1 Staten som arbeidsgiver - personalpolitiske føringer og satsingsområder

 

1.6 En inkluderende personalpolitikk preget av inkludering og mangfold

 

1.6.4 Inkludering av lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønnpersoner(LHBTI-gruppen) i arbeidslivet

LHBT, Lesbiske, Homofile, Bifile, Transpersoner

Arbeidsplassen er en av de viktigste arenaene for den enkeltes samfunnsdeltakelse. Beskyttelse mot diskriminering i arbeidslivet står derfor sentralt i arbeidet med likestilling for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønnpersoner. Arbeidsgivere har plikt til å legge til rette for at lhbti-personer skal oppleve arbeidsplassen som inkluderende. Å ha et lhbti-perspektiv i arbeidslivet handler om at lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønnpersoner ikke diskrimineres i ansettelsesprosesser og karriereløp.

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (diskrimineringsloven om seksuell orientering) trådte i kraft 1. januar 2014:

-Vernet for lhbti-personer er utvidet til alle samfunnsområder, også arbeidslivet, bare med unntak for personlige forhold.
-Det er første gang at transpersoner får et eget vern: Loven gir et tydelig vern for transpersoner og personer med diagnosen transseksualisme ved at det nå ikke er lov å diskriminere på grunn av kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.
-Loven gir også myndigheter og arbeidsgivere en aktivitets- og redegjørelsesplikt knyttet til lhbti-gruppen.

Håndheving av diskrimineringsvernet for denne gruppen i arbeidslivet er underlagt Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har hovedansvaret for regjeringens likestillings- og ikke-diskrimineringspolitikk.

LHBT-senteret er et kompetansesenter for kunnskap om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Senteret skal støtte og bidra til sektorenes ansvar for å avdekke, øke bevissthet og imøtekomme ulike utfordringer knyttet til seksuell orientering og kjønnsidentitet, samt holde seg oppdatert på fagfeltet både nasjonalt og internasjonalt.

Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (2017-2020) - Trygghet, mangfold, åpenhet - skal bidra til å sikre lhbti-personers rettigheter og redusere diskriminering av denne gruppen.