6 Forhandlingsordningen i staten

 

6.4 Arbeidskonflikter/tvister

 

6.4.5 Arbeidet i Statens lønnsutvalg

 
6.4.5.2 Stevning
Stevning - Statens lønnsutvalg

Parter som ønsker å ta en tvist opp med Statens lønnsutvalg må sende inn stevning innen 3 uker etter at varsel om voldgiftsbehandling er gitt.

Stevningen skal inneholde:

-Navn på den virksomhet eller organisasjon som fremmer saken.
-Navn på den virksomhet eller organisasjon kravet retter seg mot.
-Hva saken gjelder (f.eks. tvist mellom organisasjonen A og virksomhet B) i forbindelse med forhandlinger etter hovedtariffavtalen pkt 2.5.1.
-Saksøkers krav - dokumenter med kopi av fremsatt krav.
-Kort redegjørelse for forhandlingene og hvorfor det ikke ble oppnådd enighet.
-En redegjørelse for de krav som kreves avgjort av Statens lønnsutvalg. Det må gis en utførlig begrunnelse for hvert enkelt av de fremsatte krav - og en oversikt over hva kravet koster.
-Partens påstand. Prosesskrivet skal avsluttes med en oppstilling av de krav som kreves gjennomført - med virkningsdato. Det skal i påstanden ikke gis noen begrunnelse. Det forutsettes gjort tidligere i prosesskrivet (jf. foran).
-Sluttprotokoll skal legges ved.

Stevningen med eventuelle vedlegg sendes Statens lønnsutvalg i 20 eksemplarer. Stevningen skal også sendes elektronisk til sekretariatet i Statens lønnsutvalg.