Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Narvik kommune, Nordland

DatoFOR-2014-07-02-916
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse15.08.2014
Sist endret
EndrerFOR-2010-05-20-1099
Gjelder forNarvik kommune, Nordland
HjemmelLOV-2009-04-17-19-§14, LOV-2009-04-17-19-§42, FOR-2012-11-02-1040
Kunngjort03.07.2014   kl. 15.00
KorttittelForskrift om bruk av og orden i havner, Narvik

Hjemmel: Fastsatt av Narvik kommune 19. juni 2014 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 14 første ledd og § 42 første ledd. Stadfestet av Kystverkets hovedkontor 2. juli 2014, jf. forskrift 2. november 2012 nr. 1040 om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner.

§ 1.Formål

Forskriften gir regler om orden i og bruk av havner og farvann for å ivareta hensynet til effektiv og sikker havnevirksomhet, god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder offentlige og private havner og sjøområdene i Narvik kommune.

I hoved- og biled gjelder forskriften kun innenfor havneavgrensningene i havner fastsatt i forskrift 30. november 2009 nr. 1477 om farleder § 2 tredje ledd vedlegg 1.

§ 3.Krav ved opphold i havnen og ved kai

Når fartøyet ligger ved kai, skal ingen av propellene brukes før umiddelbart før fartøyet skal gå. Det samme gjelder andre typer fremdrifts- og manøvreringsmidler. Under manøvrering til og fra kai skal skipet manøvreres forsiktig slik at propellvannet ikke forårsaker skade.

Når fartøyet ligger ved kai skal fartøyets utløpsåpninger som vender mot kai og andre fartøyer, være forsvarlig stengt så spillvann, damp e.l. ikke volder fare eller er til unødig sjenanse. Fartøyet skal heller ikke slippe ut sot eller røyk som kan medføre skade eller være til unødig sjenanse for havnevirksomheten.

Kommunen kan forby vedlikeholdsarbeid eller annen virksomhet i havnen dersom det er nødvendig for effektiv eller sikker havnevirksomhet.

§ 4.Pålegg om taubåtassistanse, forsvarlig fortøyning, oppankring og flytting

Kommunen kan pålegge bruk av taubåt eller fortøyningsassistanse dersom dette er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel eller sikker havnevirksomhet.

Kommunen kan gi pålegg om fortøyning eller oppankring dersom dette er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel eller sikker havnevirksomhet.

Kommunen kan pålegge et fartøy å flytte seg fra anvist plass dersom det er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel, sikker eller effektiv havnevirksomhet.

§ 5.Plikt til å varsle om skade

Den som har forårsaket skade på havner, havneanlegg eller innretninger skal snarest mulig melde fra til kommunen om skaden.

§ 6.Krav om tillatelse for å dykke

Dykking i følgende områder krever tillatelse fra kommunen:

a)i Narvik havn innenfor en rett linje mellom - mot øst ytre Katleberget (pos. N 68° 24,10′ Ø 17° 28,70′) til Lappnesodden (pos. N 68° 23,70′ Ø 17° 29,00′) og mot vest vestlig pynt av Framnesodden (pos. N 68° 25,95′ Ø 17° 22,90′) til Båtberget lykt (pos. N 68° 25,58′ Ø 17° 21,50′)
b)Innenfor en avstand på 100 meter fra vrak i følgende posisjoner:.

N 68° 25.900′, E 17° 21.347′ (Odin)

N 68° 26.027′, E 17° 22.649′ (Anton Schmidt)

N 68° 26.080′, E 17° 22.655′ (Wilhelm Heidkampf)

N 68° 26.079′, E 17° 22.725′ (Dieter von Roeder)

N 68° 31.402′, E 17° 25.373′ (Hermann Künne)

N 68° 24.490′, E 17° 48.725′ (Georg Thiele)

N 68° 25.010′, E 17° 53.759′ (Wolfgang Zenker)

N 68° 24.965′, E 17° 53.671′ (Bernd von Arnim)

N 68° 24.878′, E 17° 53.610′ (Hans Lüdemann)

Dykking for å berge liv eller verdier som ikke kan vente til tillatelse er gitt, kan likevel gjennomføres. I slike tilfeller skal det snarest mulig meldes fra til kommunen om dykkingen.

§ 7.Luftfartøy
§ 8.Krav ved passering
§ 9.Forbud mot snøtømming

Det er forbudt å tømme snø i

a)sjøen mellom Utstikkerkai 1 og Utstikkerkai 2 i sentralhavnen.
§ 10.Andre reguleringer

Ankring i kommunens sjøområde krever tillatelse fra kommunen. For fartøy over 5000 BT gjelder i tillegg kravene i andre til siste ledd i denne bestemmelsen.

Følgende ankringsposisjoner kan benyttes:

N 68° 25,52′, E 017° 23,81′ (Ytre Straumen)

N 68° 25,27′, E 017° 24,95′ (Kleiva)

N 68° 26,52′, E 017° 21,50′ (Framnes nord)

N 68° 26,06′, E 017° 21,60′ (Framnes sør)

N 68° 24,40′, E 017° 09,90′ (Vidrek)

Det tillates ikke ankring ved middelvind over 18 m/s eller når slik vind er varslet innen de neste 24 timene. Allerede oppankrede fartøy skal ved varsel om middelvind over 18 m/s ha slepebåt tilgjengelig eller forlate ankringsposisjonen. Ved middelvind over 18 m/s skal slepebåt være fastgjort. For ankringsposisjonen ved Framnes nord gjelder tilsvarende ved middelvind over 19 m/s, og for ankringsposisjonen ved Vidrek ved middelvind over 20 m/s.

En tillatelse til å ankre forutsetter at oppankret fartøy:

-legger ut ankerkjetting tilsvarende minimum 6 ganger ankringsposisjonens dybde. Hvis fartøyet ikke er utrustet med slik lengde ankerkjetting, skal det legges ut maksimal lengde ankerkjetting minus én sjakkel ankerkjetting,
-har et dyptgående minimum tilsvarende tretti prosent av sommer dødvekt, og
-har hele propellen neddykket.

Med en gang fartøyet er oppankret skal det gi følgende opplysninger til kommunen:

-ankerets posisjon og tidspunkt for ankring
-antall sjakler ankerkjetting i vannet
-dypgående forut, akterut og midtskips
-dødvekt ved oppankring og dødvekt når lastet til sommermerket
-mengde ballastvann om bord og maksimal mengde ballastvann skipet kan ta om bord.

Ved middelvind over 12 m/s skal oppankrede fartøy ha maskineriet klar til øyeblikkelig manøver og sekundært anker klart til bruk. Det skal så vidt mulig tas inn mer ballast og legges ut mer ankerkjetting. For ankringsposisjonen ved Ytre Straumen gjelder dette ved middelvind over 10 m/s.

Når et fartøy begynner å dregge, skal fartøyet umiddelbart varsle kommunen og tilgjengelig slepebåt. Det skal også iverksettes andre tiltak for å forhindre ytterligere dregging. Slike tiltak kan være utlegg av mer ankerkjetting, bruk av sekundært anker og bruk av fremdriftsmaskineri.

§ 11.Unntak i særlige tilfeller

Kommunen kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra § 3, § 6, § 7, § 8, § 9 og § 10.

§ 12.Reaksjonsmidler og straff

Ved overtredelse av denne forskriftens bestemmelser eller vedtak fattet i medhold av

den gjelder bestemmelsene i havne- og farvannsloven kapittel 10 så langt de passer.

Vesentlig overtredelse av § 4, § 6, § 7, § 8, § 9 og § 10 kan straffes med bøter etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 62.

§ 13.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 15. august 2014.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 20. mai 2010 nr. 1099 om orden i og bruk av farvann og havner, Narvik kommune, Nordland.