7 Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2016 - 30. april 2018

 

7.10 Vedlegg

 

7.10.1 Lønnsplanhefte nr. 52 - med endringer fra hovedoppgjøret 2016

 
Lønnsplaner pr. 1. mai 2016
 
3.1 GJENNOMGÅENDE STILLINGER
Lønnsplan
St.kode
StillingsbetegnelseLønns-
ramme
Ltr. alt.Spesielle godskrivings-
regler, fellesbest. § 5 B
90.100LEDERSTILLINGER
  1072Arkivleder42-
  1054Kontorsjef47-
  1056Økonomisjef47-
  1055Personalsjef47-
  1058Administrasjonssjef47-
  1057Informasjonssjef47-
  1407Avdelingsleder49-
  1059Underdirektør51-
  1211Seksjonssjef51-
  1477Regiondirektør53-
  1060Avdelingsdirektør55-
  1061Assisterende direktør55-
  1062Direktør55-
  1538Fagdirektør55-
 
90.103SAKSBEHANDLER
  1063FørstesekretærLR10
  1065KonsulentLR172
  1408FørstekonsulentLR211 el. 2
  1363Seniorkonsulent49-
 
90.201KONTORSTILLINGER
  1068FullmektigLR02
  1069FørstefullmektigLR03
  1070SekretærLR09
  1409Sekretær35-
  1433Seniorsekretær39-
  1071Kontorleder42-
 
90.205BIBLIOTEKAR
  1073BibliotekfullmektigLR04
  1410BibliotekarLR152
  1515Spesialbibliotekar49-
  1077Hovedbibliotekar53-
 
90.207BETJENT
  1078BetjentLR02
  1079Førstebetjent35-
 
90.208SJÅFØR
  1081SjåførLR02
  1180SjåførLR03
 
90.301INGENIØR
  1411AvdelingsingeniørLR152
  1084AvdelingsingeniørLR162
  1275IngeniørLR172
  1085AvdelingsingeniørLR221 el. 2
  1083Ingeniør39-
  1087Overingeniør53-
  1181Senioringeniør58-
  1088Sjefingeniør65-
Ved tilsetting i ingeniørstilling innplasseres de med 3-årig høgskoleutdanning som ingeniør på kode 1411 Avd. ing. Ved tilsetting i ingeniørstilling innplasseres de med relevant høyere akademisk utdanning på kode 1085 Avdelingsingeniør. 1411 Avdelingsingeniør benyttes kun for arbeidstakere med 3-årig høgskoleutdanning som ingeniør eller høyere.
 
90.302TEKNISK ASSISTENT/TEKNIKER
  1089Teknisk assistentLR02
  1090TeknikerLR03
  1091Tekniker35-
 
90.303ARKITEKT
  1092ArkitektLR221
  1093Avdelingsarkitekt48-
  1094Overarkitekt55-
  1182Seniorarkitekt58-
  1095Sjefarkitekt67-
 
90.309TEKNISK LABORATORIEPERSONELL
  1096LaboratorieassistentLR02
  1097LaborantLR04
  1098Laborantleder35-
 
90.312GRAFISK DESIGN
  1214TegnerLR04
  1104Fotoleder35-
 
90.313PREPARANT
  1106PreparantLR03
  1107Preparantleder35-
 
90.400FORSKER
  1109ForskerLR24
  1108ForskerLR25
  1110Forsker62-
  1183Forsker69-
  1111Forskningssjef71-
Ved oppnormering fra kode 1108 bortfaller eventuelle doktorgradstillegg. Ved oppnådd professor-kompetanse gis innplassering på kode 1183 Forsker etter fastsatte retningslinjer. Ved oppnådd doktorgrad innenfor det fagområde/forskningsfelt som vedkommende er tilsatt i gis innplassering som 1109 Forsker.
Merknad:
Ved tilsetting i stilling som 1109 Forsker kommer godskrivingsreglene i fellesbestemmelsene § 5 og sikringsbestemmelsen i § 4 nr. 2 ikke til anvendelse. Opprykk på lønnsstigen skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.
 
90.410FORSKNINGSTEKNIKER
  1511ForskningsteknikerLR09
  1512Forskningstekniker35-
  1513Seniorforskningstekniker35-
  1514Ledende forskningstekniker35-
 
90.500RÅDGIVER
  1434Rådgiver45-
  1364Seniorrådgiver60-
 
90.510PROSJEKTLEDER
  1113Prosjektleder45-
 
90.520UTREDNINGSLEDER
  1114Utredningsleder52-
 
90.600ARBEIDERSTILLINGER
  1115HjelpearbeiderLR02
  1116SpesialarbeiderLR02
  1117FagarbeiderLR03
  1203Fagarbeider m/fagbrevLR11
Merknad:
Stillingskode 1203 Fagarbeider, gjenspeiler den yrkesmessige avlønningen for arbeidstakere med offentlig fagbrev etter opplæringslova.
 
90.610ARBEIDSLEDERSTILLINGER
  1118Arbeidsleder35-
  1119Formann35-
  1120Mester35-
 
90.701KJØKKENPERSONALE
  1184KokkLR02
  1122FørstekokkLR04
  1123Assisterende kjøkkensjef35-
  1124Kjøkkensjef35-
 
90.702HUSHOLDSPERSONALE
  1125HusholdsassistentLR02
  1126HusholdsbestyrerLR03
  1127Husholdsleder35-
  1128Husøkonom36-
 
90.703RENHOLDSPERSONALE M.V.
  1129RenholdsbetjentLR02
  1130RenholderLR03
  1131Tøyforvalter35-
  1132Renholdsleder36-
 
90.801SOSIALSEKRETÆR/ SOSIALKURATOR
  1133Sekretær/kuratorLR152
  1185Spesialutdannet sosionomLR182
  1173Klinisk sosionomLR182
  1134Sekretær/kurator46-
 
90.805STATLIGE BARNEHAGER
  0829BarnehageassistentLR02
  0830Barnehageassistent m/barnepleierutdanningLR04
  0947FørskolelærerLR152
  1307Pedagogisk leder42-
  0948Styrer46-
Merknad:
Kode 0947 Førskolelærer benyttes kun for arbeidstakere med 3-årig førskolelærerutdanning eller høyere. 0947 Førskolelærer med 2-årig spesialpedagogisk tilleggsutdanning som arbeider i spesialinstitusjon og som har inntil 20 års tjenesteansiennitet, gis 4 ltr. som en personlig ordning. De med 20 års tjenesteansiennitet eller mer gis 5 ltr. som en personlig ordning.
 
90.810BEDRIFTSHELSETJENESTE
  0790Bedriftssykepleier46-
  1282Bedriftsfysioterapeut46-
  0791Bedriftslege58-
  0792Bedriftsoverlege62-
 
90.850TEKNISK DRIFT M.V.
  1215SikkerhetsbetjentLR03
  1216DriftsoperatørLR03
  1136Driftstekniker35-
  1137Driftsleder35-
 
90.910UNGE ARBEIDSTAKERE/LÆRLINGER/ ASPIRANTER
  1138Unge arbeidstakere inntil 17 år80 % av ltr.19
melllom 17 og 18 år85 % av ltr.19
  1362Lærlinglønn i % av begynnerlønn i kode 1203
  1429Aspirant20-
  1446Lærekandidatlønn i % av begynnerlønn i kode 1203
Denne lønnsplan gjelder for lærlinger og unge arbeidstakere innenfor områder hvor det ikke er opprettet særskilt aspirantordning. Ved fylte 18 år lønnes arbeidstakere i kode 1138 i samsvar med den stilling vedkommende fyller.