2 Tilsetting og opphør av tjeneste

 

2.8 Oppsigelse

 

2.8.3 Arbeidsgivers oppsigelse

 
2.8.3.5 Ledende stilling ved anlegg mv., tjml. § 10 nr. 4
Oppsigelse i ledende stilling ved anlegg

I samsvar med § 10 nr. 4 kan tjenestemenn som er tilsatt i ledende stilling ved anlegg eller virksomhet av forretningsmessig art, sies opp selv om tjenesten har vart mer enn fire år, også dersom stillingen ikke inndras eller arbeidet er falt bort. Kravet om saklig grunn i virksomhetens eller tjenestemannens forhold gjelder også for slike oppsigelser.