Forskrift om anløpsavgift, Narvik kommune, Nordland

DatoFOR-2015-12-10-1880
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNarvik kommune, Nordland
HjemmelLOV-2009-04-17-19, FOR-2010-12-20-1762
Kunngjort21.01.2016   kl. 14.45
KorttittelForskrift om anløpsavgift, Narvik

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Narvik bystyre 10. desember 2015 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) og forskrift 20. desember 2010 nr. 1762 om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift.

I

Alminnelige bestemmelser 

Hjemmel

Anløpsavgift er fastsatt med hjemmel i hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) og forskrift 20. desember 2010 nr. 1762 om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift. 

Formål

Anløpsavgiften skal dekke kommunens kostnader ved utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i Lov om havner og farvann, samt kostnader for å legge til rette for sikkerhet og fremkommelighet i kommunenes sjøområde. 

Avgiftsområde

Avgiftsområdet gjelder innenfor Narvik kommunes grenser.

Kommunens grense i sjøen mot vest er en linje trukket fra Vegglandet i pos. 68° 29,1′ N 17° 19,5′ Ø og til midtfjords, deretter følger den midtlinjen til et punkt i pos. 68° 25,0′ N 16° 58,5′ Ø og derfra sørøstover slik at den omfatter Vidrekøyene og inn mot kommunegrensen mellom Narvik og Ballangen i Saltvika. 

lf-20151210-1880-01-01.png

Avgiftssatser og vilkår 

Avgiftsplikt og unntak

Narvik kommune har bestemt at fartøy som anløper havn i kommunen skal betale anløpsavgift til kommunen, jf. havne- og farvannsloven § 25 og forskrift 20. desember 2010 nr. 1762 § 2:

Anløpsavgiften skal ilegges per anløp. Med et anløp menes en inn- og utseiling. Ved flere anløp til havn i kommunen i løpet av samme døgn, ilegges avgift kun en gang.

Unntatt fra plikt til å betale anløpsavgift er:

a)Fartøy med største lengde under 15 meter
b)Bergings- og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting
c)Orlogsfartøy, norske og utenlandske
d)Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet
e)Sysselmannen på Svalbards tjenestefartøy og Norsk Polarinstitutts fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet på Svalbard
f)Fartøy som anløper havn på grunn av skade eller nødstilstand og fartøyet ikke laster, losser eller tar om bord passasjerer.

Narvik kommune har ikke fritatt andre fartøy enn de som er nevnt i § 2. 

Grunnlag for beregning av anløpsavgift

Jf. forskrift 20. desember 2010 nr. 1762 § 4: 

Anløpsavgiften skal beregnes på bakgrunn av fartøyets bruttotonnasje (BT) slik den er angitt i fartøyets internasjonale målebrev som er i henhold til Den internasjonale konvensjon om måling av fartøy av 1969. Dersom fartøyets BT ikke fremgår av målebrevet, fastsettes denne av kommunen basert på beregning av BT for tilsvarende fartøy. 

Satser for anløpsavgift

Følgende satser gjelder for anløp i Narvik kommune:

BTSatser jan. 2016 ekskl. mva.
FraTilSats per BTSum per gruppeAkkumulert sum
15000,40200200
5012 0000,20300500
2 0013 0000,30300800
3 0015 0000,601 2002 000
5 0017 0001,002 0004 000
7 0011,50

Minstesats settes til kr 100 per anløp ekskl. mva.

Skip som er klassifisert som cruise-/passasjerskip innrømmes en rabatt på 60 % av beregnet anløpsavgift.

Skip (andre enn de som er rabattert ovenfor) som er drevet med naturgass innrømmes en rabatt på 40 % av beregnet anløpsavgift.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016.