand.
§ 4.Beregningsgrunnlag

Anløpsavgiften beregnes på bakgrunn av fartøyets bruttotonnasje (BT) slik den er angitt i fartøyets målebrev som er i henhold til den internasjonale konvensjonen om måling av fartøyer av 1969. Dersom fartøyets BT ikke fremgår i målebrev, fastsettes denne av havneadministrasjonen basert på beregning av BT for tilsvarende fartøy.

§ 5.Regulativ for anløpsavgift

Alle fartøyer med unntak av de som er nevnt i § 3 betaler anløpsavgift etter følgende satser: 

Rutegående trafikkPris pr. anløp. pr. døgnHelårsavgift
Lokalrute i Træna kommune100,-25 000,-
Hurtigbåt100,-36 500,-
Ferge100,-36 500,-

Tabell 1: Rutegående trafikk 

Fiske-, frakt- og nyttefartøyBruttotonnasje (BT) Grense for avgiftsberegningAvgift pr. BT (kr/BT)
For de første 300 BT0–300 BT0,60
For de neste 300 BT300–600 BT0,30
For de neste 600 BT600–1200 BT0,25
For de neste 800 BT1200–2000 BT0,15
For de neste 1000 BT2000–3000 BT0,15
For de neste 2000 BT3000–5000 BT0,10
For de neste 5000 BT5000–10000 BT0,08
For de neste 10000 BT10000–20000 BT0,07
For de neste 10000 BT20000–30000 BT0,06
For de neste 30000 BT30000–60000 BT0,06

Tabell 2: Fiske-, frakt- og nyttefartøy

Minsteavgift settes til kr 100;

Alle beløp er oppgitt ekskl. mva.

Det kan fastsettes rabattordninger som måneds-, sesong- eller årsavgift i stedet for betaling for hvert anløp.

§ 6.Opplysningsplikt

Havneadministrasjonen kan kreve kopi av dokumentasjon for å kunne oppfylle offentlige statistikkrav. Havnebrukere og private kaieiere plikter å gi havneadministrasjonen de opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for å kontrollere, beregne og innkreve anløpsavgift.

§ 7.Administrasjon og innkreving

Daglig ansvar for havnene er tillagt Træna kommune v/Sektor for tekniske tjenester. Træna kommune forestår registrering og innkreving av avgiften.

§ 8.Klage

Klage på fastsatt avgift sendes til Træna kommune, Teknisk sektor, 8770 Træna.

§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016. Samtidig oppheves forskrift 14. desember 2007 nr. 1625 om innføring av havneavgifter, Træna kommune, Nordland.

Vedlegg - Havneregulativ

1.Bestemmelser

Prisene som er lagt til grunn for vederlagsavgift skal sammen med havnens øvrige inntekter bringe til veie de midler havnen trenger til administrasjon, drift, vedlikehold og nødvendig utbygging av anlegg og installasjoner. 

Gebyrer:

Gebyrer skal finansiere innkjøp, tjenester og andre forhold som gjelder ISPS terminal. 

Vederlag for bruk av infrastruktur:

Vederlag for bruk av infrastruktur er betaling for bruk av kai, kaiareal, fasiliteter og andre anleggsmidler som tilhører Træna kommune. Pris fastsettes forretningsmessig med resultateffekt.

2.Kaivederlag 

Avgiftsområde:

-Torsholmen kai
-Kai på Galtneset industriområde
-NOFO kai. 

Beregningsgrunnlag for kaivederlag

Kaivederlag er betaling for bruk av kaien.

Kaivederlag for Torsholmen kai beregnes etter fartøyets lengde (ref. Tabell 1).

Kaivederlag for Galtneset og NOFO kai beregnes etter fartøyets bruttotonnasje (BT) (ref. Tabell 2). Vederlaget fremkommer i en regnemodell der det benyttes forskjellige satser etter en gitt størrelsesgruppering for fartøyets BT.

Kaivederlag ilegges fartøy som legger til kommunal kai etter satsene i tabell 1 og 2.

Fartøy størrelsePris pr. døgnHelårsavgift
Fartøy 6–15 meter200,- (maks 7 døgn pr. måned)6 000,-
Fartøy over 15 meter200,- (maks 7 døgn pr. måned)7 500,-

Tabell 1: Kaivederlag - Torsholmen kai 

Fiske-, frakt- og nyttefartøyBruttotonnasje (BT) Grense for avgiftsberegningAvgift pr. BT pr. døgn (kr/BT) x døgn
For de første 300 BT0–300 BT0,85
For de neste 300 BT300–600 BT0,70
For de neste 600 BT600–1200 BT0,65
For de neste 800 BT1200–2000 BT0,29
For de neste 1000 BT2000–3000 BT0,18
For de neste 2000 BT3000–5000 BT0,16
For de neste 5000 BT5000–10000 BT0,14
For de neste 10000 BT10000–20000 BT0,14
For de neste 10000 BT20000–30000 BT0,14
For de neste 30000 BT30000–60000 BT0,14

Tabell 2: Kaivederlag - NOFO kai og Galtneset industriområde

Kaivederlag betales pr. døgn

Minste vederlag for NOFO kai og Galtneset industriområde er kr 300,-

Liggetid uten avgiftsbelegging for fritidsfartøy og fartøy under 15 meter settes til 6 timer.

Liggetiden regnes fra fartøyets ankomst til kai og til det forlater kaien. Del av døgn på 6 timer eller mindre regnes for et halvt døgn. Det betales dog alltid kaivederlag for minst ett døgn.

For fartøy som, etter ordre fra Træna kommune eller de som drifter kaien, må forhale fra kaien for å gi plass til annet fartøy og deretter legger til kai igjen, regnes liggetid som om fartøyet hele tiden har ligget ved kai hvis fraværet fra kaien ikke har vært over 3 timer. Er fraværet over 3 timer skal det skje fradrag i den beregnende liggetid for den tid fartøyet har vært borte fra kaien.

Skifter et fartøy plass ved kai til et annen, uten i den mellomliggende tiden å ha vært utenfor havnedistriktets grenser, blir liggetiden å beregne som om fartøyet uten abrytelse har ligget ved kai.

Et fartøy som ligger utenfor et annet fartøy som er fortøyd ved Træna kommunes kaier og har forbindelse med land over sitsnevnte fartøy, betaler kaivederlag etter gjeldende satser.

Fritatt for å betale kaivederlag:

-Orlogssfartøy, så vel utenlandske som norske.
3.Andre bestemmelser
-Renovasjon: Alle fartøyer som betaler avgift kan fritt bruke offentlige avfalls-kontainere på kaiene. Dette gjelder ikke retur av fiskeredskaper, garnlin og tauverk som kommunen har egne satser for.
-Vann: Alle fartøy som betaler avgift kan fritt ta ut vann inntil 10m³ fra kommunens kaier. Skal det fylles større mengder vann må dette avtales med Træna kommune.
-Strøm: På Torsholmen kai er strøm inkludert i vederlagsavgiften.
4.Sikkerhetsgebyr (ISPS-gebyr)

Jf. forskrift 29. mai 2013 nr. 538 om sikring av havneanlegg. Sikkerhetsgebyr er fartøyets betaling for dekning av kostnader og investering, drift av sikkerhetstiltak og terrorberedskap i havnen.

Alle fartøy som legger til kai på Galtneset industriområde betaler et sikkerhetsgebyr på kr 500,- pr. døgn.

5.Fakturering

Vederlagsavgiften faktureres av Træna kommune, Teknisk sektor. Fra 1. januar 2007 er infrastrukturtjenester knyttet til bruk av offentlige havner mva. pliktig. Alle priser, gebyrer og vederlag er å anse som ekslusive mva, dersom ikke annet fremgår.

Grunnlag for avgiften baseres på bruk av AIS system.