6 Forhandlingsordningen i staten

 

6.4 Arbeidskonflikter/tvister

 

6.4.3 Nærmere om tvistebehandling ved lokale forhandlinger

 
6.4.3.3 Særskilt om særavtaler

Dersom partene ikke blir enige om opprettelse eller endring av særavtaler, kan hver av dem, såfremt de øvrige vilkår er oppfylt, bringe tvisten inn for særskilt nemnd eller Statens lønnsutvalg slik tjenestetvistloven fastsetter, jf. begge hovedtariffavtalenes pkt. 2.7.2 og pkt. 2.7.3. Ved brudd i slike forhandlinger må partene velge mellom Statens lønnsutvalg og særskilt nemnd etter de retningslinjer tjenestetvistloven gir.

Etter tjtvl. § 29 skal Statens lønnsutvalg behandle tvister om:

-lønnstrinn eller lønnsplan for plassering av en stilling eller stillingsgruppe,
-oppnormering av en tjenestemannsstilling fra lavere til høyere grad,
-bestemmelser om overtidsgodtgjøring eller begrensede lønnstillegg.

Dersom tvisten gjelder spørsmål som ikke faller inn under ett av disse tre alternativ, skal den behandles av særskilt nemnd, jf. tjtvl. § 27.

Om grensedragningen mellom anvendelsesområdet for tjtvl. §§ 27 og 29, vises til departementets kommentarer til tjtvl. § 29 under SPH pkt. 11.7.2. Det vises også til PM-1999-10.