7 Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2016 - 30. april 2018

 

7.1 Sentrale og lokale bestemmelser Akademikerne

 

7.1.2 Lokale bestemmelser Akademikerne

 
7.1.2.2 Forhandlingssteder
Forhandlingssted

KMD avgjør etter drøftinger med hovedsammenslutningene hvor forhandlingene i departementsområdene skal føres. Forhandlingssted drøftes før forhandlingene om ny hovedtariffavtale er avsluttet. Forhandlingene skal for tariffperioden føres slik vedlegg 2 viser.

Arbeidsgiver på forhandlingsstedet i vedlegg 2 kan delegere forhandlingene etter drøfting med tillitsvalgte på forhandlingsstedet.1 Drøfting må skje i god tid før forhandlingene starter.

Dersom det i tariffperioden skjer organisatoriske endringer som gjør det vanskelig å gjennomføre lokale forhandlinger ved de forhandlingssteder som er fastsatt i vedlegg 2, avgjør KMD hvor disse forhandlingene skal føres i tariffperioden etter forutgående drøftinger med hovedsammenslutningene.

1)I hovedtariffavtalen 1. mai 2016-30.april 2018 er det tatt inn følgende i fotnote til bestemmelsen:
«Det kan delegeres til nivå/driftsenhet under forhandlingsstedet etter hovedavtalens § 40 nr. 3: Med driftsenhet menes geografisk spredte og/eller administrativt selvstendige enheter/distriktskontorer, fylkesvise administrasjoner mv. innen virksomheten