2 Tilsetting og opphør av tjeneste

 

2.14 Personalreglement

 

2.14.6 Andre regler i et reglement

 
2.14.6.4 Klage - klageinstans
Klage - klageinstans

En tjenestemann har rett til å påklage vedtak om oppsigelse, ordensstraff, suspensjon eller avskjed i samsvar med forvaltningslovens regler, jf. tjml. § 19 nr. 1. Kongen i statsråd er klageinstans ved vedtak truffet av departementet. Ellers er departementet klageinstans med mindre annet er bestemt ved reglement.