Reglement for bruk av Sandefjord havn til fergevirksomhet, Sandefjord kommune, Vestfold

DatoFOR-2014-05-22-671
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse28.06.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forSandefjord kommune, Vestfold
Hjemmel
Kunngjort28.05.2014   kl. 14.55
KorttittelReglement for bruk av Sandefjord havn

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sandefjord bystyre 22. mai 2014.

Hjemmel

1.Hjemmel for reglementet er kommunens eiendomsrett til biloppstillingsplass og anleggene i havnen og inngår som en del av kommunens vilkår for å bruke havnen.

Generelle vilkår

2.Begge fergeselskapene plikter å rette seg etter instruks fra kommunens plassrepresentant.
3.Lastekaien skal være ledig for operasjonene til det rederiet som har første avgang om morgenen fra kl. 02.00. Begge rederiene skal ha adgang til å utføre operasjoner om natten som ikke kommer i konflikt med bruken av lastekaien. Annen tid kan fastsettes av kommunen ved behov eller rederiene seg i mellom.

Bruk av biloppstillingsplassene

4.Fergeselskapene plikter å ha kontrollører til stede forut for egne avganger som anviser plass på biloppstillingsplassen etter at kjøretøyet har passert billettbodene.
5.Fergeselskapene plikter å ha forskjellig farge eller annen forskjellsmarkering på de synlige kortene/billettene i bilene for å kunne skille disse fra hverandre.
6.Det skal fra 2 timer før avgang være plass på biloppstillingsplassen for tidlig ankomne kjøretøyer med senere ferge. Plassrepresentanten avgjør hvor mange og hvilke filer og venteplasser som skal avsettes på oppstillingsplassene til dette i samråd med kontrollørene fra selskapene.
7.Tilsvarende ordning skal gjelde oppstillingsplass for trailere og camping/bobiler.
8.Selskapene skal før avgang starte ombordkjøringen i fergen straks det er praktisk mulig eller plassrepresentanten gir beskjed om dette.

Forsinkelser

9.Innsjekk skal stanses 15 min. før fastsatt avgang. Ombordkjøringen skal stenges 5 min. før fastsatt avgang selv om ikke alle kjøretøyene som har løst billett har kommet om bord.

Fergene plikter å forlate fergeleiet til fastsatt tid uansett årsak til eventuelle forsinkelser.

Dersom neste ferge tilhører samme rederi eller dersom det er mer enn 60 min. til annet rederis planlagte ankomst eller forhaling til fergeleiet, forskyves tidene i første ledd.

Ved forsinket avgang fra foregående rederi, forskyves ved behov tidene i første og annet ledd til 90 minutter etter den foregående fergens faktiske avgang om avgangen skjer etter forhaling fra ventekai og 105 minutter om avgangen skjer etter forutgående ankomst med passasjerer.

Kjøretøy som ikke kommer med den avgangen de er sjekket inn på, skal dirigeres ut av parkeringsplassen og til det sted kommunens plassrepresentant anviser, for oppdatering av passasjerlisten og eventuell ombooking.

Fergeselskapene plikter å ha rutiner for å håndtere innsjekkede kjøretøyer som ikke kommer med den avgangen de er sjekket inn på.

10.Ved store forsinkelser som vil kunne medføre at annet rederis planlagte operasjoner i havnen blir forhindret, plikter den som er forsinket straks å varsle kapteinene på de øvrige fergene, plassrepresentanten og Strømstad havn.

Plassrepresentanten kan i slike tilfeller bestemme at det forsinkede skip må vente med å anløpe havnen eller bare gjennomføre lossing for å unngå følger for annet rederi. Omdirigering av kjøretøyer følger rutinene som nevnt i pkt. 9.

Den som er forsinket plikter, dersom værforholdene tillater det, å kjøre inn så mye som mulig av forsinkelsen eller på annen måte redusere virkningen for annet rederi.

11.Dersom en ferge på grunn av motorhavari blir liggende i fergeleiet, plikter den straks å forlate dette ved hjelp av nødanlegg og legge seg i havneområdet på et sted der de ikke er til fortrengsel for neste fergeavgang/ankomst. Dersom dette ikke er mulig plikter selskapet straks å rekvirere taubåt.
12.Ved en slik hendelse er det plassrepresentanten som avgjør rekkefølge og seilingstider for de etterfølgende avgangene/ankomstene.

Selskapene plikter å medvirke til en smidig avvikling av fergetrafikken ved en slik hendelse.

Force Majeur

13.Ved uforutsette hendelser som det enkelte selskapet ikke har herredømme over (force majeur) og hendelsen får konsekvenser for det andre selskapet, vil plassrepresentanten bestemme hvordan hendelsen skal håndteres i forhold til driften av fergeleiet.

Funksjonssvikt på havneanlegget regnes som force majeur.

Markedsføring/reklame

14.All reklame/markedsføring på de offentlige arealene i havneområdet, ute som inne, krever tillatelse av kommunen som grunneier, herunder de som er søknadspliktige og krever tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20-1, jf. § 30-3.

Samordningsmøter

15.Selskapene forplikter seg til på kort varsel å møte representanter for havneforvaltningen i Sandefjord til samordningsmøter. Hvert av selskapene kan også anmode om innkalling til slikt møter.

Endring av reglementet

16.Dette reglementet kan av kommunen endres, etter å ha innhentet uttalelse fra partene, dersom det viser seg at trafikkavviklingen i havnen ikke blir tilfredsstillende for passasjerer og gods. Slike endringer kan gjøres ensidig for de avgangene som viser seg å skape problemer for trafikkavviklingen.

Dersom begge rederiene ber om det, plikter kommunen å vurdere endringer i reglementet.

Endringer i reglementet kan gjøres av rådmannen dersom han finner at endringen ikke er prinsipiell.