6 Forhandlingsordningen i staten

 

6.4 Arbeidskonflikter/tvister

 

6.4.3 Nærmere om tvistebehandling ved lokale forhandlinger

 
6.4.3.5 Bruk av særskilt nemnd i tjtvl. § 29-saker
Særskilt nemnd

Tjtvl. § 29 annet ledd åpner for at partene kan bruke særskilt nemnd selv om tvisten faller inn under Statens lønnsutvalgs kompetanseområde. KMD vil ikke anbefale de lokale arbeidsgivere å bruke denne mulighet.

Statens lønnsutvalg

Dette standpunkt skyldes at Statens lønnsutvalg:

-er et fast opprettet tvisteorgan,
-sikrer at tvisten behandles av tillitsvalgte og arbeidsgiverrepresentanter med distanse til tvisten, og som har mulighet til å se tvisten i sammenheng med tilsvarende spørsmål i andre deler av det statlige tariffområdet,
-sikrer at tvisten behandles av flere nøytrale representanter med bred erfaring i behandling av tvister i statssektoren.