Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund og Øygarden kommuner, Hordaland

DatoFOR-2016-01-26-61
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse26.01.2016
Sist endret
EndrerFOR-1989-12-11-1210
Gjelder forAskøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund og Øygarden kommuner, Hordaland
HjemmelLOV-2009-04-17-19-§14, LOV-2009-04-17-19-§42, FOR-2012-11-02-1040-§3
Kunngjort28.01.2016   kl. 14.45
KorttittelForskrift om bruk av og orden i havner, Askøy, Bergen m.fl.

Hjemmel: Fastsatt av Havnerådet for Bergen og Omland havn 11. desember 2015 med hjemmel i delegeringsvedtak fra Askøy kommune 15. desember 2010, Austrheim kommune 1. desember 2012, Bergen kommune 25. november 2015, Fedje kommune 18. februar 2010, Fjell kommune 28. oktober 2010, Lindås kommune 27. november 2014, Meland kommune 14. desember 2011, Os kommune 27. mars 2012, Radøy kommune 15. desember 2011, Sund kommune 31. januar 2012 og Øygarden kommune 7. desember 2011, samt lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 14 første ledd og § 42 første ledd. Godkjent av Kystverkets hovedkontor 26. januar 2016, jf. forskrift 2. november 2012 nr. 1040 om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner § 3 andre ledd.

§ 1.Formål

Forskriften gir regler om orden i og bruk av havner og farvann for å ivareta hensynet til effektiv og sikker havnevirksomhet, god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder offentlige og private havner og sjøområdene i Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund og Øygarden kommuner. I hoved- og biled gjelder forskriften kun innenfor havneavgrensningene i havner fastsatt i forskrift 30. november 2009 nr. 1477 om farleder § 2 andre ledd vedlegg 1.

§ 3.Krav ved opphold i havnen og ved kai

Når fartøyet ligger ved kai, skal ingen av propellene brukes før umiddelbart før fartøyet skal gå. Det samme gjelder andre typer fremdrifts- og manøvreringsmidler. Under manøvrering til og fra kai skal skipet manøvreres forsiktig slik at propellvannet ikke forårsaker skade.

Når fartøyet ligger ved kai skal fartøyets utløpsåpninger som vender mot kai og andre fartøyer, være forsvarlig stengt så spillvann, damp e.l. ikke volder fare eller er til unødig sjenanse. Fartøyet skal heller ikke slippe ut sot eller røyk som kan medføre skade eller være til unødig sjenanse for havnevirksomheten.

Kommunen kan forby vedlikeholdsarbeid eller annen virksomhet i havnen dersom det er nødvendig for effektiv eller sikker havnevirksomhet.

§ 4.Pålegg om taubåtassistanse, forsvarlig fortøyning, oppankring og flytting

Kommunen kan pålegge bruk av taubåt eller fortøyningsassistanse dersom dette er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel eller sikker havnevirksomhet.

Kommunen kan gi pålegg om fortøyning eller oppankring dersom dette er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel eller sikker havnevirksomhet.

Kommunen kan pålegge et fartøy å flytte seg fra anvist plass dersom det er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel, sikker eller effektiv havnevirksomhet.

§ 5.Plikt til å varsle om skade

Den som har forårsaket skade på havner, havneanlegg eller innretninger skal snarest mulig melde fra til kommunen om skaden.

§ 6.Krav om tillatelse for å dykke

Dykking i følgende områder krever tillatelse fra Bergen og Omland havnevesen:

a)Bergen Indre havn innenfor en linje trukket fra Gravdalsneset (posisjon 60° 23,43′ N 005° 15,54′ Ø) til Fagerneset (posisjon 60° 25,18′ N 005° 17,94′ Ø)
b)Vatlestraumen avgrenset mot syd ved en rett linje trukket mellom Sauholmen (posisjon 60° 19,68′ N 005° 11,34′ Ø) og Årholmen (posisjon 60° 19,65′ N 005° 12,13′ Ø), og mot nord i en rett linje trukket mellom Bjorøygavlen (posisjon 60° 20,24′ N 005° 10,52′ Ø) og Haakonshella (posisjon 60° 20,7′ N og 005° 10,56′ Ø)
c)Innenfor en avstand på 100 meter fra følgende ferjekaier:
1.Hatvik
2.Halhjem
3.Krokeide
4.Breistein
5.Leirvåg
6.Sævrøy.

Dykking for å berge liv eller verdier som ikke kan vente til tillatelse er gitt, kan likevel gjennomføres. I slike tilfeller skal det snarest mulig meldes fra til kommunen ved Bergen og Omland havnevesen om dykkingen.

§ 7.Luftfartøy

I Bergen Indre havn, jf. § 6 første ledd bokstav a), kan luftfartøy bare lande og starte innenfor en linje trukket mellom Skolten (posisjon 60° 24,10′ N 005° 18,52′ Ø og Fagerneset (posisjon 60° 25,18′ N og 005° 17,94′ Ø).

§ 8.Krav ved passering

---

§ 9.Forbud mot snøtømming

Det er forbudt å tømme snø i Bergen Indre havn jf. § 6 første ledd bokstav a).

§ 10.Andre reguleringer

Ankring i Bergen Indre havn, jf. § 6 første ledd bokstav a), krever tillatelse fra Bergen og Omland havnevesen.

§ 11.Unntak i særlige tilfeller

Kommunen kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra § 3, § 6, § 7, § 8, § 9 og § 10.

§ 12.Reaksjonsmidler og straff

Ved overtredelse av denne forskriftens bestemmelser eller vedtak fattet i medhold av den gjelder bestemmelsene i havne- og farvannsloven kapittel 10 så langt de passer.

Vesentlig overtredelse av § 4, § 6, § 7, § 8, § 9 og § 10 kan straffes med bøter etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 62.

§ 13.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 11. desember 1989 nr. 1210 for Bergen og omland havnedistrikt om orden i, og bruk av havnen m.v., Hordaland.