7 Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2016 - 30. april 2018

 

7.10 Vedlegg

 

7.10.1 Lønnsplanhefte nr. 52 - med endringer fra hovedoppgjøret 2016

 
Lønnsplaner pr. 1. mai 2016
 
3.5 LØNNSPLANER - DEPARTEMENTSOMRÅDER
 
FINANSDEPARTEMENTET
Lønnsplan
St.kode
StillingsbetegnelseLønns-
ramme
Ltr. alt.Spesielle godskrivings-
regler, fellesbest. § 5 B
SKATTEETATEN
02.200DIVERSE STILLINGER
  1413Skattejurist49-
  0037Likningsrevisor41-
  1223Skatterevisor49-
  1516Seniorrevisor52-
  1224Spesialrevisor52-
  1501Seniorskattejurist59-
 
TOLLETATEN
02.310DIVERSE STILLINGER
  0046TollbetjentLR03
  1225TollinspektørLR17
  0050Førstetollinspektør47-
  0052Tollrevisor49-
  0053Tolloverinspektør50-
  1414Spesialrevisor51-
  1279Seksjonsleder51-
  1280Avdelingssjef59-
  1207Revisjonssjef59-
 
 
 
FORSVARSDEPARTEMENTET
Lønnsplan
St.kode
StillingsbetegnelseLønns-
ramme
Ltr. alt.Spesielle godskrivings-
regler, fellesbest. § 5 B
FORSVARET
05.100YRKES-, AVDELINGS- OG KONTRAKTSBEFAL
  0139FenrikLR48
  1556Løytnant IILR35
  0141LøytnantLR36
  1519Kaptein/Rittmester/KapteinløytnantLR37
  1557Kaptein/Rittmester/Kapteinløytnant IILR38
  1520Major/Orlogskaptein49-
  1558Major/Orlogskaptein IILR49
  1521Oberstløytnant/Kommandørkaptein53-
  1522Oberst/Kommandør58-
  1523Brigader/Flaggkommandør61-
  1524Generalmajor/Kontreadmiral67-
  1525Generalløytnant/Viseadmiral71-
Tilleggsansiennitet.
All militær utdanning av ett skoleårs varighet, utover første år i grunnleggende befalsutdanning (GBU), godskrives lønnstjenesteansienniteten etter forholdstall 2:1. Dette gjelder også GBU av lengre varighet enn ett skoleår. Tilleggsansienniteten gjelder også for sivil utdanning dersom utdanningen er av faglig betydning for den militære tjenesten. Tilleggsansienniteten godskrives etter fullført og bestått eksamen.
05.101BEFAL KONSTABLER OG GRENADERER
  1560KadettLR48
  1561Visekorporal/Vingsoldat/VisekonstabelLR32
  1562Visekorporal kl. 1/Ledende vingsoldat/KonstabelLR33
  1563Korporal/Ledende konstabelLR34
  1559Korporal/Ledende konstabel IILR46
  1564Sersjant/KvartermesterLR48
  1565Seniorsersjant/SeniorkvartermesterLR47
  1566Oversersjant/Vingsersjant/SkvadronmesterLR36
  1579Oversersjant/Vingsersjant/Skvadronmester IILR35
  1567Stabssersjant/FlottiljemesterLR37
  1580Stabssersjant/Flottiljemester IILR38
  1568Kommandérsersjant/Orlogsmester49-
  1581Kommandérsersjant/Orlogsmester IILR49
  1569Sersjantmajor/Flaggmester53-
Tilleggsansiennitet.
All militær utdanning av ett skoleårs varighet, utover første år i grunnleggende befalsutdanning (GBU), godskrives lønnstjenesteansienniteten etter forholdstall 2:1. Dette gjelder også GBU av lengre varighet enn ett skoleår. Tilleggsansienniteten gjelder også for sivil utdanning dersom utdanningen er av faglig betydning for den militære tjenesten. Tilleggsansienniteten godskrives etter fullført og bestått eksamen.
 
05.128INTERNASJONALE OPERASJONER
  1226Vervet (menig/korporal)21-
  1451Spesialmedarbeider25-
  1228Fenrik26-
  1230Løytnant34-
  1526Kaptein/Rittmester/Kapteinløytnant39-
  1450Internasjonal rådgiver41-
  1527Major/Orlogskaptein48-
  1528Oberstløytnant/Kommandørkaptein57-
  1529Oberst/Kommandør62-
  1530Brigader/Flaggkommandør65-
  1570Visekorporal/Vingsoldat/Visekonstabel21-
  1571Visekorporal kl. 1/Ledende vingsoldat/Konstabel24-
  1572Korporal/Ledende konstabel26-
  1573Sersjant/Kvartermester30-
  1574Seniorsersjant/Seniorkvartermester32-
  1575Oversersjant/Vingsersjant/Skvadronmester34-
  1576Stabssersjant/Flottiljemester39-
  1577Kommandŕsersjant/Orlogsmester48-
  1578Sersjantmajor/Flaggmester57-
 
05.200FORSYNINGSTJENESTE
  0160TerminalbetjentLR03
  0161MaskinførerLR03
  0170InspektørLR09
  0165Lagerbetjent35-
  0164Lagerkontrollør35-
  0162Maskinsjef35-
  0163Lagerleder35-
  0167Terminalleder35-
  0166Transportleder35-
  0168Lagersjef36-
  0169Skipsfører36-
  0171Førsteinspektør37-
 
05.206TEKNISK VEDLIKEHOLDSTJENESTE
  1283Mekaniker u/fagbrevLR02
  0172KontrollørLR09
  1284Mekaniker m/off. fagbrevLR11
  0173Driftsplanlegger35-
  0179Driftsassistent35-
  0176Kvalitetsleder37-
  0174Verkstedsleder37-
  0175Driftskoordinator37-
  0178Flyteknisk inspeksjonsleder40-
  0177Verkstedsbestyrer42-
 
05.210DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSPERSONALE
  1285Vedlikeholder u/fagbrevLR02
  1286Vedlikeholder m/off. fagbrevLR11
 
05.216SAMBANDS- OG VARSLINGSTJENESTE
  0184Sambandsleder35-
  0185Varslingsleder35-
  1145Radioleder35-
  0186Varslingskontrollør35-
  1241Radiokontrollør35-
 
05.221VAKT - BRANN - HAVARI
  0187VaktbetjentLR02
  0188BrannkonstabelLR03
  0688LufthavnbetjentLR03
  0189Brannmester35-
  0689Nestvaktsjef35-
  0190Overbrannmester35-
  0690Vaktsjef35-
 
05.230HELSETJENESTEN
  1341TannhelsesekretærLR09
  1540TannpleierLR152
  0205Spesiallege56-
  0206Assisterende overlege56-
  0204Garnisonstannlege58-
  1281Klinikksjef58-
  0207Overlege61-
 
VOKSENOPPLÆRINGEN
05.236ADMINISTRATIVE STILLINGER
  1187Undervisningsinspektør48-
  0214Rektor54-
  0215Områderektor57-
 
05.240UNDERVISNINGSSTILLINGER
  0227Dosent45-
  0229Hovedlærer47-
 
SIVILE STILLINGER INNEN FORSVARET
05.245DIVERSE SIVILE STILLINGER
  0218Instruktør ved hundeskoleLR09
  0219FilmfotografLR09
  0217KartretterLR10
  0221InstruktørLR172
  0220JournalistLR172
  0224Redaksjonssekretær40-
  0226Redaksjonssjef45-
  0228Redaktør50-
 
 
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET
Lønnsplan
St.kode
StillingsbetegnelseLønns-
ramme
Ltr. alt.Spesielle godskrivings-
regler, fellesbest. § 5 B
DOMSTOLENE
08.010DOMMERFULLMEKTIG
  0247Dommerfullmektig47-
 
DOMSTOLENE (UNNTATT HØYESTERETT)
08.110ADMINISTRATIVE STILLINGER
  0250Rettsskriver37-
 
PÅTALEMYNDIGHETEN
08.120STATSADVOKAT/RIKSADVOKAT
  0251Riksadvokatfullmektig47-
  0252Statsadvokatfullmektig47-
  0253Statsadvokat69-
  0254Førstestatsadvokat73-
 
DEN MILITÆRE PÅTALEMYNDIGHET
08.130KRIGSADVOKAT/GENERALADVOKAT
  1550Krigsadvokatfullmektig47-
  0255Krigsadvokat55-
  1541Førstekrigsadvokat62-
  0256Generaladvokat66-
 
SYSSELMANNSETATEN
08.150DIVERSE STILLINGER
  0259SysselmannsbetjentLR40
  1209SysselmannsbetjentLR412
  0260Sysselmannsførstebetjent51-
  1268Miljøvernsjef51-
  1169Sysselmannsoverbetjent55-
  0261Ass. sysselmann56-
  0262Sysselmann66-
 
JORDSKIFTERETTENE
08.160DIVERSE STILLINGER
  1551Jordskiftedommerfullmektig47-
  0455Jordskiftedommer55-
  1467Jordskifterettsleder60-
  0458Jordskifteoverdommer70-
 
KRIMINALOMSORGEN
08.200STRAFFEGJENNOMFØRING
  0281MiljøassistentLR02
  1201MiljøterapeutLR15
  0808MiljøterapeutLR172
  0264FengselsbetjentLR39
  0269Fritidsleder35-
  0265Fengselsførstebetjent49-
  1542Fengselsoverbetjent53-
  0266Fengselsinspektør53-
 
08.201ADMINISTRATIVE STILLINGER
  0282Underbestyrer35-
  0280Gårdsbestyrer41-
  0272Driftssjef42-
  1502Ass. fengselsleder54-
  1503Ass. friomsorgsleder55-
  1453Friomsorgsleder57-
  1452Fengselsleder57-
 
08.202DIVERSE STILLINGER
  0275VerksbetjentLR39
  0279Gårdsfullmektig38-
  0278Underverksmester44-
  1415Verksmester46-
 
POLITIETATEN
08.305POLITISTILLINGER
  0284PolitibetjentLR40
  1454PolitibetjentLR40
  1457Politibetjent 1LR412
  1458Politibetjent 1LR412
  1459Politibetjent 2LR422
  1460Politibetjent 2LR422
  1461Politibetjent 3LR432
  1462Politibetjent 3LR432
  0285Politiførstebetjent51-
  1455Politiførstebetjent51-
  0287Politioverbetjent55-
  1456Politioverbetjent55-
Merknad:
Ved tilsetting som/omgjøring til Politibetjent 2, LR42 eller til Politibetjent 3, LR43 er det en forutsetning at arbeidstakeren fyller de krav til kompetanse som kreves i stillingen, jf. kompetansekriteriene.
08.306POLITIEMBETSMENN OG ANDRE POLITISTILLINGER
  0288Politifullmektig47-
  1245Politiadvokat55-
  1481Assisterende sjef for Politihøgskolen56-
  0290Politiinspektør56-
  0326Lensmann60-
  1243Politistasjonssjef60-
  1480Sjef for Politihøgskolen60-
  1543Politiadvokat 267-
  0295Visepolitimester68-
  1244Sjef for utrykningspolitiet70-
  0292Politimester70-
 
08.307SIVILE STILLINGER
  0302StallbetjentLR03
  1416GrensekontrollørLR17
  1531ArrestforvarerLR17
  1342Ledende arrestforvarer40-
  0318Skriftgransker40-
  0296Politirevisor47-
  1552Spesialetterforsker55-
  1504Namsfogd60-
Under opplæringstiden som skriftgransker, kan det ikke gis høyere lønn enn ltr. 37.
 
08.308INTERNASJONALE OPPDRAG MV.
  1271Observatør I48-
  1272Stasjonssjef/ass. sektorsjef48-
  1392Internasjonal rådgiver52-
  1273Sektorsjef/ass. leder av politistyrke57-
  1274Leder av politistyrke62-
 
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP
08.401SIVILFORSVARSTJENESTEN
  0330SivilforsvarsbetjentLR14
  0331Sivilforsvarsadjutant41-
  0332Sivilforsvarsinspektør46-
  1482Distriktssjef56-
 
08.403INTERNASJONALT HUMANITÆRT ARBEID
  1442Spesialmedarbeider25-
  1440Observatør39-
  1441Leder/nestleder av støtteteam48-
  1439Internasjonal rådgiver52-
 
GRENSEKOMMISSARIATET
08.800DIVERSE STILLINGER
  0345Grenseinspektør44-
  0346Grensekommissær58-
 
REDNINGSTJENESTEN
08.900REDNINGSLEDER
  0348Redningsleder41-
  0349Redningsinspektør43-
 
UTLENDINGSNEMNDA
08.950UTLENDINGSNEMNDA
  1425Nemndleder74-
 
 
 
KULTURDEPARTEMENTET
Lønnsplan
St.kode
StillingsbetegnelseLønns-
ramme
Ltr. alt.Spesielle godskrivings-
regler, fellesbest. § 5 B
KULTURINSTITUSJONER M. M.
09.840ADMINISTRATIVE STILLINGER
  0351Riksteatersjef77-
 
ARKIVVERKET
09.856ARKIVARER
  0353Statsarkivar62-
  0354Riksarkivar76-
 
DEN NORSKE KIRKE
09.860PREST
  0922KapellanLR261
  1537ProstiprestLR261
  1555SokneprestLR45
  1465Spesialprest56-
  1466Seniorprest56-
  0933Prost66-
  0935Domprost73-
  1170Biskop85-
 
09.865KATEKET
  0936KateketLR17
  0937KateketLR23
Kateket med teologisk embetseksamen eller utdanning som gir lektor- eller adjunktkompetanse skal lønnes som 0937 Kateket.
NIDAROS DOMKIRKES
RESTAURERINGSARBEIDER
09.870DIVERSE STILLINGER
  0941RestaureringsassistentLR10
  0942RestaureringsteknikerLR172
Ved tilsetting som 0941 Restaureringsassisstent gis opprykk til 0942 Restaureringstekniker etter gjennomført opplæring i henhold til opplæringsplanene ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider.
 
 
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
Lønnsplan
St.kode
StillingsbetegnelseLønns-
ramme
Ltr. alt.Spesielle godskrivings-
regler, fellesbest. § 5 B
HUSLEIETVISTUTVALGET
10.500ADMINISTRATIVE STILLINGER
  1431Leder74-
  1432Tvisteløser74-
 
DEPARTEMENTENES SERVICESENTER
10.510VAKT- OG RESEPSJONSPERSONALE
  1336SikkerhetsvaktLR10
  1517ResepsjonsvaktLR10
  1337Vaktførstebetjent38-
  1338Vaktleder41-
 
FYLKESMANNSEMBETENE
10.520ADMINISTRATIVE STILLINGER
  0129Assisterende fylkesmann71-
 
10.525DIVERSE STILLINGER
  0431Fagkonsulent35-
  0382Fylkesagronom45-
  0434Fylkesskogmester45-
  0822Fylkessykepleier50-
  1261Fylkesjordsjef58-
  0435Fylkesskogsjef58-
  0774Ass. fylkeslege66-
  0779Fylkeslege74-
 
 
 
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET
Lønnsplan
St.kode
StillingsbetegnelseLønns-
ramme
Ltr. alt.Spesielle godskrivings-
regler, fellesbest. § 5 B
MATTILSYNET
11.315DIVERSE STILLINGER
  1497Inspektør35-
  1498Førsteinspektør42-
  1499Seniorinspektør48-
  1500Distriktssjef50-
  1544Spesialinspektør60-
 
 
 
KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET
Lønnsplan
St.kode
StillingsbetegnelseLønns-
ramme
Ltr. alt.Spesielle godskrivings-
regler, fellesbest. § 5 B
 
 
 
 
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET
Lønnsplan
St.kode
StillingsbetegnelseLønns-
ramme
Ltr. alt.Spesielle godskrivings-
regler, fellesbest. § 5 B
JERNBANEVERKET
13.100ADMINISTRATIVE STILLINGER
  1319Avdelingsleder35-
  1316Områdesjef38-
  1366Faglig leder39-
  1372Produksjonsleder46-
 
13.131KJØREVEGEN
  1374TrafikkstyrerLR10
  1444TrafikkstyrerLR14
  1506ToginformatørLR14
  0503Oppsynsmann35-
  1153Elektrotekniker35-
  1294Byggeleder35-
  1376Fagspesialist35-
  0485Sportekniker35-
  1443Anleggsleder36-
  1373Trafikkleder37-
  1375Gruppeleder38-
Kode 1376 Fagspesialist benyttes for arbeidstakere med minimum fagbrev som i tillegg innehar spesielle kvalifikasjoner/funksjoner. Arbeidstakere innplassert i denne stillingskode utløser ikke sikringsbestemmelsen i forhold til arbeidsleder/formann m.v.
 
STATENS VEGVESEN
13.415DIVERSE STILLINGER
  0676Inspektør35-
 
HAVARIKOMMISJONEN
13.700HAVARIKOMMISJONEN
  0711Havariinspektør55-
 
KYSTVERKET/KYSTDIREKTORATET
13.900DIVERSE STILLINGER
  0101Maskinist35-
  0103Styrmann35-
  0105Oppsynsmann35-
  0106Skipsfører35-
 
13.910LOSTJENESTE
  0107LosbåtførerLR12
  1335StatslosaspirantLR12
  0110Losformidler35-
  0108Trafikkleder46-
  0111Statslos46-
 
 
 
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET
Lønnsplan
St.kode
StillingsbetegnelseLønns-
ramme
Ltr. alt.Spesielle godskrivings-
regler, fellesbest. § 5 B
ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN
14.100ADMINISTRATIVE STILLINGER
  0134Distriktsarbeidssjef49-
  0721Trygdesjef49-
  0717Overlege61-
  1301Overtannlege61-
  1250Rådgivende overlege61-
  1395Rådgivende overtannlege61-
  1348Sjefslege65-
 
TRYGDERETTEN
14.180ADMINISTRATIVE STILLINGER
  1349Rettsfullmektig47-
  0725Rettsmedlem72-
  1350Avdelingsleder74-
  1419Nestleder74-
  1420Leder74-
 
ARBEIDSTILSYNET
14.190ADMINISTRATIVE STILLINGER
  0355Ass. overlege56-
  0356Overlege61-
 
14.210DIVERSE STILLINGER
  1343Inspektør41-
  1371Seniorinspektør51-
  0362Spesiallege57-
 
 
 
UTENRIKSDEPARTEMENTET
Lønnsplan
St.kode
StillingsbetegnelseLønns-
ramme
Ltr. alt.Spesielle godskrivings-
regler, fellesbest. § 5 B
UTENRIKSTJENESTEN
15.100DIVERSE STILLINGER
  0882Ambassaderåd55-
  0883Spesialråd55-
  0885Ministerråd59-
  0886Generalkonsul75-
  1507Ambassadør75-
 
15.120OBSERVATØRER M.V. I INTERNASJONALE OPPDRAG
  1399Internasjonal rådgiver52-
  1306Nestleder sendelag57-
  1305Sendelagsleder63-
 
 
 
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET
Lønnsplan
St.kode
StillingsbetegnelseLønns-
ramme
Ltr. alt.Spesielle godskrivings-
regler, fellesbest. § 5 B
 
 
 
 
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
Lønnsplan
St.kode
StillingsbetegnelseLønns-
ramme
Ltr. alt.Spesielle godskrivings-
regler, fellesbest. § 5 B
SKOLEVERKET
17.150REKTOR/INSPEKTØR
  0958Studieinspektør44-
  0955Undervisningsinspektør44-
  1401Avdelingsleder47-
  0953Rektor49-
 
17.165UNDERVISNINGSSTILLINGER
  1423Undervisningspersonell uten godkjent utdanningLR02
  0961LærerLR27
  0962AdjunktLR28
  0963Adjunkt med opprykkLR29
  0965LektorLR30
  0966LektorLR31
  1424Undervisningspersonell uten godkjent pedagogisk utdanning35-
  0967Hovedlærer
Komp./tj.tid +2 ltr.39-
  1402Rådgiver/sosiallærer42-
Merknad:
Midlertidig tilsatte som fyller faglige, men ikke pedagogiske krav innplasseres i kode 1424.
 
17.200SPESIALPEDAGOGISKE KOMPETANSESENTRA
  1141NattevaktLR02
  0968InternatassistentLR03
  0969InstruktørLR03
  0970MiljøterapeutLR17
  1202MiljøterapeutLR152
  1175MusikkterapeutLR162
  1176MusikkterapeutLR201 el. 2
  1472Musikkterapeut50-
 
STATLIGE SKOLER
17.220DIVERSE STILLINGER
  0996DykkerinstruktørLR182
  0998Undervisningsinspektør36-
  1000Spesiallege55-
 
UNIVERSITETER, HØGSKOLER OG FORSKNINGSINSTITUSJONER
17.500FAGLIGE-ADMINISTRATIVE LEDERSTILLINGER
  1206Undervisn.leder44-
  1003Avdelingsleder44-
  1197Studiesjef45-
  1473Studieleder54-
  1004Rektor55-
  1006EDB-sjef56-
  1475Instituttleder58-
  1474Dekan60-
 
17.510UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLINGER
  1007Høgskolelærer/øvingslærerLR23
  1352PostdoktorLR24
  1011FørsteamanuensisLR24
  1198FørstelektorLR24
  1008HøgskolelektorLR25
  1009UniversitetslektorLR25
  1010AmanuensisLR25
  1308Klinikkveterinær46-
  1012Høgskoledosent60-
  1532Dosent69-
  1013Professor69-
  1404Professor78-
Ved innplassering på kode 1011 Førsteamanuensis og kode 1198 Førstelektor bortfaller doktorgradstillegg.
Merknad:
Ved tilsetting i stilling som 1011 Førsteamanuensis, 1198 Førstelektor og som 1352 Postdoktor kommer godskrivingsreglene i fellesbestemmelsene § 5og sikringsbestemmelsen i § 4 nr. 2 ikke til anvendelse. Opprykk på lønnsstigen skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.
Merknad:
Kode 1404 Professor for faglig lederskap kan kun benyttes etter godkjenning fra KMD
 
17.511TANNLEGE
  1015Instruktørtannlege52-
  1016Spesialtannlege57-
  1353Instruktørtannlege m/godkjent spesialistutdanning55-
  1260Avdelingstannlege60-
 
17.515UTDANNINGSSTILLINGER
  1018Vitenskapelig assistentLR02
  1017StipendiatLR20
  1476SpesialistkandidatLR20
  1019Vitenskapelig assistent35-
  1020Vitenskapelig assistent42-
  1378Stipendiat49-
Merknad:
Ved tilsetting fra 1. mai 2012 eller senere som 1017 Stipendiat og 1476 Spesialistkandidat, foretas innplassering på minimum ltr. 50, LR20 alt. 8,og det gis tilsvarende fiktiv tjenesteansiennitet. Andre godskrivingsregler kommer ikke til anvendelse. Videre opprykk på lønnsstigen skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen. Den fiktive tjenesteansienniteten faller bort ved overgang til annen stilling.
 
17.520UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR
  1200FørstebibliotekarLR24
  1199UniversitetsbibliotekarLR25
  1025Riksbibliotekar78-
Merknad:
Ved tilsetting i stilling som 1200 Førstebibliotekar kommer godskrivingsreglene i fellesbestemmelsene § 5 og sikringsbestemmelsen i § 4 nr. 2 ikke til anvendelse. Opprykk på lønnsstigen skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.
 
17.550DIVERSE STILLINGER
  0389Fagkonsulent35-
  1029Avdelingsleder35-
  0400Driftsleder35-
 
17.568KLINIKKPERSONALE M.M.
  1379KlinikksekretærLR09
  1545TannhelsesekretærLR09
  1032InstruktørtannpleierLR15
  1533TannpleierLR152
  1033Klinikkavdelingsleder35-
Merknad:
Ved tilsetting i stillingskode 1545 Tannhelsesekretær kreves autorisasjon.
 
17.580SKIPSPERSONELL
  1035Skipsfører35-
 
METEOROLOGISK INSTITUTT
17.700DIVERSE STILLINGER
  1354MeteorologifullmektigLR04
  1355FørstemeteorologifullmektigLR09
  1356MeteorologisekretærLR10
  1042MeteorologikonsulentLR17
  1358StatsmeteorologLR25
  1357Stedlig leder40-
 
 
 
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET
Lønnsplan
St.kode
StillingsbetegnelseLønns-
ramme
Ltr. alt.Spesielle godskrivings-
regler, fellesbest. § 5 B
18.380FYLKESNEMNDENE
  1177Leder av fylkesnemnda74-
 
BARNE- OG FAMILIEVERN
18.385DIVERSE STILLINGER
  1484AssistentLR02
  1486MiljøarbeiderLR04
  1489MiljøterapeutLR152
  1488MiljøterapeutLR17
  1534Spesialutdannet miljøterapeutLR182
  1487Miljøarbeider36-
  1492Leder36-
  1491Ass. leder41-
  1490Spesialutdannet miljøterapeut46-
  1493Leder47-
 
18.386KLINISK TJENESTE - DIV. STILLINGER
  1494SosionomLR152
  1495BarnevernspedagogLR152
  1508VernepleierLR152
  1496Klinisk barnevernspedagogLR182
  1509Spesialutdannet vernepleierLR182
  1510Spesialutdannet barnevernspedagogLR182
 
 
 
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET
Lønnsplan
St.kode
StillingsbetegnelseLønns-
ramme
Ltr. alt.Spesielle godskrivings-
regler, fellesbest. § 5 B
FISKERIDIREKTORATET
19.410DIVERSE STILLINGER
  0080InspektørLR162
  1437InspektørLR221
  0082Førsteinspektør40-
  1546Seniorinspektør48-
 
FISKERIDIREKTORATET/
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET
19.420DIVERSE STILLINGER
  1449KontrollørLR16
 
 
 
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
Lønnsplan
St.kode
StillingsbetegnelseLønns-
ramme
Ltr. alt.Spesielle godskrivings-
regler, fellesbest. § 5 B
STATENS HELSETILSYN
21.100DIVERSE STILLINGER
  0738Fagsjef62-
 
HELSEDIREKTORATET
21.115DIVERSE STILLINGER
  1553Pasient- og brukerombud61-
 
KLINISK HELSE
21.200LEGESTILLINGER
  0781Underordnet legeLR201
  0773Lege47-
  0777Spesiallege56-
  0782Overlege61-
  0784Avdelingsoverlege66-
 
21.202TANNLEGESTILLINGER
  0787Spesialtannlege56-
 
21.203PSYKOLOG
  0794Psykolog51-
  1304Psykolog med godkjent spesialitet58-
  0795Spesialpsykolog59-
  0796Sjefpsykolog61-
 
21.204SPESIALPERSONALE
  1377Farmasøyt45-
  0800Avdelingsveterinær53-
  0802Overveterinær55-
  0736Legemiddelinspektør57-
 
21.205SYKEPLEIEPERSONALE
  0807SykepleierLR152
  0810Spesialutdannet sykepleierLR182
  0816Avdelingssykepleier49-
  0820Oversykepleier50-
 
21.206HJELPEPLEIER M.V.
  0825PleiemedhjelperLR03
  0826BarnepleierLR04
  0827HjelpepleierLR04
  1195Hjelpepleier35-
Kode 1195 Hjelpepleier innebærer ingen administrative funksjoner. Koden benyttes for hjelpepleier med spesielle kvalifikasjoner/funksjoner.
 
21.207FYSIOTERAPEUT
  0832FysioterapeutLR152
  1351SpesialfysioterapeutLR182
  0834Avdelingsleder/fysioterapeut46-
  0835Instruktør/fysioterapeut46-
  0836Sjeffysioterapeut50-
 
21.208OFFENTLIG GODKJENT ERGOTERAPEUT
  0840ErgoterapeutLR152
  1254Avdelingsergoterapeut46-
 
21.209BIOINGENIØR
  0844BioingeniørLR152
  0846Avdelingsbioingeniør46-
  0847Sjefbioingeniør50-
 
21.210RØNTGENPERSONELL
  0852RadiografLR152
  1256Avd. radiograf48-