Forskrift om anløpsavgift Grenland Havn 2017, Skien, Porsgrunn og Bamble kommuner, Telemark

DatoFOR-2016-12-02-1873
PublisertII 2016 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2017
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkien, Porsgrunn og Bamble kommuner, Telemark
HjemmelLOV-2009-04-17-19
Kunngjort30.12.2016   kl. 14.25
KorttittelForskrift om anløpsavgift Grenland Havn 2017

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Grenland Havn IKS havnestyre 2. desember 2016 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven).

1. Innledende bestemmelser

§ 1-1.Hjemmel

Anløpsavgift er fastsatt i henhold til lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) med tilhørende forskrifter.

§ 1-2.Sjøområdet og avgiftsdekning

Anløpsavgiften gjelder i hele sjøområdet som omfatter alt sjøareal innenfor kommunegrensene til Bamble, Porsgrunn og Skien kommuner. Unntatt er områdene ovenfor Skien sluse.

Anløpsavgift ilegges fartøy og er fartøyets betaling for bruk av farvann; sjøareal og innretninger og tiltak som kan lette fartøyets ferdsel.

§ 1-3.Ikrafttredelse

Forskrift om anløpsavgift for Grenland Havn 2017 ble vedtatt i havnestyret 2.12 2016.

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2017.

2. Anløpsavgift

§ 2-1.Beregningsgrunnlag

Anløpsavgift beregnes etter fartøyets bruttotonnasje (BT) i henhold til Den internasjonale konvensjon 23. juni 1969 nr. 1 om måling av fartøyer. For fartøyer som ikke er målt eller har gyldig målebrev, fastsettes denne av administrasjonen etter skjønn.

Anløpsavgift betales en gang per anløp. Ved gjentatte anløp innenfor ett og samme døgn, beregnes avgiften kun en gang per døgn.

Alle oppgitte satser er eksklusiv merverdiavgift.

§ 2-2.Regulativ for anløpsavgift

Alle fartøy med unntak av de som er nevnt i § 2-3 betaler anløpsavgift etter følgende satser:

Sats pr. BT.
For skip inntil3000 BTkr 0,65
For skip inntil8000 BTkr 0,75
For skip over8000 BTkr 0,85
 

For gass skip/LPG:

For skip inntil8000 BTkr 0,65
For skip inntil20000 BTkr 0,85
For skip over20000 BTkr 0,75
 

Rabatter:

-Det gis miljørabatt for fartøy som er registrert i Environmental Ship Index (ESI) alternativt CSI (www.cleanshippingindex.com). En totalscore på 30 poeng eller mer hos ESI eller som er klassifisert som grønn hos CSI gir reduksjon på 20 % i satsene.*

Rabatten gis for anløp innenfor ESI-sertifikatets og CSI-sertifikatets gyldighetsperiode.

-Rutegående container- og linjeskip gis en reduksjon på 75 % av satsene.
-For ferger/ro-pax og ro-ro skip i fast rute kan det inngås egne avtaler.
Cruise skip – pris etter egen avtale.
-Grenland Havn IKS kan gi rabatt når særskilte forhold tilsier det. Administrasjonen avgjør hvorvidt et fartøy kommer inn under rabattordningen.

Administrasjonen fastsetter en minsteavgift på kr 500,– for alle typer fartøyer som skal betale anløpsavgift.

For ikke målepliktige fartøyer fastsetter administrasjonen minstestørrelse for oppkreving av anløpsavgift.

*denne rabatten tilkommer ikke på allerede inngåtte rabattavtaler.
§ 2-3.Fritak for anløpsavgift

Følgende fartøyer er fritatt for anløpsavgift:

-Fartøyer som passerer avgiftsområdet uten å anløpe havnen.
-Fartøyer som anløper havnen på grunn av skade eller nødtilstand når oppholdet ikke varer over 2 døgn og fartøyet herunder ikke laster eller losser eller tar om bord skipsfornødenheter eller passasjerer.
-Bergings- og isbrytingsfartøyer under utførelse av berging eller isbryting.
-Fartøyer som kommer inn under generelle bestemmelser om unntak i loven.
-Orlogsfartøyer, så vel norske som utenlandske
-Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet
-Skoleskip når disse ikke driver kommersiell virksomhet
-Ikke målepliktige fartøyer med største lengde under 15 meter.

3. Opplysningsplikt, ansvarsforhold m.m.

§ 3-1.Opplysningsplikt

Grenland Havn IKS kan kreve kopi av dokumentasjon for å kunne oppfylle offentlige statistikkrav eller for å kunne kontrollere beregning av Grenland Havn IKSs krav etter denne forskriften.

Havnebrukere og private kaieiere plikter å gi Grenland Havn IKS de opplysninger som er nødvendige for å beregne og innkreve anløpsavgiften.

§ 3-2.Ansvarsforhold og straffeansvar

Reder er ansvarlig for betaling av anløpsavgiften.

Skyldig anløpsavgift er tvangsgrunnlag for utlegg. Ved forsinket betaling av anløpsavgift svares forsinkelsesrente etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven).

Krav som Grenland Havn IKS har mot reder har panterett i skipet etter reglene om sjøpanterett i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven).