1 Staten som arbeidsgiver - personalpolitiske føringer og satsingsområder

 

1.9 Lov om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og tjenestemenn (karanteneloven)

Karantene og saksforbud, Retningslinjer - karantene og saksforbud

Med virkning fra 1. januar 2016 iverksettes lov om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og tjenestemenn (karanteneloven).

Loven erstatter tidligere retningslinjer om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere ved overgang til ny stilling mv. utenfor statsforvaltningen, retningslinjer for bruk av karantene ved overgang fra politisk stilling til departementsstilling og retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling mv. utenfor statsforvaltningen.

Forarbeider til loven:

Prop. 44 L (2014-2015) Lov om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og tjenestemenn (karanteneloven).

Innst. 220 L (2014-2015) Innstilling fra Stortingets presidentskap om lov om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og tjenestemenn.

Det er KMD som har forvalteransvaret for loven. KMD har også det administrative ansvaret for den uavhengige Karantenenenemnda som avgjør saker som gjelder overgang fra politisk stilling eller verv til stilling, verv eller næringsvirksomhet utenfor statsforvaltningen. Mer informasjon om dette finnes på regjeringen.no.