6 Forhandlingsordningen i staten

 

6.1 Forhandlingssystemet - tjenestetvistloven

 

6.1.2 Lønnssystemet i staten

Lønnssystemet i staten

Hovedtariffavtalene (HTA) inneholder generelle lønns- og arbeidsvilkår, mens andre forhold reguleres i sentrale og lokale særavtaler.

Hovedtariffavtale

Hovedelementene i nåværende lønnssystem i staten ble innført i 1991. I hovedtariffoppgjøret ble det gjort visse tilpasninger i lønnssystemet.

-I prinsippet er det et enhetlig og helhetlig lønnssystem, likevel slik at den enkelte stilling lønnes på lønnstrinn innenfor et lønnsspenn eller et alternativ i en lønnsramme. Verken lønnsspenn eller rammer har noen topp. Det kan videre gis individuelle og gruppetillegg ved lokale forhandlinger.
-Lønnssystemet er basert på 2-årige hovedtariffavtaler, med gjensidig rett til å kreve forhandlinger for annet avtaleår (mellomoppgjørene).
Virkemidler

KMD og hovedsammenslutningene forhandler ved hvert oppgjør om hvilke virkemidler som skal benyttes, og i hvilket omfang.

Stortinget stadfester oppgjøret ved å vedta en stortingsproposisjon.

I tillegg til lønnsplasseringen på hovedlønnstabellen (A-tabellen), kan arbeidstaker gis kronetillegg. Kronetillegg kan også gis ved de lokale forhandlingene.

Lønnsplaner

Stillingene er inndelt i kategorier (koder), som igjen er samlet i gjennomgående og etatsvise lønnsplaner. En lønnsplan omfatter enten stillinger som man naturlig betrakter som en yrkesgruppe (sjåfører, ingeniører mv.), eller andre gruppeinndelinger som er mindre ensartede (saksbehandlere, kontormedarbeidere mv.). Lønnsplanene angir en karriereutvikling for vedkommende stillingsgruppe. Lønnsplanene og stillingskodene inneholder bestemmelser om lønnsplassering (bunnplassering), opprykksmuligheter og godskrivingsregler.

Innplassering

Ved tilsetting innplasseres arbeidstakeren i et av stillingskodens lønnsalternativ på lønnsrammen, eller et lønnstrinn på stillingskodens lønnsspenn. Selve lønnsfastsettingen er arbeidsgivers styringsrett. Men de tillitsvalgte skal orienteres om hvilken lønn en stilling vil bli utlyst med og de kan også kreve å få drøfte lønnsplasseringen.

Samlet HTA for staten fremgår av SPH kapittel 7, og heftet Hovedtariffavtalen i staten (H-2323).

Hovedtariffavtalene i staten er tatt inn i SPH kapittel 7.