Forskrift om fartsbegrensning i sjøen sjøkart nr. 5 og 6, Kragerø kommune, Telemark

DatoFOR-2015-05-06-439
PublisertII 2015 hefte 2
Ikrafttredelse18.05.2015
Sist endret
EndrerFOR-2009-12-15-1615
Gjelder forKragerø kommune, Telemark
HjemmelFOR-2009-12-15-1546-§4, LOV-2009-04-17-19-§13
Kunngjort07.05.2015   kl. 15.00
KorttittelForskrift om fartsbegrensning i sjøen, Kragerø

Hjemmel: Fastsatt av Kragerø havnestyre 14. oktober 2014 med hjemmel i delegeringsvedtak fastsatt av Kragerø kommune 1. november 2001, samt i forskrift 15. desember 2009 nr. 1546 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø § 4 første ledd, jf. lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 13. Stadfestet 6. mai 2015 av Kystverkets hovedkontor med hjemmel i av forannevnte forskrift § 4 første ledd.

§ 1.(fartsbegrensning)

30 knop er høyeste tillatte hastighet hele året i alt innaskjærs farvann i Kragerø kommunes sjøområde ut til 100 meter utenfor de ytterste punkt på land, holmer og skjær mot åpent hav som er synlige over vannflaten.

5 knop er høyeste tillatte hastighet hele året i følgende farvann:

a)strekningen mellom Eidskilkanalen og Åsvika, skilt ved nordvestlige inngang til kanalen og på Kaninholmen (sydøstlige inngang)
b)Haslumkilen og Levangkilen, skilt på sydvestre odde på Fiane i linje rett syd til nærmeste punkt på Ørsvikodden
c)fra Hestøya innerst inne i Kilen til en rett linje nord-syd fra Sandåsen tvers over innløpet til Kilen
d)i Kirkeholmsundet mellom østligste punkt på Kirkeholmen til nordvestligste punkt på Tåtøy
e)i Kirkesund, mellom Rytterholmene og Skåtøy, fra Brudebåen (skilt vestre inngang) gjennom hele sundet til et punkt på sydøstre del av Rytterholmen (skilt østre utgang) og rett syd til nordlig pynt ved inngangen til Karisvik
f)indre havneområde i Kragerø begrenset av linjen Galeiodden/Jernbanekaien i øst og sydligste pynt på Øya/Gunnarsholmen.

5 knop er høyeste tillatte hastighet i tidsrommet 20. juni til 20. august i følgende farvann:

a)strekningen gjennom Korssund, fra sørvestre del av Sauøya og i rett linje syd til nærmeste punkt på Skåtøy (Korssundtangen), gjennom Korssund og til et punkt sydøst på Sauøya og i rett syd til Holmane og Korssundholmene
b)Sauøysund, fra det østligste punkt på Muffetangen (Bærø) og i en nordøstlig retning til et punkt på liten holme rett syd for vestligste punkt på Sauøya, gjennom hele sundet til nordligste punkt på «New Zeeland», derifra rett vest til nærmeste punkt på Bærø
c)i Ormeleia og Takka avgrenset i vest av en linje trukket fra posisjon 58° 50,845′ N, 009° 31,577′ Ø (sørvestligste punkt på Pietsholmen) og rett vest til holme nordøst for Båtholmen, og i øst innenfor en linje trukket fra posisjon 58°51,111′ N, 009°32,087′ Ø (sørligste punkt på Ormøy) og rett sør til nærmeste punkt på Skrataholmane
d)i Portør avgrenset i nord av en linje trukket fra posisjon 58° 48,545′ N, 009° 26,446 (Garnholmen) og til nærmeste punkt på Søndre Teineholmen, og en linje trukket rettvisende vest-øst gjennom posisjon 58° 48,585′ N, 009° 26,198′ Ø (Rabben), og i sør av en linje trukket fra posisjon 58° 48,152′ N, 009° 26,196 ′ Ø (Skandinavien) og rett vest til Terningen
e)Hasseldalsundet, fra holmen midt i sundet til Schweigaardsholmen og Otterøy, gjennom hele sundet til sørøstligste punkt på Stråtangen, derifra rett syd til nærmeste punkt på Røssholmen
f)i Kreppa, innenfor en linje trukket fra lykt på Kreppetangen og rett nord til nærmeste punkt på Langøy, og en linje trukket fra posisjon 58° 54,445′ N, 009° 33,077′ Ø (Langøygavlen) og rett syd til nærmeste punkt på Gumø (nordligste odde på Roligheten)
g)Bjelviksund, fra Bjelvika i retning nordvest til nærmeste punkt på Gressholmen, gjennom hele Bjelviksundet til nordligste punkt på Risøy og rett nord til nærmeste punkt på Kirkeholmen samt løpet mellom Kirkeholmen og Gressholmen (Korssund) skiltet ved Fjorgløtt (nordvestre del av Kirkeholmen) og rett vest til nærmeste punkt på Gressholmen
h)Sveivdokk innenfor en linje trukket mellom posisjonene:
1.58° 53,184′ N, 009° 31,532′ Ø (på sørdelen av Kjeholmen)
2.58° 53,129′ N, 009° 31,638′ Ø (på holmen sør for Båtholmen) og en linje gjennom posisjonene:
3.58° 53,374′ N, 009° 32,017′ Ø (på neset sør for Skredderhavna)
4.58° 53,317′ N, 009 ° 32,153′ Ø (inn på vestsiden av Langholmane).
i)Nessund innenfor en linje trukket mellom posisjonene:
1.58° 51,980′ N, 009° 26,375′ Ø (på holmen nord i Nessundet)
2.58° 51,924′ N, 009° 26,432′ Ø (nord på Østre Nessundholmen) og en linje gjennom posisjonene:
3.58° 51,941′ N, 009° 26,565′ Ø (på land nordøst for Nessundet)
4.58° 51,900′ N, 009° 26,470′ Ø (øst på Østre Nessundholmen).
j)Saltneven innenfor linjene trukket mellom følgende posisjoner:
1.58° 51,534′ N, 009° 25,721′ Ø (Buttbåen F/L)
2.58° 51,311′ N, 009° 26,304′ Ø (sørøstsiden av Saltneven)
3.58° 51,402′ N, 009° 26,390′ Ø (nordøstsiden av Saltneven)
4.58° 51,527′ N, 009° 26,390′ Ø (inn til landet sør på Skåtøy)
5.58° 51,578′ N, 009° 26,049′ Ø (vest på Skåtøy)
6.58° 51,560′ N, 009° 25,700′ Ø (Buttbåen F/L).
k)Knipsund innenfor en linje trukket mellom posisjonene:
1.58° 50,102′ N, 009° 18,956′ Ø (på land sør på Knipen)
2.58° 50,056′ N, 009° 18,956′ Ø (på land nord på Barland)
3.58° 50,174′ N, 009° 19,218′ Ø (på land øst på Knipen)
4.58° 50,174′ N, 009° 19,327′ Ø (på land nord på Barland).
l)Lovisenbergsunda innenfor linjene trukket mellom posisjonene:
1.58° 54,256′ N, 009° 24,257′ Ø (på land sør på Skarbo)
2.58° 54,223′ N, 009° 24,362′ Ø (på nordligste Fantholmane)
3.58° 54,229′ N, 009° 24,521′ Ø (neset vest for Tømmerbukta) og en linje gjennom posisjonene:
4.58° 54,132′ N, 009° 25,252′ Ø (øst på Lovisenberg)
5.58° 54,179′ N, 009° 25,463′ Ø (inn på Skarbo).
m)Geitholmsunda; innenfor linjene trukket mellom:
1.nordøstligste punkt på Høyholmen gjennom skjæret i posisjon 58° 2,993′ N, 009° 32,026′ Ø og til sørvestligste punkt på Geitholmen og
2.nordvestligste punkt på Hasleholmen og sørvestligste punkt på Slåttholmen og
3.sørøstligste punkt på Slåttholmen via nordøstre spiss av Store Måsholmen i posisjon 58° 53,398′ N, 009° 32,862′ Ø og til nordøstligste punkt på Geitholmen.
n)Havnefjorden fra Sjøbadet på Øya forbi Rørvik, og sundet mellom Furuholmen og Tåtøy innenfor linjer trukket mellom:
1.Sjøbadet (58° 51,88′ N, 009° 24,90′ Ø), Smiskjær (58° 51,669′ N, 009° 24,746 Ø) og Tåtøykalven (58° 51,503′ N, 009° 24,803′ Ø)
2.Vestre ende av Lille Kirkholmen (58° 51,632′ N, 009° 22,498′ Ø) til Lindvik (58° 51,815′ N, 009° 22,365′ Ø)
3.Kirkholmsundet ved østre ende av Kirkholmen (58° 51,610′ N, 009° 23,485′ Ø), hvorfra helårlig 5 knops fartsbegrensning gjelder.
o)Kilsfjorden, innenfor en rett linje trukket mellom Espehalsen (58° 52,92′ N, 009°18,49′ Ø) og over sundet (58° 53,03′ N, 009° 18,62′ Ø).
§ 2.(unntaksbestemmelse)

Forskriften gjelder ikke for

a)Forsvarets, politiets, tollvesenets og brannvesenets fartøyer, samt losfartøyer og ambulansefartøyer,
b)fartøyer med lege om bord,
c)fartøyer i sjøredningstjenesten,

hvor overskridelse av fartsbegrensningen er nødvendig for å få utført utrykningen eller oppdraget.

Fartøyer som nevnt i første ledd, skal om mulig vise varsellys eller på annen måte varsle om utrykningen eller oppdraget.

§ 3.(dispensasjon)

Kommunestyret kan gi dispensasjon fra forskriftens bestemmelser. Dispensasjon kan bare skje etter begrunnet søknad. Dispensasjon skal videre bare skje i særlige tilfeller og det skal legges vekt på at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade på personer, herunder badende, andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg eller omgivelsene for øvrig.

Dispensasjonen skal gjøres tidsbegrenset.

Kommunestyret kan delegere myndighet etter første ledd til havnestyret.

Innvilgelse eller avslag på søknad om dispensasjon kan påklages. Kystverkets hovedkontor er klageinstans for vedtaket truffet av kommunestyret eller havnestyret.

§ 4.(straffansvar)

Overtredelse av forskriften, herunder enkeltvedtak gitt i medhold av den, straffes med bøter etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 62 for så vidt overtredelsen ikke rammes av strengere straffebestemmelse.

§ 5.(ikrafttredelse)

Forskriften trer i kraft 18. mai 2015.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 15. desember 2009 nr. 1615 om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 5 og 6, Kragerø kommune, Telemark.