Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Skien, Porsgrunn og Bamble kommuner, Telemark

DatoFOR-2015-12-18-1796
PublisertII 2015 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
EndrerFOR-1993-06-25-639
Gjelder forSkien, Porsgrunn og Bamble kommuner, Telemark
HjemmelLOV-2009-04-17-19-§14, LOV-2009-04-17-19-§42, FOR-2012-11-02-1040-§3
Kunngjort30.12.2015   kl. 13.50
KorttittelForskrift om bruk av og orden i havner, Skien, Porsgrunn og Bamble

Hjemmel: Fastsatt av Skien, Porsgrunn og Bamble kommuner 18. desember 2015 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 14 første ledd og § 42 første ledd, jf. forskrift 2. november 2012 nr. 1040 om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner § 3 første ledd.

§ 1.Formål

Forskriften gir regler om orden i og bruk av havner og farvann for å ivareta hensynet til effektiv og sikker havnevirksomhet, god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder offentlige og private havner og sjøområdene i Skien, Porsgrunn og Bamble kommune.

I hoved- og biled gjelder forskriften kun innenfor havneavgrensningene i havner fastsatt i forskrift 30. november 2009 nr. 1477 om farleder § 2 andre ledd vedlegg 1.

§ 3.Krav ved opphold i havnen og ved kai

Når fartøyet ligger ved kai, skal ingen av propellene brukes før umiddelbart før fartøyet skal gå. Det samme gjelder andre typer fremdrifts- og manøvreringsmidler. Under manøvrering til og fra kai skal skipet manøvreres forsiktig slik at propellvannet ikke forårsaker skade.

Når fartøyet ligger ved kai skal fartøyets utløpsåpninger som vender mot kai og andre fartøyer, være forsvarlig stengt så spillvann, damp e.l. ikke volder fare eller er til unødig sjenanse. Fartøyet skal heller ikke slippe ut sot eller røyk som kan medføre skade eller være til unødig sjenanse for havnevirksomheten.

Havnemyndigheten kan forby vedlikeholdsarbeid eller annen virksomhet i havnen dersom det er nødvendig for effektiv eller sikker havnevirksomhet.

§ 4.Pålegg om taubåtassistanse, forsvarlig fortøyning, oppankring og flytting

Havnemyndigheten kan pålegge bruk av taubåt eller fortøyningsassistanse dersom dette er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel eller sikker havnevirksomhet.

Havnemyndigheten kan gi pålegg om fortøyning eller oppankring dersom dette er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel eller sikker havnevirksomhet.

Havnemyndigheten kan pålegge et fartøy å flytte seg fra anvist plass dersom det er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel, sikker eller effektiv havnevirksomhet.

§ 5.Plikt til å varsle om skade

Den som har forårsaket skade på havner, havneanlegg eller innretninger skal snarest mulig melde fra til havnemyndigheten om skaden.

§ 6.Krav om tillatelse for å dykke
§ 7.Luftfartøy
§ 8.Krav ved passering

Ved passering av Porsgrunns bruer skal det tas følgende forholdsregler:

-Bruene kan åpnes dag og natt for gjennomseiling av skip. Anmodning om åpning skal foregå i god tid til kontrolltårnet Porsgrunn bruer på telefon +47 35 93 16 08. Oppfølgende kommunikasjon på VHF kanal 12.
-for skip som kommer nedenfra: i god tid før entring Torsbergrenna
-for skip som kommer ovenfra: før passering Borgestad Fabrikker.
§ 9.Forbud mot snøtømming
§ 10.Andre reguleringer
§ 11.Unntak i særlige tilfeller

Kommunene kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra § 3, § 6, § 7, § 8, § 9 og § 10.

§ 12.Reaksjonsmidler og straff

Ved overtredelse av denne forskriftens bestemmelser eller vedtak fattet i medhold av den gjelder bestemmelsene i havne- og farvannsloven kapittel 10 så langt de passer.

Vesentlig overtredelse av § 4, § 6, § 7, § 8, § 9 og § 10 kan straffes med bøter etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 62.

§ 13.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 25. juni 1993 nr. 639 om bruk av og orden i havner, Grenland havnedistrikt, Telemark.