2 Tilsetting og opphør av tjeneste

 

2.13 Klage over oppsigelse, ordensstraff, suspensjon eller avskjed. Iverksettelse

 

2.13.1 Klagefristen

Klagefrist, Frister - klage på oppsigelse m.m.

Forvaltningslovens regler om klagefrist på 3 uker, jf § 29, gjelder for vedtak om ordensstraff, oppsigelse, suspensjon og avskjed.

Oversittes klagefristen vil avgjørelsen i alminnelighet være endelig, jf dog fvl. § 31.

Sendes klagen i posten, må den være postlagt innen fristens utløp.

I forbindelse med klagebehandlingen er det adgang for tjenestemannen til å legge frem nye bevis.