Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Nordfjord Havn IKS, Selje, Vågsøy, Gloppen, Eid og Stryn kommuner, Sogn og Fjordane

DatoFOR-2014-06-06-711
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse06.06.2014
Sist endret
EndrerFOR-1997-11-06-1201
Gjelder forSelje, Vågsøy, Gloppen, Eid og Stryn kommuner, Sogn og Fjordane
HjemmelLOV-2009-04-17-19-§14, LOV-2009-04-17-19-§42, FOR-2012-11-02-1040
Kunngjort12.06.2014   kl. 14.40
KorttittelForskrift om havner, Sogn og Fjordane

Hjemmel: Fastsatt av Nordfjord Havn IKS havneråd 6. mai 2014 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 14 første ledd og § 42 første ledd. Stadfestet av Kystverkets hovedkontor 6. juni 2014, jf. forskrift 2. november 2012 nr. 1040 om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner.

§ 1.Formål

Forskriften gir regler om orden i og bruk av havner og farvann for å ivareta hensynet til effektiv og sikker havnevirksomhet, god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder offentlige og private havner og sjøområdene i Selje, Vågsøy, Eid, Gloppen og Stryn kommuner. I hoved- og biled gjelder forskriften kun innenfor havneavgrensningene i havner fastsatt i forskrift 30. november 2009 nr. 1477 om farleder § 2 tredje ledd vedlegg 1.

§ 3.Krav ved opphold i havnen og ved kai

Når fartøyet ligger ved kai, skal ingen av propellene brukes før/umiddelbart før fartøyet skal gå. Det samme gjelder andre typer fremdrifts- og manøvreringsmidler. Under manøvrering til og fra kai skal skipet manøvreres forsiktig slik at propellvannet ikke forårsaker skade.

Når fartøyet ligger ved kai skal fartøyets utløpsåpninger som vender mot kai og andre fartøyer, være forsvarlig stengt så spillvann, damp e.l. ikke volder fare eller er til unødig sjenanse. Fartøyet skal heller ikke slippe ut sot eller røyk som kan medføre skade eller være til unødig sjenanse for havnevirksomheten.

Havneadministrasjonen kan forby vedlikeholdsarbeid eller annen virksomhet i havnen dersom det er nødvendig for effektiv eller sikker havnevirksomhet.

§ 4.Pålegg om taubåtassistanse, forsvarlig fortøyning, oppankring og flytting

Havneadministrasjonen kan pålegge bruk av taubåt eller fortøyningsassistanse dersom dette er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel eller sikker havnevirksomhet.

Havneadministrasjonen kan gi pålegg om fortøyning eller oppankring dersom dette er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel eller sikker havnevirksomhet.

Havneadministrasjonen kan pålegge et fartøy å flytte seg fra anvist plass dersom det er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel, sikker eller effektiv havnevirksomhet.

§ 5.Plikt til å varsle om skade

Den som har forårsaket skade på havner, havneanlegg eller innretninger skal snarest mulig melde fra til havneadministrasjonen om skaden.

§ 6.Krav om tillatelse for å dykke

Dykking må ikke finne sted i følgende områder uten etter tillatelse fra havneadministrasjonen: 

Ulvesundet:

Innenfor en nordlig linje trukket mellom posisjonene:

1.N61 59.484 E5 9.430 (Røysaneset) og
2.N61 59.359 E5 11.408 (Lammevågneset), 

og en sørlig linje trukket mellom posisjonene:

1.N61 55.647 E5 6.677 (Sæterneset) og
2.N61 55.207 E5 7.242 (Kariskjæret).

Dykking for å berge liv eller verdier som ikke kan vente til tillatelse er gitt, kan likevel gjennomføres. I slike tilfeller skal det snarest mulig meldes fra til havneadministrasjonen om dykkingen.

§ 7.Luftfartøy
§ 8.Krav ved passering
§ 9.Forbud mot snøtømming
§ 10.Andre reguleringer

Når fartøyet ligger ved kai skal unødvendig bruk av hjelpemaskineri som kan forstyrre arbeidsforhold og omgivelser unngås.

§ 11.Unntak i særlig tilfeller

Havneadministrasjonen kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra § 3, § 6, § 7, § 8, § 9 og § 10.

§ 12.Reaksjonsmidler og straff

Ved overtredelse av denne forskriftens bestemmelser eller vedtak fattet i medhold av den gjelder bestemmelsene i havne- og farvannsloven kapittel 10 så langt de passer.

Vesentlig overtredelse av § 4, § 6, § 7, § 8, § 9 og § 10 kan straffes med bøter etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 62.

§ 13.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 6. november 1997 nr. 1201 om bruk av og orden i Måløy havnedistrikt, Vågsøy kommune, Sogn og Fjordane.