Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Øksnes kommune, Nordland

DatoFOR-2015-05-19-567
PublisertII 2015 hefte 2
Ikrafttredelse15.05.2015
Sist endret
EndrerFOR-2000-02-10-153
Gjelder forØksnes kommune, Nordland
HjemmelLOV-2009-04-17-19-§14, LOV-2009-04-17-19-§42
Kunngjort04.06.2015   kl. 15.45
KorttittelForskrift om bruk av og orden i havner, Øksnes

Hjemmel: Fastsatt av Øksnes kommunestyre 15. mai 2015 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 14 første ledd og § 42 første ledd.

§ 1.Formål

Forskriften gir regler om orden i og bruk av havner og farvann for å ivareta hensynet til effektiv og sikker havnevirksomhet, god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder offentlige og private havner og sjøområdene i Øksnes kommune.

I hoved- og biled gjelder forskriften kun innenfor havneavgrensningene i havner fastsatt i forskrift 30. november 2009 nr. 1477 om farleder § 2 tredje ledd vedlegg 1.

§ 3.Krav ved opphold i havnen og ved kai

Når fartøyet ligger ved kai, skal ingen av propellene brukes før umiddelbart før fartøyet skal gå. Det samme gjelder andre typer fremdrifts- og manøvreringsmidler. Under manøvrering til og fra kai skal skipet manøvreres forsiktig slik at propellvannet ikke forårsaker skade.

Når fartøyet ligger ved kai skal fartøyets utløpsåpninger som vender mot kai og andre fartøyer, være forsvarlig stengt så spillvann, damp e.l. ikke volder fare eller er til unødig sjenanse. Fartøyet skal heller ikke slippe ut sot eller røyk som kan medføre skade eller være til unødig sjenanse for havnevirksomheten.

Kommunen kan forby vedlikeholdsarbeid eller annen virksomhet i havnen dersom det er nødvendig for effektiv eller sikker havnevirksomhet.

§ 4.Pålegg om taubåtassistanse, forsvarlig fortøyning, oppankring og flytting

Kommunen kan pålegge bruk av taubåt eller fortøyningsassistanse dersom dette er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel eller sikker havnevirksomhet.

Kommunen kan gi pålegg om fortøyning eller oppankring dersom dette er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel eller sikker havnevirksomhet.

Kommunen kan pålegge et fartøy å flytte seg fra anvist plass dersom det er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel, sikker eller effektiv havnevirksomhet.

§ 5.Plikt til å varsle om skade

Den som har forårsaket skade på havner, havneanlegg eller innretninger skal snarest mulig melde fra til kommunen om skaden.

§ 6.Krav om tillatelse for å dykke 

--- 

§ 7.Luftfartøy 

--- 

§ 8.Krav ved passering 

--- 

§ 9.Forbud mot snøtømming

Det er forbudt å tømme snø i alle havner i Øksnes.

§ 10.Andre reguleringer 

--- 

§ 11.Unntak i særlige tilfeller

Kommunen kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra § 3, § 6, § 7, § 8, § 9 og § 10.

§ 12.Reaksjonsmidler og straff

Ved overtredelse av denne forskriftens bestemmelser eller vedtak fattet i medhold av den gjelder bestemmelsene i havne- og farvannsloven kapittel 10 så langt de passer.

Vesentlig overtredelse av § 4, § 6, § 7, § 8, § 9 og § 10 kan straffes med bøter etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 62.

§ 13.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 15. mai 2015.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 10. februar 2000 nr. 153 om bruk av og orden i havner m.m., Øksnes havnedistrikt, Nordland og forskrift 16. desember 20101 om bruk av og orden i farvann og havner, Øksnes kommune, Nordland.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.