5 Pensjon

 

5.1 Tjenestepensjonsordningen i staten

 

5.1.4 Pensjonsgrunnlag og pensjonspremie

 
5.1.4.3 Arbeidsgiverandel

Med hjemmel i pensjonslovens § 18 kan arbeidsgiver kreves for en arbeidsgiverandel for de av arbeidstakerne som er medlem i Statens pensjonskasse. Premien beregnes aktuarielt. For statsforvaltningen er det som regel ikke fastsatt noen arbeidsgiverandel.