Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 4, Oppegård kommune, Akershus

DatoFOR-2014-04-29-586
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse23.06.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forOppegård kommune, Akershus
HjemmelFOR-2009-12-15-1546-§4, LOV-2009-04-17-19-§13
Kunngjort30.04.2014   kl. 15.45
KorttittelForskrift om fartsbegrensning i sjøen, Oppegård

Hjemmel: Fastsatt av Oppegård kommunestyre 9. desember 2013 med hjemmel i forskrift 15. desember 2009 nr. 1546 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø § 4 første ledd, jf. lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 13. Stadfestet av Kystverkets hovedkontor 29. april 2014.

§ 1.(fartsbegrensning)

5 knop er høyeste tillatte hastighet i en avstand mindre enn 150 meter fra land, holmer og skjær langs hele kommunens kystlinje i Bunnefjorden, mellom posisjonene

1.59° 49,7712 N 10° 45,8886 E (grense mot Oslo kommune)
2.59° 45,7824 N 10° 43,7106 E (grense mot Ås kommune).
§ 2.(unntaksbestemmelse)

Forskriften gjelder ikke for

a)Forsvarets, politiets, tollvesenets og brannvesenets fartøyer, samt losfartøyer og ambulansefartøyer,
b)fartøyer med lege om bord,
c)fartøyer i sjøredningstjenesten,

hvor overskridelse av fartsbegrensningene er nødvendige for å få utført utrykningen eller oppdraget.

Fartøyer som nevnt i første ledd, skal om mulig vise varsellys eller på annen måte varsle om utrykningen eller oppdraget.

§ 3.(dispensasjon)

Kommunestyret kan gi dispensasjon fra forskriftens bestemmelser. Dispensasjon kan bare skje etter begrunnet søknad. Dispensasjon skal videre bare skje i særlige tilfeller og det skal legges vekt på at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade på personer, herunder badende, andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg eller omgivelsene for øvrig.

Dispensasjonen skal gjøres tidsbegrenset.

Kommunestyret kan delegere myndighet etter første ledd til havnestyret.

Innvilgelse eller avslag på søknad om dispensasjon kan påklages. Kystverkets hovedkontor er klageinstans for vedtaket truffet av kommunestyret eller havnestyret.

§ 4.(straffansvar)

Overtredelse av forskriften, herunder enkeltvedtak gitt i medhold av den, straffes med bøter etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 62 for så vidt overtredelsen ikke rammes av strengere straffebestemmelse.

§ 5.(ikrafttredelse)

Forskriften trer i kraft 23. juni 2014.