2 Tilsetting og opphør av tjeneste

 

2.14 Personalreglement

 

2.14.2 Bestemmelser knyttet til kunngjøring av stillinger

 
2.14.2.2 Kunngjøringens innhold
Kunngjøringens innhold

Reglementet bør fastsette nærmere regler om kunngjøringen. Her nevnes enkelte forhold som bør omtales i kunngjøringen.

a.Stillingens tittel og lønn. Dette må angis presist, eventuelt med opplysninger om lønnsspenn eller lønnsalternativer.
b.Tidspunktet for tiltredelse.
c.Krav og ønsker knyttet til faglige egenskaper som utdannelse og praksis samt eventuelle særlige krav til personlige egenskaper. Krav til bruk av målformer.
d.Beskrivelse av arbeidsområde og funksjon.
e.Arbeidssted (for tiden).
f.Opplysninger om eventuell beordringsplikt, plikt til å delta i spesiell opplæring e.l. og eventuell plikttjeneste.
g.Eventuelle krav til helseattest. Dette skal ikke kreves med mindre det er begrunnet i stillingens særlige forhold. Normalt skal det ikke stilles spesielle krav til vandel. Se imidlertid om politiattest i lov om fengselsvesenet og lov om politiet, jf. også annen særlovgivning og forskrift om strafferegistrering. Politiattest innhentes av tilsettingsmyndigheten.
h.Person(er) som kan gi nærmere opplysninger om stillingen m.m.
i.Søknadsfristen. Denne skal ikke være kortere enn to uker.

Interne kunngjøringer kan gjøres enklere ved at man utelater forhold som må anses kjente for søkerkretsen.