2 Tilsetting og opphør av tjeneste

 

2.4 Tilsettingsprosessen

 

2.4.7 Stans av tilsettingsprosessen

Stans av tilsettingsprosessen, Tilsettinger - stans av tilsettingsprosessen

Vedkommende administrasjon kan på ethvert tidspunkt frem til det er inngått bindende avtale eller gitt bindende tilbud til en søker, velge å stanse tilsettingsprosessen.

Stansing kan være naturlig om administrasjonen konstaterer at det finnes spesielle omstendigheter som bør føre til at man enten omdefinerer kvalifikasjonskrav, foretar ny utlysning eller av andre grunner finner å ville stanse tilsettingsprosessen.

Det kan også skje en midlertidig stans av tilsettingsprosessen dersom et medlem av et styre eller et tilsettingsråd i medhold av tjenestemannsloven § 5.3 krever saken avgjort av overordnet organ, med den begrunnelse at flertallet vil foreta en tilsetting i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. I et slikt tilfelle skal saken forelegges for Likestillings- og diskrimineringsombudet til uttalelse før avgjørelse treffes.