1 Staten som arbeidsgiver - personalpolitiske føringer og satsingsområder

 

1.10 Retningslinjer for utarbeidelse av lokale varslingsrutiner i staten

Varslingsrutiner, Retningslinjer - varslingsrutiner

Retten til varsling ble lovfestet i arbeidsmiljøloven i 2007. I tillegg til lovfestingen av retten til varsling, ble arbeidsgiver pålagt å utarbeide rutiner for intern varsling eller andre tiltak i virksomheten hvor forholdene tilsa dette, se arbeidsmiljøloven § 3-6. FAD (nå KMD) utga i 2007 retningslinjer for hvordan lokale varslingsrutiner i staten skal utarbeides. I 2015 foretok KMD en teknisk revisjon av disse retningslinjene.

Retningslinjene er ment som et supplement til Arbeidstilsynets generelle veileder: «Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.»

Alle statlige virksomheter skal ha utarbeidet egne varslingsrutiner, basert på virksomhetens behov. Retningslinjene gir en oversikt over hva som må være med når arbeidsgiver i statstjenesten utformer egne lokale varslingsrutiner. Til hvert punkt i oversikten er det vist til et vedlegg hvor arbeidsgiver kan finne utfyllende kommentarer, for eksempel til hvilke krav som stilles for at varslingen er å anse som forsvarlig.

Statlige virksomheter har plikt til å bringe kritikkverdige forhold i forvaltningen til opphør. Et viktig ledd for å oppnå dette er at det legges til rette for at arbeidstakere i staten kan varsle om kritikkverdige forhold. Den som mottar en slik varsling skal håndtere den fortrolig i tråd med virksomhetens rutiner, og på en slik måte at ansatte har tillit til at det er trygt å varsle.

Forhold som arbeidstaker mener er kritikkverdige ut i fra egen politisk eller etisk overbevisning omfattes ikke av arbeidsmiljølovens varslingsbestemmelser. Slike ytringer kan imidlertid være omfattet av vernet etter Grunnloven § 100, jf. Ot.prp.nr.84 (2005-2006) side 13 flg. Etter arbeidsmiljøloven § 2-4 har arbeidstaker rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten som har en viss allmenn interesse.

Varslere skal vernes mot gjengjeldelse samt få informasjon om hvordan varslingen er blitt fulgt opp, se arbeidsmiljøloven § 2-5. Arbeidstaker som varsler i aktsom god tro om forhold vedkommende mener er kritikkverdige, er beskyttet mot gjengjeldelse.

Det vil være i virksomhetens interesse at det varsles om kritikkverdige forhold i virksomheten. På den måten kan problemer løses før de vokser seg store og vanskelige. Arbeidstaker vil i noen tilfeller også ha plikt til å varsle om kritikkverdige forhold i sin virksomhet. Et eksempel på varslingsplikt i medhold av lov, er arbeidsmiljøloven § 2-3 d) om trakassering på arbeidsplassen.

Loven krever at varslingen skal skje på en forsvarlig måte. Kravet til forsvarlig fremgangsmåte vil særlig avhenge av hvem en arbeidstaker varsler til. Arbeidsmiljøloven tar ikke stilling til hvem en arbeidstaker skal varsle til, men sier at den som varsler i tråd med interne rutiner alltid vil ha varslet på en forsvarlig måte. Videre står det at en arbeidstaker alltid har rett til å varsle til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige organer. Dette betyr at arbeidsgiver ikke kan pålegge arbeidstaker å varsle på en bestemt måte eller til bestemte personer i virksomheten. I og med at loven stadfester at arbeidstaker som har varslet i henhold til de interne rutinene har varslet på forsvarlig måte, er det vår anbefaling at de interne varslingsrutinene i den enkelte virksomhet må være tydelige vedrørende hvem det skal varsles til i egen virksomhet.

Uansett hvem en arbeidstaker varsler til, er det viktig at arbeidstaker var i aktsom god tro på varslingstidspunktet om at det faktisk forelå kritikkverdige forhold som har en viss allmenn interesse. Dersom arbeidstaker har gjort det han eller hun med rimelighet kan forventes å gjøre for å bringe riktige fakta på bordet, er det tilstrekkelig, selv om informasjonen i ettertid viser seg ikke å være korrekt. Kravene til aktsomhet vil variere med opplysningenes karakter, arbeidstakers stilling, den situasjon opplysningene er gitt i og hvem arbeidstaker varslet til.

Arbeidstaker som varsler i tråd med interne rutiner skal som ellers opptre på en ryddig og ordentlig måte. Dette innebærer blant annet at det ikke skal varsles på en måte som er trakasserende, unødig sårende eller belastende for enkeltpersoner eller arbeidsmiljøet, eller at man mot bedre vitende fremmer grunnløse påstander.

Retningslinjer for utarbeidelse av lokale varslingsrutiner i staten foreligger i pdf-formatregjeringen.no.

Se også informasjondepartementets nettsider.