2 Tilsetting og opphør av tjeneste

 

2.14 Personalreglement

 

2.14.5 Prøvetid, oppsigelsesfrist og beregning av tjenestetid

 
2.14.5.2 Oppsigelsesfrist

Etter tjml. § 11 kan det i reglement fastsettes kortere oppsigelsesfrist når en tjenestemann sier opp sin stilling. Det er ikke vanlig at dette gjøres. Det kan naturligvis avtales en kortere frist med den enkelte når oppsigelse er mottatt, uten at dette er regulert i reglementet.