6 Forhandlingsordningen i staten

 

6.4 Arbeidskonflikter/tvister

 

6.4.5 Arbeidet i Statens lønnsutvalg

 
6.4.5.1 Sammensetningen av Statens lønnsutvalg

Utvalget består av:

-Tre nøytrale medlemmer. En av disse er også utvalgets leder. For inneværende oppnevningsperiode leder sorenskriver Stein Husby utvalget.
-En representant fra henholdsvis LO Stat, YS Stat, Akademikerne og Unio. Hver av organisasjonene har en stemme.
-Fire fra arbeidsgiversiden. I denne periode er dette to fra KMD og to fra ytre etat. Ved behandlingen av tvister hvor (en av) de øvrige forhandlingsberettigede organisasjoner utenfor hovedsammenslutningene er part, vil utvalget bli supplert av en representant fra staten og en felles representant for nevnte organisasjoner.