Forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann, Grimstad kommune, Aust-Agder

DatoFOR-2014-06-18-906
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse01.07.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forGrimstad kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-2009-04-17-19-§6
Kunngjort03.07.2014   kl. 15.00
KorttittelForskrift om saksbehandlingsgebyr havner, Grimstad

Hjemmel: Fastsatt av Grimstad kommunestyre 18. juni 2014 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 6.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder tiltakshavers plikt til å betale gebyr til dekning av Grimstad kommunes kostnader ved behandling av søknad om tillatelse etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann.

Forskriften gjelder ikke behandling av klager.

§ 2.Gebyrsatser

Denne forskrift gjelder Grimstad kommunes dekning av kostnader og tiltakshavers plikt til å betale gebyr for behandling av søknad om tillatelse etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 27 første ledd. Gebyret skal ikke overstige nødvendige kostnader Grimstad kommune påføres knyttet til behandling av søknad(er).

Kommunens myndighet etter denne forskrift er delegert til Rådmannen. 

Tiltaksklasser og gebyret

Tiltaksklasse 1: Fortøyningsanordninger og -installasjoner, kaier, (flyte)brygger, moloer, utfylling, utdyping, dumping, opplag av fartøyer, ledninger, kabler og rør, mv. Gebyr fastsettes av Kommunestyret.

Tiltaksklasse 2: Øvrige tiltak som ikke faller inn under noen av tilfellene nevnt under tiltaksklasse 1. Gebyr fastsettes av Kommunestyret.

For søknader som omfatter flere tiltak ilegges det et tilleggsgebyr på 25 prosent pr. påfølgende tiltak.

Faktura: Grimstad kommune utsteder gebyrregning etter at vedtak er fattet i saken med forfall 30 dager fra regningsdato.

Når særlige grunner foreligger kan Grimstad kommune redusere eller frafalle gebyret. Gebyret vil være tvangsgrunnlag for utlegg, jf. havne- og farvannslovens § 55 første ledd.

§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2014.