Innledning

Statens personalhåndbok - 2017-utgaven

Til brukerne av Statens personalhåndbok (SPH)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ansvaret for den sentrale arbeidsgiverfunksjonen i staten, og angir mål og setter rammer for utøvelse av arbeidsgiveransvaret lokalt. Vår ambisjon er at den sentrale arbeidsgiverpolitikken skal bidra til at statlige virksomheter er moderne og attraktive arbeidsgivere som rekrutterer, utvikler og beholder dyktige medarbeidere, og dermed kan løse sitt samfunnsoppdrag. Arbeidsgiverpolitikken bygger på tillit til at ledere, medarbeidere og tillitsvalgte lokalt har de beste forutsetningene for å utvikle virksomheten og organisasjonen videre. Det er derfor viktig med god kjennskap til lov- og avtaleverk. Statens personalhåndbok er et viktig redskap for å finne frem til dette.

I arbeidsgiverstrategien for staten er det blant annet en ambisjon om å styrke arbeidsgiverstøtten spesielt hva gjelder omstilling. Det er i budsjettet for 2017 også satt av midler til å etablere en digital samhandlingsplattform for statlige arbeidsgivere. I dette arbeidet vil innhold, omfang og innretning på SPH naturlig nok også måtte vurderes. Tilbakemeldinger fra brukerne er viktig i dette arbeidet. Vi mottar derfor gjerne synspunkter fra dere i dette utviklingsarbeidet.

SPH publiseres gjennom lovdata.no sammen med Norges lover, forskrifter, rettsavgjørelser og andre rettskilder. SPH vil være tilgjengelig på Lovdatas gratissider og gjennom deres betalingstjeneste Lovdata Pro. Lovdata Pro gir tilgang til en personalhåndbok med god søkefunksjon og praktiske verktøy for den enkelte bruker, gruppe av brukere eller den enkelte virksomhet.

Personalhåndboka inneholder:

-en oversikt over og en fortolkning av sentrale lover, tariffavtaler og administrative bestemmelser om tilsetting, lønns- og arbeidsvilkår, opphør av tilsettingsforhold og medbestemmelse i statlige arbeidsforhold.
-departementets prinsippavgjørelser og retningslinjer som er trukket opp på grunnlag av praksis
-maler og veiledninger.

Personalmeldinger (PM) blir fortløpende innarbeidet.

Lykke til som bruker! 

Oslo, januar 2017 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Statens personaldirektør

Gisle Norheim 

Henvendelser om Statens personalhåndbok

Kontakt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
v/Astrid Hansen, astrid.hansen@kmd.dep.no