Forskrift om anløpsavgift i Molde og Romsdal Havn, Møre og Romsdal

DatoFOR-2016-11-08-1350
PublisertII 2016 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2017
Sist endret
EndrerFOR-2016-05-24-550
Gjelder forMøre og Romsdal
HjemmelLOV-2009-04-17-19-§25, FOR-2010-12-20-1762-§1-2, FOR-2010-12-20-1762-§4-3§25
Kunngjort24.11.2016   kl. 14.45
KorttittelForskrift om anløpsavgift i Molde og Romsdal Havn

Hjemmel: Fastsatt av Molde og Romsdal Havn IKS 8. november 2016 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 25, forskrift 20. desember 2010 nr. 1762 om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift og selskapsavtale og vedtekt for Molde og Romsdal Havn IKS § 1-2 og § 4-3.

§ 1.(virkeområde)

Forskriften gjelder for Molde og Romsdal Havn som beregner og innkrever anløpsavgift med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 25.

§ 2.(avgiftsplikt)

Fartøy som anløper havn i Molde og Romsdal Havn sitt sjøområde skal betale anløpsavgift til Molde og Romsdal Havn. Anløpsavgiften skal ilegges per anløp. Med et anløp menes en inn- og utseiling. Ved flere anløp til havn i løpet av samme døgn, ilegges avgift kun en gang. Et døgn beregnes fra ankomst. Ankring eller stopp innenfor Molde og Romsdal Havn sitt sjøområde for ilandsetting av gods eller passasjerer, er anløp og anløpsavgift beregnes på vanlig måte.

Unntatt fra plikt til å betale anløpsavgift er:

-Fartøy med største lengde under 15 meter.
-Fartøy som passerer havneselskapets sjøområde uten å anløpe havnen.
-Fartøy som anløper havnen på grunn av skade eller nødstilstand og fartøyet ikke laster, losser eller tar om bord passasjerer.
-Bergings- og isbryterfartøyer under utførelse av berging eller isbryting.
-Orlogsfartøyer, norske som utenlandske.
-Politiets og brannvesenets fartøyer, som har oppgaver innen havneselskapets sjøområde.
-Skoleskip med offentlig støttede kurs, når disse ikke driver kommersiell virksomhet.
-Verneverdige fartøyer, med erklæring fra Riksantikvaren.
-Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet.
-Havneselskapet kan frita andre fartøy enn de som er nevnt i andre ledd fra plikten til å betale anløpsavgift.
§ 3.(kostnader som inngår i anløpsavgiften)

Anløpsavgiften er beregnet etter selvkost.

Anløpsavgiften skal bare dekke Molde og Romsdal Havn sine kostnader knyttet til sikkerhet og fremkommelighet i Molde og Romsdal Havn sitt sjøområde, samt utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i eller i medhold av havne- og farvannsloven.

§ 4.(beregning av anløpsavgift)

Anløpsavgiften skal beregnes på bakgrunn av fartøyets bruttotonnasje (BT) slik den er angitt i fartøyets internasjonale målebrev som er i henhold til Den internasjonale konvensjonen om måling av fartøyer av 1969. Dersom fartøyets BT ikke fremgår av målebrevet, fastsettes denne av Molde og Romsdal Havn basert på beregning av BT for tilsvarende fartøy.

Det kan fastsettes en minimumsavgift istedenfor avgift beregnet på grunnlag av fartøyets BT.

For fartøyer som ikke er fritatt etter § 2 skal det betales anløpsavgift etter følgende BT-grupperinger og satser: 

BTAKK. BTSATS PR. BTSUMAKK. SUM
De første 300 BT300 BTkr 0,35105,-105,-
De neste 300 BT600 BTkr 0,2060,-165,-
De neste 600 BT1 200 BTkr 0,20120,-285,-
De neste 800 BT2 000 BTkr 0,20160,-445,-
De neste 1 000 BT3 000 BTkr 0,20200,-645,-
De neste 2 000 BT5 000 BTkr 0,20400.-1 045,-
De neste 5 000 BT10 000 BTkr 0,201 000,-2 045,-
De neste 10 000 BT20 000 BTkr 0,101 000,-3 045,-
De neste 10 000 BT30 000 BTkr 0,04500,-3 445,-
De neste 20 000 BT50 000 BTkr 0,041 000,-4 245,-
Alt over 50 000 BTkr 0,04

Minste anløpsavgift er kr 105,-.

§ 5.(rabattordninger)

Administrasjonen i Molde og Romsdal Havn kan fastsette rabattordninger, herunder årsavgift eller sesongavgift.

Rutegående lasteskip kan innvilges opp til 20 % rabatt, forutsatt at det foreligger en seilingsplan for en tidsperiode på minst 3 måneder. Hurtigruteskip har egen rabattordning.

Det kan innvilges opp til 50 % rabatt på anløpsavgiften fra og med tredje anløp av cruiseskip fra samme cruiselinje innenfor samme kalendermåned.

Fartøy som er registrert med en ESI-index (Environmental Ship Index) fra WPCI (World Port Climate Initiative) innvilges en rabatt i anløpsavgiften på 20 % dersom ESI-index er 50 poeng eller høyere. Rabatten beregnes av betalbar avgift, og eventuelle linjerabatter gis i tillegg iht. punkt 2.3. Rabatten gis innenfor fartøyets ESI-sertifikatets gyldighetsperiode, og der ESI-registreringen er forhåndsmeldt til havnen.

§ 6.(betalingsplikt)

Reder og agent svarer solidarisk for anløpsavgiften, jf. havne- og farvannsloven § 25 fjerde ledd.

§ 7.(klage)

Enkeltvedtak som treffes etter forskriften kan påklages etter bestemmelsene i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker. Kystverkets hovedkontor er klageinstans for vedtak fattet av Molde og Romsdal Havn.

§ 8.(ikrafttredelse)

Forskriften gjelder fra 1. januar 2017. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 24. mai 2016 nr 550 om anløpsavgift i Molde og Romsdal Havn, Aukra, Fræna, Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes kommuner, Møre og Romsdal.